งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎาพร    ทองภู
2. นางสาวพิมพ์วิภา    ฤทธิ์สนธ์
3. นางสาวบุษกร    แก้วบุญ
4. นางสาววณัชพร    ศิรินอก
5. นางสาววิรัลยา    ตันตุลา
1. นางวิรัฏฐยา    แพงวิเศษ
2. นางศรีวิไล    ก่อกุศล
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปฎิภาณ    บุญเชิด
2. นางสาววลัยพรรณ    หมอทอง
3. นางสาวธารารัตน์    บุตรเกิ่ง
4. นางสาวณัฐฐิญาภรณ์    อินผิว
5. นางสาวเบญจพร    ตัดพุดซา
1. นางสุธาวัลย์    บรรดาศักดิ์
2. นางสาวเบญจภัทร    สายสมุทร
3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสรา    กลั้งกลาง
2. นางสาวชลธิชา    อุทยานวิชา
3. นางสาวพรรณภษา    บุตรเจริญ
4. นางสาวสุทธิรัตน์    ชายกลาง
5. นางสาวนรีกานต์    มากกลาง
1. นางวิไลย์    หนากลาง
2. นายอนุชา    โพธิ์ขำ
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพาณินี    สุทธิทิพย์
2. นางสาวณัฏฐ์ธนา    พงษ์สวัสดิ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์    หลงเหลือชาติ
4. นางสาวจิราภัทร    ธรรมวัฒน์
5. นางสาวณัฐณิชา    ทองเขียน
1. นางสาวสุทธิดา    ทวนขุนทด
2. นายอภิรมย์    พานิชศิริ
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    สุขอนันต์วงศ์
2. นางสาวภวรัญชน์    ดำเดช
3. นางสาวพิมพ์ญาดา    บรรจงเจริญ
4. นางสาวชนิษฎา    การรักษา
5. นางสาวอริสรา    จตุจันทร์
1. นางนฤมล    ตรัสวิมาน
2. นางวิยะดา    ลมสูงเนิน
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสา    วาพันดุง
2. นางสาวพัณณิตา    ศรีวรขันธ์
3. นางสาวพิยดา    จงกล
4. นางสาวศรุตยา    ผูกเหมาะ
5. นางสาววราภรณ์    นครศรี
1. นายประสิทธิ์    นวพงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวศลิษา    กังศรานนท์
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งทิพย์    รัทธะรินทร์
2. นางสาวญาณิศา    สังข์ศีรี
3. นางสาวกรวิภา    หนากลาง
4. นางสาวเจษฎาพร    มากแก้ว
5. นางสาวอภิญยา    คำดา
1. นางสาวกนกศรี    ผาสุข
2. นางสาวกรกนก    ดีมิตร
8 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    ครวนขุนทด
2. นางสาวบัวชมพู    ชาติวงศ์
3. นางสาวพีรดา    รัตพันธุ์
4. นางสาวณัฐกาญน์    ภูมูลเมือง
5. นางสาวปิยะดา    โหมดตาด
1. นายธนากร    สนเจริญ
2. นางสาวรุ้งพร    ศรีธาวิรัตน์
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนวรัตน์    อ้นนา
2. นางสาวพัทธ์ธีรา    ค่อมกลาง
3. นางสาวชนิสรา    พงษ์พินิจ
4. นางสาววีรยา    พืชทองหลาง
5. นางสาวนภา    วิวัฒนาการ
1. นางดาราณี    แก้วทองคำ
2. นางสาวอุทัยรัตน์    แก้วบุญ
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปริชญา    หาญมานพ
2. นางสาวอาทิตยา    สัตตานุสรณ์
3. นางสาวรติรัตน์    กิจทรัพย์เกษม
4. นางสาวกิติยา    ชัยวิฑูอนุกูล
5. นางสาววิลาสินี    ชัยเลิศ
1. นางสาวกมลทิพย์    รักษ์กระโทก
2. นางพิมลพรรณ    แม้นรักษา
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธนดน    ภูมินา
2. นายนราธร    ปานสุด
3. นายศิลป์ไชย    มะโนบาล
4. นางสาวสุจาริน    กล้าหาญ
5. นางสาวทิพย์รัตน์    นันกระโทก
1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรเจริญ
2. นายจิรวัฒน์    ทวนท้าว
12 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกดารินทร์    แก่นคำ
2. นางสาวอาทิตยา    เหนียงกระโทก
3. นางสาวจิราพร    เพชรกระโทก
4. นางสาวชินานาง    เกิดพะเนา
5. นางสาวจรัญญา    คนโทครบุรี
1. นางกัลยาณี    โถมกระโทก
2. นางนินนาท    แนบกระโทก
13 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุรีภรณ์    สูงพิมาย
2. นางสาวดวงกมล    แสงโลโพ
3. นางสาวสุรีย์ฉาย    แสงสนั่น
4. นางสาวขวัญข้าว    ขบวนฉลาด
5. นางสาวกัญญารัตน์    ตลับไธสง
1. นางเพลินพิศ    สัจธรรม
2. นายไพรินทร์    ประจำ
14 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายบริณต    ยิ่งนอก
2. นางสาวศิรินธร    ปินะกาโส
3. นางสาวจุรีรัตน์    เปลกไธสง
4. นางสาวศิริยากรณ์    เกลี้ยงกรแก้ว
5. นางสาวมธุรส    ดอกมะเดื่อ
1. นางจุรีพร    นิกรรัมย์
2. นางสาวบุปผา    ราชโสภา
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริณี    ชุมกระโทก
2. นางสาวชนิสรา    กล้ำสำโรง
3. นางสาวมนัศญา    ลาภกระโทก
4. นางสาวอัญวดี    ขอนกระโทก
5. นางสาวกฤติยาณี    ถมครบุรี
1. นางขนิษฐา    แสงทองสกาว
2. นายจำนงค์    สงฆ์สังวรณ์
16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณพัชร    พรมประโคน
2. นางสาวไพลิน    ขุนทอง
3. นางสาวพิมพ์นิภา    หอกกิ่ง
4. นางสาวสุธาทิพย์    พิมย์สำโรง
5. นางสาวสุพัตรา    โพธิ์ศรี
1. นางสาวศรีประภา    ขอขันกลาง
2. นางสาวแววตา    เจริญสุข
17 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรนุช    อักษร
2. นางสาวกาญจนา    แทวกระโทก
3. นางสาวพรพิรุณ    อบอุ่น
4. นางสาวกนกกร    พรหมพล
5. นางสาวยศวดี    ทนงสำโรง
1. นางจีรภัทร์    โพธิ์นอก
2. นายสุชาติ    โยนกระโทก
18 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาภรณ์    คำสุริย์
2. นายนันทิโย    มุ่งประสิทธิชัย
3. นางสาววรษา    กวางแก้ว
4. นายตินห์    ขำสายทอง
5. นายปวเรศ    อุบลบาน
1. นางสาวพุธฐิพร    ดังใหม่
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    ตริตรอง
2. นางสาวรติชา    สังวรศิลป์
3. นางสาวรธิดา    สังวรศิลป์
4. นางสาวอังคณา    บัวจันอัด
5. นายสุเกษม    กระแสร์กิ่ง
1. นางทรงศรี    ฉายจรรยา
2. นางสาวพรพรรณ    กลั่นสระน้อย
20 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวประภัสสร    เอี่ยมนางรอง
2. นางสาวสลิลทิพย์    วงเวียน
3. นางสาวสุวนันท์    นามโคตร
4. นางสาวเกวริน    ศิริกำเนิด
5. นางสาวออลดา    แก้วโอ่ง
1. นางสาวณัฎฐ์ฎาพร    พรีพรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์    หาญสุวรรณ
21 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรภร    เทียบแสนนภา
2. นายทิวา    ปัสสะจันทร์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    ปะกัง
4. นางสาวปนัดดา    มูลประถม
5. นายฉลองชัย    สิทธิกร
1. นางสาวยุวรี    จีนทองหลาง
2. นายอุเทน    ดีดศรี
22 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสุทิวัส    แหว่กระโทก
2. นายระพีพัฒน์    ย่อมกระโทก
3. นางสาวปรีญาภรณ์    ศิลา
4. นางสาวชนากานต์    โลกระโทก
5. นางสาวทิติยากร    ชอบมวย
1. นางสาวจารุณี    แย้มกระโทก
2. นางสาวอภิณฬาวรรณ    คิดเห็น
23 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทิมา    คำจันทึก
2. นางสาวณัฐพร    นวลหอม
3. นางสาวธรภรณ์    ปุณฑริกกุล
4. นางสาววิลัยพร    โภชน์พรมราช
5. นางสาวรุ่งนภา    เชื้อวงศ์
1. นายนฤดล    คลังชำนาญ
2. นางสาวอดิวรรณ    พรมนัส
24 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทรพร    เงินตรา
2. นางสาวกิตติกา    ขอร่มกลาง
3. นายธีรนาถ    วงศ์ชวลิต
4. นางสาวณัฐวิภา    สีหาราช
5. นายผดุงเกียรติ    กุลหินตั้ง
1. นางนันทนา    วงศ์สมิตกุล
2. นางสาวรัตนา    เสนสอน
25 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุกัญญา    คำปืน
2. นางสาวอัญชลี    พักจอหอ
3. นางสาวปรีชญา    อุดมเจริญ
4. นางสาวจีระประภา    ไชยะลา
5. นางสาวเนย    ทองโย
1. นางพิมนภา    วัฒนาธาดาสุข
2. นางลินนภัสร์    เลิศธนาทัพพ์
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธนวินท์    มานะ
2. นายธรรพ์ณธร    พิลึกเรืองเดช
3. นายเอกภณ    ทิพย์คูนอก
4. นายกิตติศักดิ์    นาคพานิช
5. นางสาวศศิปรียา    พรานเนื้อ
1. นายถวิล    เกษไธสง
27 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑามาศ    พะยอม
2. นางสาวหน่อย    ไทยอ่อน
3. นางสาวเกศรินทร์    ฃ่วยจันทึก
4. นางสาวธนัชชา    ชัยงามอักษร
5. นางสาวศรุตา    รวมสูงเนิน
1. นางสาวสุกัญญา    ลาปะ
2. นางสาวสุปัญญา    อินทร์ศร
28 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชุติมา    ธรรมเที่ยง
2. นางสาวเจนจิรา    ลาดนอก
3. นางสาวรัชนีกร    เลียนอย่าง
4. นางสาวสุพรรษา    ใหญ่ปราจีน
5. นางสาวอังคนา    สระก้อม
1. นายนเรศ    อนาตเนตร
2. นางสาวแววตา    กุ้งมะเลิง
29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวดารารัตน์    มีคุณ
2. นางสาวสโรชา    ฉิมใหม่
3. นางสาวธิดารัตน์    มีคุณ
4. นางสาวบุญสิตา    ปัญโญ
5. นางสาวศรีวิจิตรา    ซับจันทึก
1. นางสาวภาระวี    จิตรไธสง
2. นายสุริยา    ราชพล
30 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจินตพร    จันทสิทธิ์
2. นางสาวเกศกนก    เมฆขุนทด
3. นางสาวธัญลักษณ์    พฤกจันทึก
4. นางสาวสุมิตรา    สีบัวลา
5. นางสาววนิดา    สุขวงษ์
1. นายทินกร    ชิณรัตน์
2. นางนัฏฐ์มัทนพร    บัวทิพย์
31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    เดชขุนทด
2. นางสาวกาญจนา    แก้วถาวร
3. นางสาวนรากร    คงค้างพลู
4. นางสาวสุมาลี    จำปาเทศ
5. นางสาวชลธิชา    หงษ์สันเทียะ
1. นายทินกร    รวมภักดี
2. นางปรางทิพย์    เวียนขุนทด
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรธิภา    กลิ่นพูน
2. นางสาวพิรัลภัทร์    หนานสันเทียะ
3. นางสาวกรทิพย์    แฟสันเทียะ
4. นางสาวอนันญา    เพ็ชรสายออ
5. นางสาวชลธิชา    ลิ้มขุนทด
1. นายฉัตรชัย    บุญมาก
2. นางสาวชาณิดา    ปนันท์ธนา
33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอุทุมพร    เอื้ออุดม
2. นางสาวศิรินภา    เทียนขุนทด
3. นางสาวศุภรัตน์    แจ้งสันเทียะ
4. นางสาวมัลลิกา    การบรรจง
5. นางสาวอนุสรา    งามนิจ
1. นางสาวกาญจนา    เอี่ยมโพธิ์ทอง
2. นางสาวขนิษฐา    บอบสันเทียะ
3. นางทัสนี    นวรตน
34 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสกาวเดือน    มอมขุนทด
2. นางสาวละอองดาว    มอมขุนทด
3. นางสาวโสรญา    มารมูล
4. นางสาววิชชุดา    ระหว่างขุนทด
5. นางสาววรางคณา    หาพันธ์ุ
1. นางสาวสุปราณี    แก้วมาพะเนา
2. นายเอกลักษณ์    แสนพรม
35 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมุกดาวรรณ    เจิมขุนทด
2. นางสาวบุษกร    แนมขุนทด
3. นางสาวปรียาภรณ์    เนื้อทอง
4. นางสาวปรียาภรรณ์    เจริญสุข
5. นางสาวศิริวรรณ    จันทศร
1. นางชนิศา    ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวปนัดดา    พงศ์มาลี
36 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปัทมาภรณ์    สอนนอก
2. นางสาวนภัสสร    โคตรอินทร์
3. นางสาวพรรพษา    จันทร์สูงเนิน
4. นางสาวสุกัญญา    ศรนารายณ์
5. นางสาวศรัญญา    กังสันเทียะ
1. นายพิชิต    จงรักกลาง
2. นายอรุณศักดิ์    วงศรีไข
37 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเกศกนก    งันขุนทด
2. นางสาวณัฐธิดา    อุทัยกรม
3. นางสาวเปีย    บุญเทิน
4. นางสาวพรทิพย์    กมขุนทด
5. นางสาวภัทรสุดา    ไชยกิจ
1. นางสาวรัตติกร    เสมสูงเนิน
2. นายสุสุชน    บุษย์ศรี
38 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอภิญญา    จันสด
2. นางสาวเย็นฤดี    นิยะนุช
3. นางสาวชไมพร    ปวรรณถา
4. นางสาวนัฐกรณ์    ทุมทำมา
5. นางสาวนารีรัตน์    หาศูนย์โม
1. นางวิไลพร    ทองดี
2. นายอัษฎางค์    ทองดี
39 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนริศรา    หวังแอบกลาง
2. นางสาวธนาภรณ์    นอกพุดซา
3. นางสาวธันย์ชนก    แสงหิรัญ
4. นางสาววรานุช    ทองสาย
5. นางสาวภาวิณี    แจ้งไพร
1. นางลัดดา    เพียนอก
2. นายไพสิน    นันทาวงค์
40 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนงนุช    เคาะผักแว่น
2. นางสาวณัฐสุดา    อุปเก
3. นางสาวสุชาวดี    คงแสนคำ
4. นางสาวสุจิตรา    ทองนอก
5. นางสาววิภาวดี    สัมฤทธิ์
1. นางสาวจารุวรรณ    ขจรอนันต์
2. นางสาวมะลิ    เกรียงไกรวรรณ
41 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจตุรพร    คาดสนิท
2. นางสาวสุรีพร    หวังประสบกลาง
3. นางสาวละมัย    สีลอด
4. นางสาวภานุมาศ    คำบุญยอ
5. นางสาวอาภัสรา    พิมล
1. นายกันตพงศ์    ภารการ
2. นายบุญยง    แพนไธสง
42 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววรนุช    ธรรมดา
2. นางสาววรรณษา    สนิทชอบ
3. นางสาวอารยา    นนทะศรี
4. นางสาวสุกัลญา    ศิริแวว
5. นางสาวฐิติญาพร    ศรีนอก
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
2. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปัณฑิตา    เพียรราษฎร์
2. นางสาวกานต์ธิดา    เบี้ยกลาง
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ครุฑขุนทด
4. นางสาวสมพร    เหลือมทองหลาง
5. นางสาวกัญญารัตน์    นาคดี
1. นางสาววันดี    เขตกลาง
2. นายสุชาติ    หวังก่อกลาง
44 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอังคณา    หาญณรงค์
2. นางสาวมัสทณา    วิจันทร์
3. นางสาวณัฐณิชา    ปรองพิมาย
4. นางสาวศศิวรรณ    ไร่พิมาย
5. นางสาวมาริสา    หอมหวล
1. นางธมนณพัฒศ์    หร่ายพิมาย
2. นางสมจิตร    แหวนพิมาย
45 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฐิติญา    ธิติเสรี
2. นางสาวธิดารัตน์    ราชโสภา
3. นางสาวภัทรสุดา    รักษาทรัพย์
4. นางสาวเบญญา    พลานิวัติ
5. นางสาวสินาภรณ์    หมื่นเดช
1. นางกมลพัทธ์    โด่งพิมาย
2. นางกัลยา    ศรีนอก
46 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปรียานันท์    ประจงบัว
2. นางสาวปูชิกา    ชำนาญทาง
3. นางสาวปณิตา    สรสิทธิ์
4. นางสาวขวัญจิรา    เชิงจอหอ
5. นายกรีนฤเบศร    ดีเยี่ยม
1. นางนิภาพัต    วรสาร
2. นายสุชาติ    พลเรือง
47 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิดาภา    แก่นวงศ์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    ทุมมาลา
3. นางสาวปิยดา    สังศรี
4. นางสาวสุพัตรา    ปัตตาเทสัง
5. นางสาวเกษมณี    สุขดี
1. นางสาวขนิษฐา    งามศิริ
2. นางวรินทร    ทวีนันท์
48 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปณิดา    ฟอมไธสง
2. นางสาวรัสญา    ช่างปลูก
3. นางสาวจิรนันท์    โยนอก
4. นางสาวรัชนีกร    การบรรจง
5. นางสาวจรัสรวี    ภู่นอก
1. นางสาวชญาดา    แก้วคูนอก
2. นางบุษบา    ชื่นฤทธิ์
49 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเมธาวี    โสภาค
2. นางสาวทิพย์สุดา    ตอพล
3. นางสาววชิรินทรา    สำลีพันธ์
4. นางสาวสุพิชชา    เดชบุรีรัมย์
5. นางสาววิไลลักษณ์    ชาญเชี่ยว
1. นางสาวดวงใจ    ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี    สีลากุล
50 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปราณี    นวลผ่อง
2. นางสาววิชุดา    เทือกพุทรา
3. นางสาวพรธิภา    ใจทน
4. นางสาวนิสาชล    ทิพเนตร
5. นางสาววนิดา    ชูชีพ
1. นางสาวชนัญชิดา    คงควร
2. นายศรีรัตน์    โพธิแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................