งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริกร    เย็นเพ็ชร
2. เด็กหญิงตัญญุตา    เลิศธรรมไพบูลย์
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ภักดีมาก
4. เด็กหญิงจีรญา    ดวงใจ
5. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    วิไธสง
1. นางสาวเดือนดารา    ชิ้นจอหอ
2. นางสาวเพ็ญประภา    ภาคย์สมพงษ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรสุพภัทร    กิตติปกรณ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ดอนกลาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์    นูประโคน
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    จันคำ
5. เด็กหญิงธาดา    มีใหม่
1. นางนิตยา    จันทร์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์    พรหมมาก
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    จงขวัญยืน
2. เด็กหญิงวรัญญา    บุญเอื้อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภักดี
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์    ชัยแก้วทองมาก
5. เด็กหญิงสุชาดา    สวัสดิ์หมื่นไวย
1. นางสุรีพร    โชติวุฑฒากร
2. นางสาวเบญจมาศ    บุดศรี
4 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรดา    ทูลมณี
2. เด็กหญิงวีรยา    พรมกลาง
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ    อุ่นบุญ
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ต้นไทร
5. เด็กหญิงศศิพร    ลั่นหมื่นไวย์
1. นางวิไลย์    หนากลาง
2. นายอนุชา    โพธิ์ขำ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    แจ้งจิตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    โสมประโคน
3. เด็กหญิงวรปภาภัทร    นามณรงค์
4. เด็กหญิงธัญธร    ไกรอ่ำ
5. เด็กหญิงภัทรศยา    พูนสถาพร
1. นายกานต์    เอื้อเฟื้อกลาง
2. นางสาววรารัตน์    ยินมะเริง
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโบนัส    ปิยโพธิกุล
2. เด็กหญิงอมลวรรณ    ดอกสันเทียะ
3. เด็กหญิงอฐิติยา    เลี้ยงสมบูรณ์
4. เด็กหญิงอชิรดา    ลมสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    โพนยงค์
1. นางนฤมล    ตรัสวิมาน
2. นางสาวอรณี    การะเกตุ
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรีหิรัญ
2. เด็กหญิงไปรยา    มีถม
3. เด็กหญิงสุกันยา    อินตา
4. เด็กหญิงปพิชญา    สุขไม้
5. เด็กหญิงมณฑิฌา    มีล้น
1. นางสาวรัชนีวรรณ    แป้นด้วง
2. นางสาวศลิษา    กังศรานนท์
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอลิษา    จารึกกลาง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    แท่นทอง
3. เด็กหญิงวนิดา    โสมาลีย์
4. เด็กหญิงเกศินี    สวยกลาง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มงคลชาติ
1. นางสาวกรกนก    ดีมิตร
2. นางสาวณกมล    ราชสารี
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรมิดา    ตันสูงเนิน
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    ช่วงประยูร
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์    สินปรุ
4. เด็กหญิงณิชากานต์    ทนพลกรัง
5. เด็กหญิงเจนจิรา    หมั่นจิตร
1. นางสาวนิลุบล    คำยิ่ง
2. นายอมรเทพ    วงศ์ษา
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรองทอง    ทัดสะวอน
2. เด็กหญิงสิริมา    คงสม
3. เด็กหญิงบัวชมพู    อิ่มวิเศษ
4. นางสาวพรนภา    แก้วลี
5. เด็กหญิงพรสดา    ทองเฟื่อง
1. นางบุษกร    เขียวโพธิ์
2. นางสาวปฏิภา    คำบาง
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชินาณางค์    ไปเจอะ
2. เด็กหญิงอภิชญา    ทองนอก
3. เด็กหญิงขวัญไพร    ชัยภักดี
4. เด็กหญิงภารดา    วรรณสุข
5. เด็กหญิงกัญญาภัค    ทิศกระโทก
1. นางสาวกาญจนา    แสนมี
2. นายจิรวัฒน์    ทวนท้าว
12 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    หล้าตัน
2. เด็กหญิงปริยฉัตร    คำพล
3. เด็กหญิงปนัดดา    ชอบแก้ว
4. เด็กหญิงนฤภร    พิมพ์หนองแปน
5. เด็กหญิงพวงผกา    สียางนอก
1. นางกีฬาวัน    ดอมไธสง
2. นางสาวธนาภรณ์    ไทยเฉลิมชาติ
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรรุ่ง    อุปพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรา    แตะกระโทก
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    พลศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์    กระจ่างโพฺธิ์
5. เด็กหญิงสุธิกา    หวังล้อมกลาง
1. นางกัลยาณี    โถมกระโทก
2. นางนินนาท    แนบกระโทก
14 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เซียงนอก
2. เด็กชายพงศธร    จ่าโนนสูง
3. เด็กหญิงกุนจิรา    กูบกระโทก
4. เด็กหญิงปณิดา    จีนผักแว่น
5. เด็กหญิงณัฐชา    กล้าแข็ง
1. นางสาวธาดารัตน์    ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร    อรุนันท์
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ยอดสง่า
2. เด็กหญิงภัทรวดี    กลางสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรุ้งนภา    เคณาภูมิ
4. เด็กชายชนาธิป    อับไพ
5. เด็กหญิงอาทิตยา    อินทรา
1. นางดวงตา    ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา    แสงสุขสว่าง
16 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชัยยุทธ    สาริมา
2. เด็กชายศุภณัฐ    ทองอาจ
3. เด็กหญิงภานุชนารถ    ไพราม
4. เด็กหญิงเพชรรัตร์    ศรีพรหม
5. เด็กหญิงศศิประภา    กรรณิกา
1. นางจุรีพร    นิกรรัมย์
2. นางสาวบุปผา    ราชโสภา
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุธ    เกกกระโทก
2. เด็กหญิงอนัญญา    แคะกระโทก
3. เด็กหญิงอลิสา    รอสูงเนิน
4. เด็กหญิงสุทธิดา    ลีพงษ์
5. เด็กหญิงธนาภรณ์    นุชกระโทก
1. นางขนิษฐา    แสงทองสกาว
2. นางสาวนุชนาฏ    รุ่งเรือง
18 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายเกริกพล    ข่ายกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิสา    พอกพูล
3. เด็กหญิงณัฐชยา    แก้วโค
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไพรแสง
5. เด็กหญิงแจ่มนภา    หอกกิ่ง
1. นางสาวศรีประภา    ขอขันกลาง
2. นางสาวแววตา    เจริญสุข
19 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเขมจิรา    โมรานอก
2. เด็กหญิงนฤมล    เรืองกระโทก
3. เด็กหญิงนินนนา    แย้มกระโทก
4. เด็กหญิงศิริพรรณ    ศรีภูมิ
5. เด็กหญิงโดนัท    บุญศรีรัตนะ
1. นายสุชาติ    โยนกระโทก
2. นางสาวเยาวลักษณ์    บุญเรือง
20 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกวลี    สอนนอก
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ปั้นเอี่ยม
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ถวิลครบุรี
4. เด็กชายนฤพนธ์    ลอยกระโทก
5. เด็กชายปรมินทร์    วงศ์ทวี
1. นายวรวิทย์    อโหสิประชา
2. นางสาวอภิญญา    พุทธชาติ
21 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ช่าลาด
2. เด็กหญิงทีปต์ธันยา    อริยะเดช
3. เด็กหญิงนิดา    สิทธิสม
4. เด็กหญิงมลิวัลย์    ชาติผักแว่น
5. เด็กหญิงรักษิกา    แสงรอด
1. นายอนุชา    มิตรเกษม
2. นางเมตตยาภรณ์    ไวว่อง
22 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    สิงหาราโท
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ลู่กระโทก
3. เด็กหญิงพิริยาพร    เกษีสังข์
4. เด็กหญิงมุฑิตา    ทองใส
5. เด็กหญิงอังคณา    ดิษผักแว่น
1. นางสาวณัฎฐ์ฎาพร    พรีพรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์    หาญสุวรรณ
23 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิริศักดิ์    วิงไธสง
2. เด็กหญิงชนิดาภา    ไพรแสน
3. เด็กหญิงสุชาวดี    พลีขันธ์
4. เด็กหญิงรัตนา    อินทร์นอก
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    กลึงโพธิ์
1. นางสาวยุวรี    จีนทองหลาง
2. นายอุเทน    ดีดศรี
24 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนฤมล    ฉิมรัมย์
2. เด็กหญิงอโนชา    คิดสำโรง
3. เด็กหญิงศศิกานต์    อุตตมะบูรณ
4. เด็กหญิงปภัสสร    อินทรมาตร
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์    วงศ์ปิยมารัตน์
1. นางสาวจารุณี    แย้มกระโทก
2. นายอาทิตย์    หอมวัน
25 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกชวรรณ    มณีเขียว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    สุนทร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สระกลาง
4. เด็กหญิงบุญฑริกา    นันทใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญประภา    พวงลัดดา
1. นายนฤดล    คลังชำนาญ
2. นางสาวอดิวรรณ    พรมนัส
26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี    อินพะเนา
2. เด็กหญิงณิชาฎา    คำสมัย
3. เด็กหญิงคุณัญญา    ทอนสูงเนิน
4. เด็กหญิงกรรฤทัย    แก้วทอง
5. เด็กหญิงอชิรญา    สุระพันธ์
1. นางนันทนา    วงศ์สมิตกุล
2. นางสาวรัตนา    เสนสอน
27 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอภิชญา    แม้นประโคน
2. เด็กหญิงฉัตรยาพร    โคตรเวียง
3. เด็กหญิงรัตติกาล    เปลี่ยนทอง
4. เด็กหญิงพัชรมัย    ไฝชอบ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    โพกสูงเนิน
1. นางพิมนภา    วัฒนาธาดาสุข
2. นางลินนภัสร์    เลิศธนาทัพพ์
28 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงนรินทิพย์    มานิตยกูล
3. เด็กหญิงประภัสสร    อ่อนศรี
4. เด็กหญิงกชพร    เปรมปรุงวิทย์
5. เด็กชายชายแดน    บุญมา
1. นางสาวอภิรุม    แฝงด่านกลาง
29 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชฎาภา    จันทาพูน
2. เด็กหญิงปทิตตา    ศิริพิลา
3. เด็กหญิงพัชราพร    แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงอติมา    พรหมนัด
5. เด็กหญิงปวิชญา    เยื้องกลาง
1. นางสาววรางขณา    รังกลาง
30 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บมขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    รอดนอก
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ละมุดตะคุ
4. เด็กหญิงจีรนันท์    ผลบุญ
5. เด็กหญิงศศิวิมล    บัญชา
1. นางสาวคนึงนิต    ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา    กุ้งมะเลิง
31 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติยา    สะเทินรัมย์
2. เด็กหญิงปาณิสรา    องอาจไฟบูลย์
3. เด็กหญิงกมลชนก    คำเชียงแสน
4. เด็กหญิงปริชญา    ภู่จันทึก
5. เด็กหญิงอารยา    กล่อมไธสง
1. นายสุริยา    ราชพล
2. นายไพรัตน์    ยอดพุดซา
32 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสำเร็จ    หอมหวล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ไมตรีแพน
3. เด็กหญิงปิยาภัสร์    ใสจันทึก
4. เด็กหญิงวราพร    สนิทสูงเนิน
5. เด็กหญิงกนกพร    ดีเลิศ
1. นายทินกร    ชิณรัตน์
2. นางนัฏฐ์มัทนพร    บัวทิพย์
33 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภัทรพล    รอดพังเทียม
2. เด็กหญิงพัตรพิมล    อวบสันเทียะ
3. เด็กหญิงศศิธร    เผือกพังเทียม
4. เด็กหญิงอภิชญา    ดาบสันเทียะ
5. เด็กหญิงอาทิตยา    เอื้อนกำปัง
1. นายทินกร    รวมภักดี
2. นางปรางทิพย์    เวียนขุนทด
34 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงราตรี    โตสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภาวดี    รินสันเทียะ
3. เด็กหญิงมาลัยพร    งะสันเทียะ
4. เด็กหญิงนันทวัน    จันทศร
5. เด็กหญิงณัชชา    จงคลาดกลาง
1. นางสาวขนิษฐา    บอบสันเทียะ
2. นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง
3. นางสาวปวัณนา    เนียนกระโทก
35 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิภา    เดิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงขวัญศิริ    พรขุนทด
3. เด็กหญิงชนิภา    กลิ่นกมล
4. เด็กหญิงอารีย์ญา    พันชนะ
5. เด็กหญิงนิชา    กงขุนทด
1. นายต่อศักดิ์    ชาญสูงเนิน
2. นางสาวสุปราณี    แก้วมาพะเนา
36 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิชญาภา    ผงสันเทียะ
2. นางสาวจุุฑาทิพย์    สิงห์กระโทก
3. นางสาวปริญญพร    ได้สันเทียะ
4. นางสาวฐิติวรดา    พูลขวัญ
5. นางสาวอรัญญา    ศรีเพชรพงษ์
1. นางชนิศา    ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวปนัดดา    พงศ์มาลี
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาพร    สร้อยกลาง
2. เด็กหญิงปานทอง    เสร็จศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา    จาดนอก
4. เด็กหญิงอินทิรา    เกตกลางดอน
5. เด็กหญิงกัญญา    ขอพืชกลาง
1. นางมณี    จงท่องกลาง
2. นางสาวอัญชลี    ประทุมถิ่น
38 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมินตรา    พาจันอัด
2. เด็กหญิงธนสรณ์    เผือกเนียม
3. เด็กหญิงวิภาดา    มากสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิริพร    เขียนสายออ
5. เด็กหญิงอรวรรณ    แขนสันเทียะ
1. นางนุชนันท์    ปันต๊ะ
2. นางศศิวิมล    ชิดเมืองปัก
39 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    ทับขุนทด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    แสนเมือง
3. เด็กหญิงมาริสา    จันทรโชโต
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พันวัน
5. เด็กหญิงอริยา    โบดขุนทด
1. นางขวัญนภา    กาคำผุย
2. นายสุสุชน    บุษย์ศรี
40 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    เลิกนอก
2. เด็กหญิงณัฐพร    ดวงลูกแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวดี    อัตฤทธิ์
4. เด็กหญิงพีรดา    ครองบุ่งค้า
5. เด็กชายศิวกรณ์    ลครพล
1. นายกิตติพจน์    สุวรรณรัตนากร
2. นายไพรวัลย์    กุลบุตรบุญเพ็ง
41 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    พันโนลาด
2. เด็กชายอัมรินทร์    บุญภักดี
3. เด็กชายกฤษฎา    ศิริหงษ์
4. เด็กชายจาตุรันต์    ดีโสภามาตร
5. เด็กชายธีรภัทร    เจนกลาง
1. นายวิชิต    มารศรี
42 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    พุ่มกระจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์    พละสิงห์
3. เด็กหญิงชุติภรณ์    ปลั่งกลาง
4. เด็กหญิงพัชรี    คำแก้ว
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์    เฉื่อยกลาง
1. นางสาวจารุวรรณ    ขจรอนันต์
2. นางสาวมะลิ    เกรียงไกรวรรณ
43 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพชร    วานนท์
2. เด็กชายรพีภัทร    วรรณเดช
3. เด็กหญิงนีรนุช    วังหอม
4. เด็กหญิงอรัญญา    พรมวันนา
5. เด็กหญิงอริสา    มรรครมค์
1. นายอนุ    บินนอก
2. นายโชคชัย    เสนนอก
44 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพรพิมล    อรุนันท์
2. เด็กหญิงวินันดา    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงนาตาลี    พรมจันทึก
4. เด็กหญิงอริศรา    ปราบงูเหลือม
5. เด็กหญิงสุพัตรา    การบรรจง
1. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกันตพิชญ์    พิชญาพิรัตน์
2. เด็กชายนวมินทร์    ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    นึกชัยภูมิ
4. เด็กหญิงวันนิสา    อ่าวสันเทียะ
5. เด็กหญิงภัทรภิญญา    ถ้ำกลาง
1. นางสาวทศรัตน์    บุญตา
2. นางสาวสุรีพร    พันธุประกิจ
46 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอดุลวิทย์    บุญเขื่อง
2. เด็กชายอำนาจ    ทองเครือ
3. เด็กหญิงวรรณษา    นาลาด
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์    แก้วประมูล
5. เด็กหญิงสุภาวดี    ภูสีลิต
1. นางกนกนิกา    ชวนพิมาย
2. นางสาวเบญจพร    ทัศน์ไพร
47 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แพงพันธ์ุ
2. เด็กหญิงปาลิดา    แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงรัชดา    อินจันทึก
4. เด็กหญิงฐิติยา    เนื้อนาค
5. เด็กหญิงสวรินทร์    ริ้มประนาม
1. นางธมนณพัฒศ์    หร่ายพิมาย
2. นางสมจิตร    แหวนพิมาย
48 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกรองแก้ว    แซ่จอง
2. เด็กหญิงชาลินี    สินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญย์ชนก    ชัยวอรัตน์
4. เด็กหญิงบุษย์พัชระ    แตงกลาง
5. เด็กหญิงมินตรา    เก่าพิมาย
1. นางระพีพรรณ    ดวงใจ
2. นางสารภี    ชูตระกูล
49 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์    พุ่มเกษร
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เขี่อนแก้ว
3. เด็กหญิงจันทรา    อามาตย์
4. เด็กหญิงกชกร    การัมย์
5. เด็กหญิงจุฑามณี    สุขดี
1. นางสาวขนิษฐา    งามศิริ
2. นางวรินทร    ทวีนันท์
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรัญญา    ชินหัวดง
2. นางสาวพัชราภา    เจริญภาพ
3. เด็กหญิงมนต์ธกาญ    ศรฤทธิ์
4. นางสาววรณิกา    มุ่งงาม
5. นางสาวมนัชนก    ภูแก้ว
1. นางปริศนา    จุมพลา
51 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงภคพร    ถาดไธสง
2. เด็กหญิงเกศินี    ดีถนัด
3. เด็กหญิงตันหยง    ลาภยิ่งยง
4. เด็กหญิงสุชาดา    เข็มทอง
5. เด็กหญิงกนกพร    ศิริประเสริฐ
1. นางสาวดวงใจ    ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี    สีลากุล
52 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุกันยา    อนุสนธิ์
2. เด็กหญิงไอลดา    จำพิมาย
3. เด็กหญิงวนิดา    อ้อกลาง
4. เด็กหญิงปนัดดา    ไชยสูงเนิน
5. เด็กหญิงยุพารัตน์    นาวัง
1. นางปิยะมาศ    มงคลศรี
2. นายศรีรัตน์    โพธิแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................