งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปกรณ์ฆนัตว์    สิมสวัสดิ์
2. นางสาวสมฤทัย    บุญมา
1. นายวรพจน์    โพธิ์พันธ์ไม้
2. นายสมชาย    กองธรรม
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    เดชโนนสังข์
2. นายสรวิศ    เต่าทอง
1. นางมาลินี    ศิริจารี
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายประภัสฎา    กองพระทราย
2. นายกษิดิศ    ทรัพย์สมหมาย
1. นายธีระพล    ร่มสุข
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววณิชญา    วงศ์วรัญญูกุล
2. นางสาวธัญชนก    ศิรินันติกุล
1. นายภัทร    ภู่ศิริ
2. นางสุมนา    ปานสีทา
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภิญญดา    เถยสูงเนิน
2. นางสาววิชญาพร    แดงโต
1. นางจันทร์เพ็ญ    อุทุมทอง
2. นายสายชล    นาคดิลก
7 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตา    ปราบงูเหลือม
2. นางสาวทิพวรรณ    ศรีสุโพธิ์
1. นางสาวจันจิรา    รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญาธิดา    มหาณรงค์ ณ ราชสีมา
2. นางสาวจุฑามาศ    กล้ากลาง
1. นางสาวชลลดา    ชิงจันทร์
2. นางสาวณัฏฐ์ญาดา    แรกเรียง
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอนุพงษ์    ตรงธิ
2. นางสาวชัญญณัท    ทุมกระโทก
1. นางสาวทิพย์ชนก    บัวเปีย
2. นางสาวอัจฉรา    เผ่าจินดา
10 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพรชัย    พรมชาติ
2. นายวีระศักดิ์    อาศัยพลวง
1. นางธัญรดาพัชญ์    เพ็ชรราม
2. นางวรางคณา    กัณหา
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเปรียว    ตวยกระโทก
2. นายฐานทัพ    มะสีผา
1. นายนิพนธ์    ตันประคองสุข
2. นายภานุวัฒน์    สายบุญมี
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    ไม้เลิศ
2. นางสาวทิพวรรณ    ปร๋อกระโทก
1. นางศรีประภา    ศิริเมฆา
2. นางสาวเกตุแก้ว    โหนขุนทด
13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวดาราณี    มีโทน
2. นายภาณุวัฒน์    มุ่งศาลากลาง
1. นายมังกร    น้อยเมล์
2. นางสาวสอางทิพย์    พิมพ์ปรุ
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนรัตน์    พิมตะขบ
2. นายอลงกรณ์    สดศรีประเวศ
1. นางสาวยุพวรรณ    กาญจนโชติดำรง
2. นายสมชาติ    ปรางค์นอก
15 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายน้ำพุ    แสวงดิลก
2. นางสาวพรรณนิษา    ศรีทับทิม
1. นายชาตรี    ศรีพาฮาด
2. นางปราณี    เพชรประไพ
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสมิตานัน    พูลพิน
2. นางสาวพรนภา    ศรีสุพันธ์
1. นางสาวยุวเรศ    แหไธสง
2. นายไพโรจน์    ไวสู้ศึก
17 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอนุชิต    เรียงพิมาย
2. นายธีรวัต    เสวกระโทก
1. นายพิเชษฐ    สมบัติ
2. นางสุภาพร    แสงภารา
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศุภวิชญ์    ชื่นฟัก
2. นางสาวพัชรศรี    ดุษฎีพงษ์
1. นางสาวธัญญา    เกื้อหนุน
2. นางสุภัค    เจียระกุล
19 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสุรเดช    สอดกระโทก
2. นายธรรมวัฒน์    เพ็ชรเสนา
1. นางวรัทยา    ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์    ลีระวีเกียรติ
20 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายคทายุทธ    สบาย
2. นายวัชระ    ไชยบุรัม
1. นางวราพร    เขียวแก้ว
2. นางเรณู    เวบสูงเนิน
21 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวีระชิต    แสงสวาสดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ    สุขสำราญ
1. นายคงศักดิ์    ทองภู
2. นางวรางคณา    พิทักษ์สมบูรณ์
22 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยฉัตร    เมยขุนทด
2. นางสาวพิรานันท์    จันทาสูงเนิน
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
23 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภูมิรัตน์    สำลีด่านกลาง
2. นายสุพัฒน์    อภิวุฒิพงศ์
1. นางสาวจิตภินันท์    ตลาดนา
24 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอรรถกร    โพดาศรี
2. นายภัทรพล    วิไลดำรงกุล
1. นางสาวนุจรีย์    ศรีอาภัย
2. นางสุภาวดี    เจ็กนอก
25 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวภาวิณี    บงสันเทียะ
2. นางสาวอารียา    เที่ยงสูงเนิน
1. นายประกอบ    อ่ำรอด
2. นางรุ่งเดือน    ฉานสูงเนิน
26 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยกร    หวังรวมกลาง
2. นางสาวเมณาริญจน์    กิติมา
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
27 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
28 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุมิตรา    ทานอก
2. นางสาวพรนภา    ศรีธรรม
1. นางสาวราตรี    หาญนอก
2. นางสาวสร้อยทิพย์    จูงกลาง
29 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายกฤษฎา    แก้วดอนรี
2. นางสาวศศิวิมล    ศิรินอก
1. นายนพพร    เสนีย์คุปต์
2. นางนิตยา    ศรีพันธุ์
30 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอภิชาติ    มานอก
2. นายจิระวัฒน์    นาคหมื่นไวย์
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์    เนาว์ช้าง
2. นายวันชัย    คชเรนทร์
31 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชนิกานต์    สรยุทธยรรยง
2. นางสาวอารียา    ป้องหมู่
1. นายสมพล    ระวังงาน
32 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธีระภัทร    พรวนกระโทก
2. นางสาวสุปิยะนันท์    ประกอบผล
1. นายอุบล    ศรีขันธ์
33 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสุปฏิมากร    เลิศลิ้ว
2. นายธีรภัทร์    ปลื้มกลาง
1. นายยุทธชัย    กาญจนตันติกุล
2. นายวสันต์    ขำพิมาย
34 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกมลวรรณ    ลายสุวรรณ์
2. นางสาวชมพูนุช    นาคเครือ
1. นายศรศิลป์    ชุมศรี
2. นางเณตรา    ชุมศรี
35 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวงศกร    สุขดี
2. นางสาวธัญชนก    คำมา
1. นางสาวนิภารัตน์    เลิกนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................