งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรกร    ก้อนโทน
2. เด็กหญิงรวีวรรณ    ทองเลิศ
1. นายธนวัฒน์    โทจันทร์
2. นางเจริญศรี    ค้อไผ่
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    กองแก้วจินดา
2. เด็กชายสิรภพ    โหงขุนทด
1. นางสาวมาลินี    ศิริจารี
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญชิกา    หล่อธราประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณสิชา    ตั้งศิริภิญโญ
1. นายธีรพงษ์    สิงห์สกล
2. นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรภัทร    อัมพันศิริ
2. เด็กหญิงกุลจิรา    สามสูงเนิน
1. นางนารีย์    เถื่อนบำรุง
2. นางสาวศศกร    ไทยธานี
6 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิดา    เพชรหมื่นไวย
2. เด็กหญิงวาริน    ฉกรรจ์ศิลป์
1. นางสาวจันจิรา    รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    สายศรีบัณฑิต
2. เด็กหญิงมาริษา    สุนทอง
1. นางสาวชลลดา    ชิงจันทร์
2. นางสาวณัฏฐ์ญาดา    แรกเรียง
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    กุดรังนอก
2. เด็กหญิงสุจิรา    กระพันธ์เขียว
1. นางสาวลักขณา    สาหร่ายกลาง
2. นางศรีนวล    เช่นพิมาย
9 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัตนชัย    เฟื่องฟู
2. เด็กชายกล้าหาญ    พลดงนอก
1. นางสาวประวีณา    อาบทอง
10 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    พิมพ์ปรุ
2. เด็กชายณัฐพล    วัชรปาน
1. นางธัญรดาพัชญ์    เพ็รชราม
2. นางวรางคณา    กัณหา
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริญ    พินิจกุลณสร
2. เด็กชายนัฐกานต์    นนทะศิลา
1. นายกิติกร    เจนหัตถ
2. นางสาวศิริพร    วีระชัยรัตนา
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทชา    ศิริยุทธ์
2. เด็กชายสมนัส    อินทนารินทร์
1. นางสาวฉัตรลดา    พุทธรักษา
2. นางสาวแสงจันทร์    จันทรังษี
13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวดล    ภูบุญมี
2. เด็กชายเอกธนัฐ    บุษบา
1. นายมังกร    น้อยเมล์
2. นางสาวสอางทิพย์    พิมพ์ปรุ
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรีเทค    หล่อเภรี
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ    แหวนมุก
1. นางสาวจินรัตน์ดา    ลาดกระโทก
2. นางปราณี    เพชรประไพ
15 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยกร    ยิ้มดี
2. เด็กหญิงปฐมาวดี    อุตสาการณ์
1. นางจุฑารัตน์    บรรจงปรุ
2. นางสาวศิริพร    ฮูกระโทก
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา    จิวะวิทูรกิจ
2. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์    เรืองวิโรจนกุล
1. นางสาวปฐมพร    ฟูใจ
2. นางสาวพิมล    บุสดี
17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์    คูณขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ขันทองคำ
1. นางวรัทยา    ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์    ลีระวีเกียรติ
18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ดีจันทึก
2. เด็กหญิงนรมน    เรืองรัมย์
1. นางชนัญชิดา    โครมกระโทก
2. นางสาวอ้อยทิพย์    จิตระงับ
19 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนวัฒน์    ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงสุจิตรา    บุญถึง
1. นางวรางคณา    พิทักษ์สมบูรณ์
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายดรัณภพ    เมนขุนทด
2. เด็กหญิงณิชาบูร    นวลจันทร์
1. นางวรัชยา    สีทอง
2. นายสุริยัน    พบขุนทด
21 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนาธิป    ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงนิธิพร    หวังช่วยกลาง
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
22 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
23 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวิวัฒน์    กระฐินใหม่
2. เด็กชายกิตติธัช    ผลนานารถ
1. นางจงจิตต์    กล้าหาญ
2. นางยุพิน    ถนัดค้า
24 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เสนนอก
2. เด็กหญิงสิริยา    ชาญชัยศรี
1. นางสาวปาริฉัตร    คนชาญ
2. นายวันชัย    คชเรนทร์
25 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจันทร์จิรา    กล้าฉุน
2. นางสาวเจนจิรา    กล้าฉุน
1. นางสาวธัญชนก    ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง    สินธงชัย
26 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจรรยพร    เชื้อโคกกรวด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์    ยินดี
1. นายจตุพล    หาญดี
2. นางวิภารัตน์    นิราราช
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิริยะพร    ค้าขาย
2. เด็กหญิงญาณิศา    บางรุ่ง
1. นายกัมปนาท    ศรีคัทนาม
28 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันหอม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    โดดนาดี
1. นางจรรยา    ไกรสน
29 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จิตประโคน
2. เด็กชายธนัท    บุญทรัพย์
1. นายกฤติน    แนบกลาง
2. นายกัมปนาท    อามาตย์เสนา
30 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวรินทร์ธร    อัยลา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    วันทมาตย์
1. นางสาวฉบาไพร    รูปโฉม
2. นางละอองทิพย์    ช่างเกวียน
31 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ช่วยให้สม
2. เด็กหญิงวรรณภาภรณ์    สิงห์บุตรดี
1. นางยวมนต์    แคนนอก
32 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอรัญญา    โพธิ์สว่าง
2. เด็กหญิงมณีมัญฐ์    ด้วงแสน
1. นางสาวจิตชญา    ธนานุกูล
2. นายชนจักร    เก้าแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................