งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    โสภาเวช
2. นางสาวศิริลักษณ์    คุ้มญาติ
3. นางสาวเบญจภรณ์    ดาวสันเทียะ
1. นางสาวอมรรัตน์    โพธิ์ผา
2. นางสาวอรวรรณ    ผันผาย
3 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจุฬา    รัตนพร
2. นางสาวดวงนภา    คนผักแว่น
3. นางสาวจารุวรรณ    ทือเกาะ
1. นางวิรัฏฐยา    แพงวิเศษ
2. นางศิริรัตน์    ทองน้อย
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวประภัสสร    ศรีทอง
2. นางสาวอนัชดา    โอนสันเทียะ
3. นางสาวธัญญารัตน์    จันอ่อน
1. นางสาวจิราพรรณ    บุญญานุสนธิ์
2. นางนุจรี    เชิดสันเทียะ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงดาว    จุทานิตย์
2. นางสาวกมลพรรณ    รามาตย์
3. นางสาวกิตติมา    เพชรศิระประภา
1. นายณรงค์ฤทธิ์    อยู่ออง
2. นางนารีรัตน์    ธิติบุณยกร
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจินดาหรา    จรัลรัมย์
2. นางสาวชญาดา    พัฒนศาสตร์
3. นางสาวภัทราวดี    น้อยแก้ว
1. นางสาวกีรติกา    มีสุข
2. นายปรัทยาพันธ์    ประสาทกลาง
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฑาริกา    คลื่นพลกรัง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์    โพธิ์รักษ์
3. นายอุดมศักดิ์    โพธิ์นอก
1. นางสาวสุรางค์    นรโภค
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    เจิมขุนทด
2. นางสาวพลอยชมพู    พิมพ์ใหม่
3. นางสาวธนภรณ์    ศรีวรสาร
1. นายชัยวัฒน์    พวงสมบัติ
2. นางเพ็ญนภา    ชนะชัย
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสายรุ้ง    สารเป็น
2. นางสาวปิยะนุช    กลมขุนทด
3. นางสาวปิยะธิดา    บุญกลาง
1. นางสาวณัชชาพร    ศรีทานันท์
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัตน์    ปีกบินกลาง
2. นางสาววิภวานี    อิ่มดำ
3. นางสาวกัณฐมณี    คชารัตน์
1. นางสาวเนตรนภา    เมยกลาง
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำเพชร    แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์    สัมพันธ์แพ
3. นายสุรเชษฐ    คำพิพจน์
1. นายธนาธิป    พันธุ์โหมด
2. นางสาวนุชจรี    ชวนขุนทด
12 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    ทุ่งฤทธิ์
2. นางสาววาสนา    แสวงพันธ์
3. นางสาวธัญลักษณ์    วงถวิล
1. นางสาวจีรดา    ตุพิมาย
2. นางอรทัย    ศรีสุทโธ
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิรศักดิ์    สีมะเริง
2. นางสาวมาตกานต์    โต้งกระโทก
3. นางสาวทิพย์สุดา    นาคกระโทก
1. นางสาวมยุลี    นันดี
2. นางสายทิพย์    ทิพย์รักษ์
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    มะลิงาม
2. นางสาววราลักษณ์    คล้ายสุทธิ
3. นางสาวฐิติรัตน์    พันธ์มาลี
1. นางปิยวรรณ    ศรีสุทโธ
2. นางศรีนวล    ลมไธสง
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพยรัตน์    จรัสสินอนันท์
2. นางสาวพิมมาดา    ค้ำกระโทก
3. นางสาวณัฐกฤตา    พิมพ์เสน
1. นางนิรมล    ปราบแสง
2. นางวีรนุช    ไกรสุวรรณ
16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอรนิด    พอกพูล
2. นางสาวจีรประภา    จิตวิจารณ์
3. นางสาวศิรินาท    จรรยาศิริ
1. นางสาวกมลวรรณ    วิชัย
2. นางสาวสุรีรัตน์    โฆษวิฑิตกุล
17 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรัตนาวดี    ไวแก้วสูนย์
2. นางสาวยุพา    แก้วสาร
3. นางสาวเสาวนิตย์    สิงห์วงค์
1. นางสาวสัมฤทธิ์    อุดมญาติ
2. นางสายฝน    ราชกระโทก
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเกตุวดี    เหลืองขมิ้น
2. นางสาวอาภัสรา    โกกะพันธ์
3. นายเตชิต    สุขเชื้อ
1. นางสาวอยุพดี    สีขวา
2. นางสาวอรทัย    อันทะนิล
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทวัน    รอบพรหมราช
2. นางสาวจิรัชญา    เจสันเทียะ
3. นางสาวอุษณีย์    สุขบงกช
1. นางสาวศริญญา    เรียวอารีย์
2. นางสาวสุรัตนา    เนียมศรี
20 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญจิรา    เกตุสระน้อย
2. นางสาวปรียาพร    หน้าบัณฑิต
3. นางสาวทิฟฟันนี่    ลินน์ เฮนนิงส์
1. นายกิตติพัฒน์    คำแพง
2. นายธวัฒน์ชัย    แก้วเมืองปัก
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอังคณา    ยวกไธสง
2. นางสาวชลธิชา    เดชบุรัมย์
3. นางสาวธัญยรัตน์    กิตติรัตน์ธนา
1. นายภาณุพล    ระย้าทอง
2. นางเพ็ญนภา    ไชยรา
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์    หะสูง
2. นางสาวกุลกานต์    ศรีอัคฮาด
3. นางสาวรัตติกาล    นึกคิด
1. นางสาวนิรัชชา    ชวนงูเหลือม
2. นางวาสนา    อุ่นบุญ
23 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกิตติยา    ภัทรมรุต
2. นางสาวศรัญญา    ชัยอาพร
3. นางสาวอรชมพู    เพียรขุนทด
1. นางกนิษฐา    ศรีเอม
2. นางสาวสุจิตตรา    เจนงาน
24 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกรรชัย    กระจงจิตร
2. นายอรรถพล    เมฆฉาย
3. นางสาวศศิวรรณ    สนทอง
1. นางชฎาพร    แสงศรีจันทร์
2. นางสาววรินดา    ศรีพุทธา
25 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเมทิดา    ประมูลทรัพย์
2. นางสาวนภาพร    ไพรเขียว
3. นางสาวรุ่งวิภา    รักษาธรรม
1. นางนทีรัตน์    แหวนจะโป๊ะ
2. นางสาวเกตุชญา    ทองธนะฉาย
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวลภัสรดา    เพิ่มพรพิพัฒน์
2. นางสาวมัชฌิมาร์    ดีวงษ์
3. นางสาวพลอยปภัส    ขึนสันเทียะ
1. นางสาวนวลสกุล    วงษ์บำหราบ
2. นางสาวไข่มุก    ทิพย์บำหราบ
27 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชัยยา    พิมพ์กลาง
2. นางสาวกันยาภรณ์    บูรณสรรค์
3. นายภูชิต    วงษ์ศักดา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์    ลองจำนงค์
28 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพนิดา    เกิดกุลัง
2. นางสาวชุลีพร    กากุรุก
3. นางสาวประภัสรา    ราศรี
1. นางสาววัลยา    พุดลา
2. นายสุจินต์    ลีระวีเกียรติ
29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภัณฑิลา    หวังชิวกลาง
2. นางสาวอาธิญา    เตินขุนทด
3. นางสาวศลัยลา    คำแสนเพชร
1. นางสาวนงค์รักษ์    วันทนานุวงศ์
2. นางปรางค์ทอง    หงษ์ทอง
30 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวญาณิศา    วันขวา
2. นางสาวสุรางคนางค์    เกตุยั่งยืนวงค์
3. นางสาวปนัสยา    ดอกไม้กุล
1. นางวราพร    เขียวแก้ว
2. นางอาภาภรณ์    พากเพียร
31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววลัยพรรณ    แจ้งสันเทียะ
2. นางสาวอภัสรา    เคียนสันเทียะ
3. นางสาววัชรี    ชอบสว่าง
1. นางสาวปาณิสรา    เณรทอง
32 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวน้ำค้าง    ก้ามสันเทียะ
2. นางสาวอรอินทร์    แตงเจริญ
3. นางสาวมาริสา    สรวงนอก
1. นางสาวจิตภินันท์    ตลาดนา
33 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวรุฒม์    พิกขุนทด
2. นายณัฐวุฒิ    พืมขุนทด
3. นายสมเดช    โต้งสูงเนิน
1. นางสาวณฐพร    แสนประดิษฐ์
2. นายสุเมธ    ลีทองหลาง
34 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเปรมฤดี    แกมนาค
2. นางสาวเสาศิริ    แดงครบุรี
3. นางสาวมาลิยา    จุกกลาง
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นางแสงเดือน    อะช่วยรัมย์
35 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    จันทโส
2. นายธนพนธ์    คูมขุนทด
3. นางสาวชัชฎาภรณ์    ดวดไธสง
1. นางสาวจิราภรณ์    เนาวงศ์
2. นางสาวทิพวรรณ    จันทร์หนองสรวง
36 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนุชสรา    กล่องเนียม
2. นายวิทวัฒน์    บุษย์ศรี
3. นายทวิชาติ    ทองดี
1. นางสาวกรรณิการ์    ซองผม
2. นายยุทธศักดิ์    ปาลเกิด
37 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอินทิรา    ทันยะเชียงพิน
2. นางสาวกัญญาพัชร    ท้าวนอก
3. นางสาวมนัญชยา    หาญณรงค์
1. นางฐิติตาพร    พุฒขุนทด
2. นางสาวสาธิยา    โคขุนทด
38 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุณิสา    ยอดปรางค์
2. นางสาวเจนนิเฟอร์    มาติทาโล
3. นางสาวปิ่นพลอย    ปรางค์นอก
1. นางดวงฤทัย    หวังประสพกลาง
2. นางปราณี    ละครหาญ
39 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐฐาพร    ยอดญาติไทย
2. นางสาวกนกวรรณ    สำโลงลุน
3. นางสาวอนิตยา    ปานสาลี
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์    พรมไพร
2. นางจณิสตา    ประทัง
40 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววิจิตรา    ศรีวิชา
2. นางสาววิไลวรรณ    ฮมภาราช
3. นางสาวศศิวิมล    แสงตระการ
1. นางสาวดรุณี    ภัทรโภคิน
2. นางสุจืตราภรณ์    ไพศรี
41 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวลลิตา    เทียมทัน
2. นางสาวอาทิตยา    ฤทธิ์คล้าย
3. นางสาวนภาดล    ไชยศรีจันทร์
1. นางสาวทองพัด    พูนมะเริง
2. นางสาวประไพ    ประดับคำ
42 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปณิตตา    ไปแดน
2. นางสาวจิตรลดา    ล้อมกลาง
3. นางสาวชลดา    พลหาญ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    พิรักษา
2. นางสาวราวตรี    พันพรม
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    มหามนต์
2. นางสาวนภารัตน์    รัตนวิชัย
3. นางสาวจณิสตา    รัตนวิชัย
1. นางสาวชนิกา    สูงสันเขต
2. นางสาวอธิษฐาน    พันธ์เรือง
44 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธีรเดช    อกนิษฐ์
2. นางสาวภัทธีรา    ประพันธมิตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ทองสร้อย
1. นางสาวธนนันท์    ปรูกระโทก
2. นางวิภารัตน์    นิราราช
45 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัลยลักษณ์    ชุ่มสีดา
2. นางสาวเกวลิน    เลี้ยงกระบือ
3. นางสาวนพรดา    เหล็กกนก
1. นายพรพิพัฒน์    รัตนสิงห์
2. นางสาวหทัยชนก    ชนะชัย
46 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุธิดา    ทนไธสง
2. นางสาวศศิวิมล    ป้องแดง
3. นายณัฐกิตติ์    วงบ้านดู่
1. นางสาวนงค์นุช    เศษรักษา
2. นางสาวศศิธร    การทหาร
47 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภาวิดา    บัวศรี
2. นางสาวสุจิตรา    มุ่งดี
3. นางสาววัทนวิภา    จ่าทอง
1. นางสาวสุมิตรา    นาคเครือ
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
48 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศุวิภา    เวรศิลา
2. นางสาวกิตติมา    จุลนาค
3. นางสาวปภาดา    ปิติโชติธนานนท์
1. นางสาวคนิตย์ถา    เดชบุรีรัมย์
2. นางสาวณัฏฐติกาน    อุทธาทอง
49 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวทักษภรณ์    เพียงเท
2. นางสาวศิริกัญญา    สอนศรี
3. นางสาวอินทิรา    จันทะมนตรี
1. นางสาวแก้วกานต์    กรองเห็น
50 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรรณษา    ช่างแก้ว
2. นางสาวสุนารี    รับความสุข
3. นางสาวขวัญข้าว    ชินนอก
1. นางสาวศุภมาส    ห้อยพรมราช
2. นางเณตรา    ชุมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................