งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพัชร    ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงประภัสสร    เสรี
3. เด็กหญิงเจนจุฬา    คงพัวะ
1. นางสาวภูวษา    รักษาภักดี
2. นายสรยุทธ    เจิมพันธ์นิช
3 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัทยา    สีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอารยา    การกระสัง
3. เด็กหญิงสิริภา    เผื่อนกระโทก
1. นางวิรัฏฐยา    แพงวิเศษ
2. นางศิริรัตน์    ทองน้อย
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    จันทรุกขา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ซีกพุดซา
3. เด็กหญิงนภัทร    รัตนธนิยกุล
1. นางธนพร    ไม้กลาง
2. นางปารมี    วิไลจิตเลิศ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีโย
2. เด็กหญิงจรรย์กมล    สินธุวงสานนท์
3. เด็กชายศุภณัฐ    ศิริสุรวุฒิ
1. นางสาวปัณฑิตา    สินธุวงสานนท์
2. นางยุภาพันธ์    เหมจันทึก
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลวรรธน์    วรรณารักษ์
2. เด็กหญิงธีรดา    ปรัชญานนท์
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ย่อจันทร์
1. นางนงลักษณ์    ประทุมพันธ์
7 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เมืองกลาง
2. เด็กหญิงอาทิตญา    นิลด่านกลาง
3. เด็กหญิงสิริกร    มากทอง
1. นางสาวเนตรนภา    เมยกลาง
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ตมกลาง
2. เด็กหญิงภทรพร    นิดกระโทก
3. เด็กหญิงยุริญา    พูนศรี
1. นางสาวปนุศรา    เฉียดไธสง
2. นางสาวปิยรส    ลาภารัตน์
10 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภาพร    ท่าโพธิ์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์    นนทะสี
3. เด็กหญิงกันติชา    จันทร์หอม
1. นางจุฑามาศ    แป้นนางรอง
2. นางสาวจุตุรพร    เชิดสกุลวงศ์
11 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายฉนพฉัตร    แจ้งคง
2. เด็กชายพลวัตร    ทั่งทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สีม่วงงาม
1. นางวรางคณา    กัณหา
2. นางอรทัย    ศรีสุทโธ
12 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเทวราช    โมงขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ลับดีพะเนา
3. เด็กหญิงขวัญฤดี    ลาภเจริญ
1. นางสาวมยุลี    นันดี
2. นางสายทิพย์    ทิพย์รักษ์
13 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    ตับกลาง
2. เด็กหญิงวรรณิดา    คมจักรกฤษ
3. เด็กหญิงชลิดา    แก้วสว่าง
1. นางสาวฤดีรัตน์    สาระบุตร
2. นางเปรมฤทัย    สัจจา
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ม่วงสุข
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    การัตน์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    ปักอินทรี
1. นางสาวจิราภรณ์    พืมขุนทด
2. นางสาวศุภักษร    สิงห์ลี
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    สีสนอง
2. เด็กหญิงวานิสา    เงยกระโทก
3. เด็กหญิงพรรณนารายณ์    เปรื่องกระโทก
1. นางสาววรางคณา    แก่นกระโทก
2. นางสาวสุธิดา    แสงปราบ
16 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวุฒิชัย    พลอาจ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    เสามุกดา
3. เด็กหญิงวาสนา    บัตรวิเศษ
1. นางสาวรัชนี    จินดาวัลย์
2. นายไพโรจน์    ยอดผักแว่น
17 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนิษฐา    จงรวยกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงวารีญา    ธรรมวารี
1. นางธัญญรัศม์    สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า    หล้าคำ
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จุลจังหรีด
2. เด็กหญิงธมลชนก    บุราณดอน
3. เด็กหญิงศิริมนต์    เดชสำโรง
1. นางขวัญเมือง    แพชนะ
2. นางสาววัลลภา    คิดเห็น
19 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรศิตา    จิ๋วตะคุ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    กล่อมจอหอ
3. เด็กหญิงเบญจสิริ    เสริฐเมืองปัก
1. นายกิตติพัฒน์    คำแพง
2. นายธวัฒน์ชัย    แก้วเมืองปัก
20 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สันติสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสุธิดา    ดอนกระโทก
3. เด็กชายชัยวุฒิ    หนูแก้ว
1. นางสาวดารัตน์    ดีอุบล
2. นายสุเมธี    จิตติการุณย์
21 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนัฐตญา    ลาหนองแคน
2. เด็กหญิงนิภาพร    จำรัสจิตร
3. เด็กหญิงจิรันญา    บุญจันทร์
1. นางสาวจันทิมา    ชนากลาง
2. นางสาวปวีณา    สีหานาท
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยรัตน์    เถาว์ทุมมา
2. เด็กหญิงแคทเธอลีน    พลอยล้อมเพชร สุดวีระเศรษฐ์
3. เด็กชายณฐพร    มัสแมน
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นจัตุรัส
2. นางสาวสุกานดา    สีทา
23 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงการะเกด    ใหญ่กระโทก
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    นรสิงห์
3. เด็กหญิงรินรดา    มณีคุ้ม
1. นางชฎาพร    แสงศรีจันทร์
2. นางสาววรินดา    ศรีพุทธา
24 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักพรรดิ์    อาจจันทึก
2. นางสาวสุวรรณพร    ทองสุข
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เงาะเศษ
1. นางกนกวรรณ    ทีจันทึก
2. นางสาวโสภิน    บำเพ็ญทรัพย์
25 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูวไนย    แก้ววิลัย
2. เด็กหญิงปนิดดา    ส่งเสริม
3. เด็กหญิงกมลพร    ไพเราะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์    ลองจำนงค์
26 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรสุดา    มหาหิงส์
2. เด็กหญิงชุลีพร    สู้เหิม
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์    อบอุ่น
1. นางวรัทยา    ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์    ลีระวีเกียรติ
27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงปนัดดา    กาวิชัยเป็ง
3. เด็กหญิงเพชรลดา    ดีจันทึก
1. นายธีรชัย    หงษ์ทอง
2. นางสาวปวีณา    มีชูสม
28 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอชิรญา    พูนพัฒน์พิบูลย์
2. เด็กหญิงอรณี    พัตภักดิ์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ    รังสูงเนิน
1. นางมาลี.    ฉันขาว
2. นางสาวศิรินภา    ลัดนอก
29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนริศ    ภูมิมิตร
2. เด็กหญิงจินต์จุทา    ยืนยง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ยอดขุนทด
1. นางสาวพิมลพมพ์    กุลขุนทด
2. นางสาวศิรินดา    พวงมาลี
30 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิญญา    พูขุนทด
2. เด็กหญิงอริสรา    บัวโค้ง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หมีโฮ
1. นางสาวปาณิสรา    เณรทอง
31 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายโกศล    ไชยณรงค์
2. เด็กหญิงเอวิตรา    เทียนขุนทด
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    เกิดบ้านใหม่
1. นางนภสรณ์    มากขุนทด
2. นางอภิญญา    ภูแช่มโชติ
32 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวชิรวิทย์    จิรานุวัฒน์
2. นางสาวภัทราวดี    แตงกระโทก
3. นางสาวสาวิตรี    พันธ์สมุทร
1. นางสาวณฐพร    แสนประดิษฐ์
2. นายสุเมธ    ลีทองหลาง
33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุศิตา    เชื่องกระโทก
2. เด็กหญิงกุลภัทรา    ทับอาษา
3. เด็กหญิงกัญจนพร    แสงแก้ว
1. นางนงเยาว์    หวังกลาง
2. นางสาวอุไรวรรณ    พรามจร
34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมุธิตา    พิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรณิภา    บ่อพิมาย
3. เด็กหญิงวิชญาพร    อินาวัง
1. นางสาวนิภาพร    ศรีเทพ
2. นางสาวพฐา    ศิริชาติ
35 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายปิยวัฒน์    กองเศษ
2. เด็กชายพชรพล    วงศ์ศักดิ์
3. เด็กชายยศพล    ทองหลง
1. นางสาวกรรณิการ์    ซองผม
2. นายยุทธศักดิ์    ปาลเกิด
36 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกรรณ์ติมา    พรแสน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์    นนท์นอก
1. นางสาวพิชยา    พืชนอก
37 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพัชรมัย    พิษพล
2. เด็กหญิงจิรปรียา    แทนรินทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา    วิเชียร
1. นางวริฎฐา    โคตรพจน์
2. นางสาวสาธิยา    โคขุนทด
38 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายปรเมธ    มันกลาง
2. เด็กหญิงสายรุ้ง    เหลื่อมล้ำ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสนศรี
1. นางดวงฤทัย    หวังประสพกลาง
2. นางปราณี    ละครหาญ
39 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเบญญาพร    นวมโคกสูง
2. เด็กหญิงณัฐณิชาฉัตร    ฉัตรมนัสกุล
3. เด็กหญิงณัฐทริกา    เหลื่อมกลาง
1. นางจณิสตา    ประทัง
2. นางสาวสุกัญญา    จันที
40 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกัญญาโชค    ลาภใหม่
2. เด็กหญิงกรกนก    ประจงค์
3. เด็กหญิงศุรวณีย์    บุญชม
1. นางสาวดรุณี    ภัทรโภคิณ
2. นางสุจืตราภรณ์    ไพศรี
41 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิราพัชร    มณีอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร    ภู่มณี
3. เด็กหญิงอังคนาง    มูลแก่น
1. นางสาวทองพัด    พูนมะเริง
2. นางสาวประไพ    ประดับคำ
42 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธัญกมล    ยังกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ฉิมนอก
3. เด็กหญิงเมรดาภา    เรียงใหม่
1. นางสาวกาญจณา    ขอฟุ้งกลาง
2. นางสาวธนารี    จู๋ในเมือง
43 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายคฑาวุธ    ทองใบ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    นาทุม
3. เด็กชายอรชุน    แสนภูมิ
1. นางสาวนิชาพรรณ    คะลา
2. นางสาวอิสรีย์    เรืองธนานุรักษ์
44 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณิชาวีร์    คอนระไทย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    อิ่มสุริยวงศ์
3. เด็กหญิงพิมวิภา    นิยันตัง
1. นางสาวสุนีรัตน์    ปิ่นอำคา
2. นายไพรวัลย์    คำหาญพล
45 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเจสสิก้า    กรีนนัล
2. เด็กหญิงศศิกานต์    เชิงจอหอ
3. เด็กหญิงจีรภัทร    ดูกลาง
1. นางสาวศศิธร    การทหาร
2. นางสาวอรวรรณ    แก้วระหัน
46 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา    โยธารัตน์
2. เด็กหญิงปรัชญาณี    ธาตะนะ
3. เด็กหญิงธิชาดา    พุดจอน
1. นางสาวประกายดาว    บุญแย้ม
2. นางสาวโสรยา    พอกพูน
47 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    ผิวพันธุ์
2. เด็กหญิงพิมพกา    มะลิสิม
3. เด็กหญิงวิลาสินี    ปัตถานัง
1. นายกัมปนาท    อามาตย์เสนา
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
48 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    การบรรจง
2. เด็กหญิงอินทิรา    อินทร
3. เด็กหญิงนภสร    อันทะเกษ
1. นางสาวศุภิสรา    สุภาพ
2. นายอภิชัย    มานพจันทร์
49 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิรายุ    คำษาวงศ์
2. เด็กชายพัทธพล    พลดงนอก
3. เด็กชายสหัสวรรษ    สังฆะมณี
1. นางสาวแก้วกานต์    กรองเห็น
50 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    คุณธรรม
2. เด็กหญิงมุธิตา    โยธี
3. เด็กชายสรายุทธ    เพียรชอบ
1. นายอภิชัย    หาญศึก
2. นางเณตรา    ชุมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................