งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศวริญญา    วงษ์กาฬสินธุ์
1. นายภูมินทร์    หลงสมบูรณ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    ลือสะท้าน
2. นางสาวทักษิณา    อาสานอก
3. นางสาวอภัสรา    ประมวลธนกิจ
1. นายกิตติพงษ์    เวียงสมุทร
2. นายสมชาย    กองธรรม
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทิมา    ทองสันเทียะ
2. นายพลกฤษณ์    ฤทธิ์ไธสง
3. นายนวพล    นุ่มชัยภูมิ
1. นายฉัตรชัย    ชาลีบัว
2. นางสาววิมลลักษณ์    ชาดา
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสงกรานต์    ทองขาว
2. นายพงศธร    แก้วบุญ
3. นายกิตติธัช    มูลนานัด
1. นางพันธ์มณี    คำพันธ์
2. นางวรินทร    ปัญญจำนงค์
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศักดา    ละเมียดดี
2. นายณฐกร    รสจันทร์
3. นายวริศ    พรมจันทร์
1. นายธีระพล    ร่มสุข
2. นายมานะชัย    วีระเบญจพล
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนพมาศ    เกียรติโพธิ์
2. นางสาวณัฐณิชา    หนูจันทึก
3. นางสาวจิรดา    จันทร์เปรียง
1. นายธีรพงษ์    สิงห์สกล
2. นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    จันทสุวรรณ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    คุณาสวัสดิ์
3. นางสาวกัญญาวีร์    วิชาศรี
1. นายจิรพัฒน์    กัลปภิญโญกุล
2. นางสาวเกศสุดา    ธรรมภิรานนท์
8 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตา    ปราบงูเหลือม
1. นางสาวจันจิรา    รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพรรณ    โชควณิชกุล
2. นางสาวปฏิมาภรณ์    รุ่มเริง
3. นางสาวปวีณา    ขอเหนี่ยวกลาง
1. นายกิตติภพ    เพชรทิม
2. นายสมยศ    โคตรบรม
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ประทุมทอด
2. นางสาวปวีณา    ทมกระโทก
3. นางสาวพิยดา    พริกจำรูญ
1. นางปริชาติ    เนตรทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา    สุนทร
11 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอนุลักษณ์    ศรีจันทร์มะดัน
2. นางสาวธนพร    สุขบุรี
3. นางสาวเพชรลดา    อยู่รอด
1. นางสาวชลวรรณ    หมั่นทองหลาง
2. นางสาววาสนา    โหงขุนทด
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศศินานินทร์    ลิไธสง
2. นางสาวภูนิษา    ใจคง
3. นางสาวฤทัยรัตน์    รักพินิจ
1. นางสาวศิริพร    วีระชัยรัตนา
2. นายอัตธพล    กรองมะเริง
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐณิชา    หนูแก้ว
2. นางสาวชลิตา    ค่ากระโทก
3. นางสาวนภัสวรรณ    ม่วมกระโทก
1. นางยุพิน    เนียมประเสริฐ
2. นายไพรัตน์    เนียมประเสริฐ
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    ชอบจะโปะ
2. นางสาวณัฐวดี    รุ่งวิถีชัยพร
3. นางสาวประภาพร    บุบผามาลา
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา    ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล    พุทธรักษา
15 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    สุนทรรัตน์
2. นายปภาวิน    มหาบารมีสกุล
3. นายวัฒนา    ปัดอินทรีย์
1. นายชาตรี    ศรีพาฮาด
2. นางปราณี    เพชรประไพ
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเขมทัต    วัดกระโทก
2. นายพงศกรณ์    พาพันธ์
3. นางสาวสุชารัตน์    อุชี
1. นางสาวยุวเรศ    แหไธสง
2. นายไพโรจน์    ไวสู้ศึก
17 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปุณยนุช    ขอยวนกลาง
2. นางสาวพิมลพรรณ    ทะรังศรี
3. นางสาวเทียนพรรษา    จอบุญ
1. นางณภัชนันท์    ภาคินศุภเศรษฐ์
2. นายแสนชัย    การงาน
18 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศุภณัฐ    ปันแดง
2. นายธนากร    ชิดขุนทด
3. นายสันติภาพ    ศาสิริ
1. นายพรพนม    โพธิ์พะเนาว์
2. นายเจตพงษ์    โสภา
19 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายทวีชัย    ชนม์สูงเนิน
2. นางสาวภัชฎาทอง    แดนอินทร์
3. นางสาวสิริมา    พิลาลี
1. นางชลดา    จันทร์พุดซา
2. นางโสภิตา    แสนภูมี
20 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุวนันท์    ไคขุนทด
2. นายธีรวัฒน์    หวินกำปัง
3. นางสาวสุดารัตน์    แพทย์มะลัง
1. นางสาวธนพร    โชติชุ่ม
2. นายปฐมพงษ์    พรพิพัฒน์
21 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอารีรัตน์    กันกลางดอน
2. นางสาวมนัสพร    ดาวโคกสูง
3. นางสาวธันณิชา    กล่ำมอญ
1. นางสาวจิตภินันท์    ตลาดนา
22 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวัชรพล    อินอุ่นโชติ
2. นายนฤชิต    บัวศรี
3. นางสาวภัทรวดี    วงษ์จูม
1. นางสาวนุจรีย์    ศรีอาภัย
2. นางสุภาวดี    เจ็กนอก
23 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธีรภัทร์    อั่วกลาง
2. นางสาวนารีรัตน์    โฉมสันเทียะ
3. นางสาวทอฝัน    สุวรรณกลาง
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
24 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวขวัญฤดี    เจริญสุข
2. นางสาวจีรวรรณ    แก้วบุญ
3. นายทินวัตร    เบียกขุนทด
1. นางสาวปรียาภรณ์    สุปัญญารัตน์
2. นางพันธ์ทิภา    วัดกิ่ง
25 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศศิน่า    สีมา
2. นายบุญญฤทธิ์    บุญค้ำ
3. นางสาวฐิติยาพร    ปะวะโต
1. นายภณ    อัพกาญจน์
2. นายมงคล    เปลี่ยนเอก
26 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนราทิพย์    อุดนอก
2. นางสาวเกวลี    ประพันธุ์อนุรักษ์
3. นางสาวศิริวรรณ    สืบนุช
1. นางสาวสร้อยทิพย์    จูงกลาง
2. นางอรทัย    นันกกระโทก
27 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจักรกริช    ระหวายนอก
2. นายอนันต์    จีระบุตร
3. นายชาญวิทย์    ประสาทนอก
1. นางนิตยา    ศรีพันธุ์
2. นายศรัณย์    ยอดมงคล
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพิชญ์ประชา    คงประทีป
2. นายจักรรินทร์    การภา
3. นายรังสิมันตุ์    สระแก้ว
1. นางปิ่นแก้ว    สระแก้ว
2. นายวันชัย    คชเรนทร์
29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายนวพล    มะลิลา
2. นางสาวญาณิศา    พะนัด
3. นางสาวภัทรสุดา    วงศ์สวัสดิ์อาภา
1. นางสาวภัทรชา    สุขสบาย
2. นางภัสสร    สัตย์ซื่อ
30 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกษมา    ช่างพะเนาว์
2. นายคมสัน    เลไธสง
3. นางสาวณัฎฐิยา    ซุซัน
1. นางสาวสุพัตรา    กองชนะ
2. นายอุบล    ศรีขันธ์
31 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกานต์สิริ    วิจิตรศักดิ์
2. นางสาวพรทิพย์    ยอดเจริญ
3. นางสาวศศินา    กลืนกระโทก
1. นายวิรพงษ์    ปะนามะเส
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
32 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอภิเชษฐ์    เจ๊กนอก
2. นายศุภกิจ    นนทะสี
3. นางสาวกมลวรรณ    ด่านแก้ว
1. นางนภัทร    พลศรี
2. นายเอกพล    ทองทาบ
33 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวโชติรส    ช้างแก้ว
2. นางสาวสิริกร    ดีรบรัมย์
3. นางสาวอรอุมา    บุญผ่อง
1. นายคม    ศิริชาติ
2. นางเณตรา    ชุมศรี
34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชนาธิป    สนนา
2. นางสาวศิรินภา    กัณหา
3. นายสุวิจักขณ์    เที่ยงเทพ
1. นางสาววิริยา    ประดิษฐจา
2. นางสาวศันสนีย์    แชจอหอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................