งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทติณณ์    วีระไพบูลย์
2. เด็กชายบุณยกร    กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายปุณณวิช    จันทรรวงทอง
1. ดร.จตุรพร    นิ่มเจริญ
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนวัช    ด่านกระโทก
2. เด็กชายโกวิท    ภูอ่าง
3. เด็กหญิงธัญจิรานนท์    คนรู้
1. นางสาวณัฐธันยา    ศิริโพธิ์ตะ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    รอดกลาง
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ    เนียดพลกรัง
3. เด็กหญิงมาริสา    กรองมะเริง
1. นางสาวณัฐกานต์    ศรีนอก
2. นางสาวอรสา    เกิดกลาง
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีวรา    ซุยปุ๊ก
2. เด็กหญิงจิตราวดี    ถนอมทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐภัทร    ศรีพรหม
1. นางนันทิยา    คะเชนทร์ชาติ
2. นางนัยนา    ปราบริปูตลุง
5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัทพร    ม้วนจะบก
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    นันทะเสน
3. เด็กหญิงศิริภัค    แซ่เต็ง
1. นางสาวจันจิรา    รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ระไวกลาง
2. เด็กชายวิศว    สีวะ
3. เด็กชายรพีภัทร    ศรีด่านกลาง
1. นางสาวกชกร    หนูสันเทียะ
2. นางสาวสุภาวดี    ฟุ้งกลาง
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญชัย    นันกระโทก
2. เด็กหญิงนวนันท์    แน่นกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา    รัตนารักษ์
1. นางศรีนวล    เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา    สุนทร
8 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวา    ปัตญะโส
2. เด็กหญิงรุจิรา    ชอบแก้ว
3. เด็กหญิงปรารถนา    สามี
1. นางสาวจตุรพร    เชิดสกุลวงค์
2. นางสาวประวีณา    อาบทอง
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณี    ชำนาญจิต
2. เด็กชายเกียรติมงคล    จันทร์เติบ
3. เด็กหญิงชญานี    ชะวางกลาง
1. นายราเชน    พิมพ์เย็น
2. นางอรุณวรรณ    ชาญสัมพันธ์
10 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแม่คะนิ้ง    ดวงกระโทก
2. เด็กหญิงวาสินี    ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ทับทิมใส
1. นายนิรันดร์    ก้อกระโทก
2. นางสาวอรกานต์    ศรีปทุมรัตตกุล
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    สาระพันธ์
2. เด็กชายชนะนันท์    สียางนอก
3. เด็กชายนฤพัทธ์    นันทจันทร์
1. นายกิติกร    เจนหัตถ
2. นางสาวศิริพร    วีระชัยรัตนา
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายโภคิน    ดอกกระโทก
2. เด็กชายรัชตะ    ปร๋อกระโทก
3. เด็กชายอชิรวิทย์    ฉิมจารย์
1. นายผดุงเกียรติ    แสงสุด
2. นายอัศวเทพ    นาควิจิตร
13 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรัชญา    บุญถนอม
2. เด็กชายนนทกานต์    มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    จรสระน้อย
1. นายสัมฤทธิ์    พึ่งเกษม
2. นางสาวอุมาพร    ยอดเพ็ชร
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    คำจันดี
2. เด็กหญิงศิรินภา    คำชนะชัย
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    โจมพรม
1. นายชาตรี    ศรีพาฮาด
2. นางปราณี    เพชรประไพ
15 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐภัทร    เถาวัลย์
2. นายธีรภัทร์    อุตทะปา
3. เด็กชายภวัต    หาญสุริย์
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นจัตุรัส
2. นางสาวสุกานดา    สีทา
16 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์    บริบูรณ์
2. เด็กหญิงชุลีพร    นาคเกตุ
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    คำโพธิ์แสง
1. นางมนธิรา    ชมโคกกรวด
2. นางสาวสุวรีย์    สังสุทธิพงศ์
17 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐชา    ชาติขุนทด
2. เด็กชายธีรภัทร    ประการะโพธิ์
3. นายพิทักษ์    พืมขุนทด
1. นางสาวศิรินดา    พวงมาลี
2. นางสาวอมรา    เมธโยดม
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงณัฐชา    หมอกขุนทด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มิกขุนทด
1. นางกาญจนา    ทรัพย์ปทุมสิน
2. นางสาวสุรางค์    มากขุนทด
19 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา    มีกำปัง
2. เด็กชายนราธิป    แต้กลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสที
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช    อ่อนชาวนา
20 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงบาหยัน    สียางนอก
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    พิมพ์อุบล
3. เด็กชายชนาธิป    สอนน้อย
1. นางสาวพบพร    จิตรักษา
2. นายมงคล    เปลี่ยนเอก
21 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    ภัทรเมฆากุล
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    ฝาสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุฑามณี    ยะปะเต
1. นางจงจิตต์    กล้าหาญ
2. นางยุพิน    ถนัดค้า
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอัสนี    ข้องนอก
2. เด็กชายภูชิสส์    แสงทองสี
3. เด็กชายเมฆินทร์    กลิ่นดอกพุทธ
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
2. นางสาวอรวรรณ    ชาญนอก
23 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    มีทรัพย์ทวีกูล
2. เด็กชายตะวัน    ขันทอง
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ดีแป้น
1. นางสาวธัญชนก    ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง    สินธงชัย
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกาญจนธัช    ไหลสุขยิ่ง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงญัฐกิตติ์    คัมภิรา
1. นายกัมปนาท    ศรีคัทนาม
2. นางสาววิไลพร    แก้วสืบตระกูล
25 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธัญมน    ธงชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    ประกอบผล
1. นางจรรยา    ไกรสน
2. นายอุบล    ศรีขันธ์
26 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายรังสิพล    กัณหา
2. เด็กหญิงชนิกานต์    แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงเมธาพร    พินิจดวง
1. นางสาวมะลิวรรณ    ภูชัน
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
27 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิรายุทธ    ไชยราข
2. เด็กชายอนุชา    ราชเสนา
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    ศิลปกิจ
1. นางนภัทร    พลศรี
2. นายพเยาว์    แหลมไธสง
28 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศุภโชค    ฉอดนอก
2. เด็กชายชัยยะสิทธิ์    ชำนิกล้า
3. เด็กชายสิรวิชญ์    ภูมิไธสง
1. นางสาวจินตนา    หริ่งกระโทก
2. นางสาวิตรี    รวิศิโรรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................