งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิญาพร    อริยะเดช
2. นางสาวสมปรารถนา    แข็งขัน
3. นางสาวพีรญา    คำสวัสดิ์
1. นายภูมินทร์    หลงสมบูรณ์
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐกานต์    เจนเลื่อย
2. นางสาวดวงเดือน    เตโพธิ์
3. นางสาวแสงนภา    จะชาลี
1. นางสาวชัญญานุช    นวลเสาวภาคย์
2. นางสาวอมรา    พิมพ์สวัสดิ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ภิกา    ปะหูปะปา
2. นางสาวกฤติยา    รัตนพรมงคล
3. นางสาวฐิตาภรณ์    บำเหน็จพันธ์ุ
1. นายกิตติพงษ์    เวียงสมุทร
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติยา    ธนากลาง
2. นางสาวสิริกัญญา    ทอดอาจ
3. นางสาวภัทธาภรณ์    ทองคำ
1. นายฉัตรชัย    ชาลีบัว
2. นางนุจรี    เชิดสันเทียะ
5 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    วุฒิสันเทียะ
2. นางสาวชนิดา    กลึงพุดซา
3. นางสาวเกษญา    นวนมะเริง
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
6 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    เจียงวิเศษ
2. นางสาวฐิติรัตน์    ปลั่งกลาง
3. นางสาวปริชญา    ทรัพย์จอหอ
1. นางสาวปิยะฉัตร    ไกรกลาง
2. นายอดิพงษ์    เมฆกระโทก
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาภัทร    แก้วนักคล้า
2. นายสิริยศ    สิทธิกวินกุล
3. นางสาวธิดารัตน์    คนขยัน
1. นางสาวนิภาวรรณ    ชัยพร
2. นางสาวสิริรัตน์    สุขฑีฆะ
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    นามศิริพงษ์พันธ์
2. นางสาวใหม่ไท    เชษฐสุรกุล
3. นางสาวนิชากร    ศิริโรจนกุล
1. นางสาวณัฏฐา    สุวัฒนชาติ
2. นางสาวสมหญิง    ชูชื่น
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    สุขเกษม
2. นายจตุภูมิ    สอดสุข
3. นางสาวณัฐพร    บรรจงหมื่นไวย
1. นางสุรภา    นนท์ตา
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัญชิดา    วันเที่ยง
2. นางสาวมัชฌิมา    ยามโสภา
3. นายอภิสิทธิ์    โรจนกร
1. นายชัยวัฒน์    พวงสมบัติ
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะธิดา    จวนกลาง
2. นางสาวสุกัญญา    จิตรกลาง
3. นางสาววิภาวณี    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวจุฑาทิพย์    โสมชัย
2. นายอานันท์    คำเพิ่มพูล
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธัชพรรณ    เพชรจำรัส
2. นางสาวนิตยา    ร่วมพิมาย
3. นางสาวนาถยา    สมนาม
1. นางสาวปรัศนีย์    สอสูงเนิน
2. นางสาวเบญจมาศ    กรไธสง
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญา    นึกกระโทก
2. นางสาวปฏิมาพร    รัตนะ
3. นางสาวสุนิตา    แตงกระโทก
1. นางสาวจรียารัตน์    ใช้ช้าง
2. นางสาวเบญจวรรณ    ด่านกระโทก
14 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนลินา    ฉันงูเหลือม
2. นางสาวศรินยา    กุยแก้ว
3. นางสาวพรทิพา    ด้วงช้าง
1. นางสาววาสนา    โหงขุนทด
2. นางสุชาดา    อวยสวัสดิ์
15 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววลักษณา    วังศรีคุณ
2. นางสาวอนุสรา    ป้อมยายับ
3. นางสาวอารยา    เกตุอินทร์
1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีทารัตน์
2. นางสาวอรสา    ปัจชัยสังข์
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพงษ์เพชร    ราชเจริญ
2. นายเจษฎา    ท่วมกระโทก
3. นายเศรษฐ์ชณพงษ์    ฐิติวัสส์เรืองรุจ
1. นางสาวปิยะดา    พันธุ์สระน้อย
2. นายอภิชาติ    สมภาร
17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรวลัย    เสริฐศรี
2. นางสาวอภิชญา    พลสินธุ์
3. นางสาวชลธิชา    เบ็ญจวงษ์
1. นายศรทอง    เงินพลับพลา
2. นางสาวอยุพดี    สีขวา
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวทอฝัน    โฉมกิ่ง
2. นางสาวพิรญาณ์    สุขสำราญ
3. นางสาวภัทราภรณ์    ทรายผักแว่น
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา    ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล    พุทธรักษา
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมีนา    เสาว์ทอง
2. นางสาววนัสนันท์    ไสยศาสตร์
3. นางสาวณัฐริกา    นะรารัมย์
1. นายศิริโชค    ปักการะโถ
2. นางสุภสร    ปักการะโถ
20 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายฐาปกรณ์    โปร่งสันเทียะ
2. นายพิจิตร    ศรีษะนอก
3. นางสาวชลิดา    วงศ์เสนา
1. นางสาวนิรัชชา    ชวนงูเหลือม
2. นางวาสนา    อุ่นบุญ
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิยะดา    นิธิประภาพันธ์
2. นางสาวโมทนา    เพียรลี่
3. นางสาวสุภัสสรา    ปั้นแก้ว
1. นางจุฑามาศ    ชูสกุล
2. นางสาวอรนุช    เฉยฉิว
22 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยชัญญา    กอุพาณิชานนท์
2. นายปิยวัฒน์    แก้วสี
3. นายณภัทร    เส็งเกี้ยง
1. นางสาวปารณีย์    ธรรมบุตร
2. นางสาวไข่มุก    ทิพย์บำหราบ
23 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพันสา    เผ่าภูเขียว
2. นางสาวพัชรา    เจตนาสระน้อย
3. นางสาวอนิฌา    กรดสูงเนิน
1. นางมนธิรา    ชมโคกกรวด
2. นางสาวสุวรีย์    สังสุทธิพงศ์
24 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุจิตรา    บัติสูงเนิน
2. นางสาวกัลชิญา    แรมจะบก
3. นางสาวชุติณธร    อึ่งบำเหน็จ
1. นางสาวณัฏฐาพัชญ์    เชื่อเมือง
2. นางสาววัลลีย์    โสมพลกรัง
25 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายชินพัฒน์    สีแล
2. นางสาวผกามาศ    เปลี่ยนสันเทียะ
3. นางสาวยุพา    แปลนพิมาย
1. นางสาวณัฏฐณัชชา    ภูมามอบ
2. นางสาวสุภาพร    ใจกล้า
26 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายฉัตรชนะ    ธัญญานนท์
2. นางสาวสิริยา    วงศ์สันเทียะ
3. นางสาวภิรดา    หวังแอบกลาง
1. นางสาวจิตภินันท์    ตลาดนา
27 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเกียรติภูมิ    แพบขุนทด
2. นางสาวณัฐณิชา    เทียนขุนทด
3. นางสาวรุจิรา    แกงขุนทด
1. นางสาวกมลทิพย์    ข้องนอก
2. นางสาวนิตยา    ฟ้อนบำเลอ
28 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวีรวุฒิ    เดชมะเริง
2. นายอาทิตย์    หวังภูกลาง
3. นางสาวธัญญรัตน์    รักกลาง
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
29 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชุติมา    พนมผา
2. นางสาวอารียา    จันคำ
3. นางสาวพิมพิ์ประไพ    มะโนมัย
1. นายทิวากร    ศรีสุระ
2. นางสาวสุกัญญา    กิ่มกระมล
30 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกุสุมา    เพชรสุวรรณ
2. นางสาวปิยะมล    พุทธรักษา
3. นางสาวทิพยดา    ทองภูธร
1. นางสาวสาธิยา    โคขุนทด
2. นางสาวอรเกษม    ศรีเวียง
31 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอาทิตยา    โพธิ์นอก
2. นางสาวนิตยา    ศูนย์กลาง
3. นางสาวรัชนีกร    บำรุงนา
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์    พรมไพร
2. นางจณิสตา    ประทัง
32 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรักคิงส์    กึ่งกาจ
2. นางสาวจรัญพร    ศรีวรรณะ
3. นายณัฐวุฒิ    คำภาค
1. นายนพพร    โพสุวัน
33 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกิตติวรา    มนต์ขลัง
2. นางสาวศิรประภา    สระแก้ว
3. นางสาวอภัสราภรณ์    สุขสนวน
1. นายบุญเลิศ    ขอบทอง
2. นายวงกต    จงคูณกลาง
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกาญจนา    ศรีจันทร์
2. นางสาวชลธิชา    ยับสันเทียะ
3. นางสาวพิยดา    ขะนอก
1. นางปิ่นเเก้ว    สระเเก้ว
2. นางสมหวัง    วงษ์ชนะสิทธิ์
35 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุกัญญา    รวยสูงเนิน
2. นางสาวพิมลพรรณ    กิ่งก้าน
3. นางสาวปาณิศา    ใฝ่ค้า
1. นางสาวสุนทรี    เพียรเพชร
36 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพิทยา    ขุนอุดม
2. นางสาวชาครีญา    สันทัดกลาง
3. นางสาวพัชรีภรณ์    กลั่นหมอ
1. นางสาวพิราวรรณ    พิมพ์สูงเนิน
2. นางภัสสร    สัตย์ซื่อ
37 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกรรณรารักษ์    วิสิทธิ์ชัยตระกูล
2. นางสาวนิภาดา    แหวนชัย
3. นางสาวสุคลธิดา    เผือกไธสง
1. นางวรินท์ศยา    พรหมในเมือง
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
38 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวมิ่งขวัญ    ยางนอก
2. นางสาววันวิสา    ประสพศรี
3. นางสาวพรพิมล    รังสร้อย
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
39 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธัญญาภรณ์    แก้วสีขาว
2. นางสาวปนัดดา    ภาษี
3. นางสาวอนัญญา    ไปนี้
1. นางสุมิตา    อนันตภัณฑ์
2. นางสาวสุวพิชญ์    ปะทำมะเต
40 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรัญญา    ปุยไธสง
2. นางสาวสุรัสวดี    นาคนิล
3. นางสาวจิรวรรณ    จันทร์งาม
1. นางสาวทองสุข    ภูมิวงศ์
41 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจารุวรรณ    พลายงาม
2. นางสาวเกวลิน    โชงรัมย์
3. นางสาววนิดา    นาเกิด
1. นางสาวศุภมาส    ห้อยพรมราช
2. นางสุภาพร    ชื่นจัตุรัส
42 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสิริยากร    วันทะมาศ
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ใจแน่น
3. นางสาววสุกาญจน์    พิมเชื้อ
1. นายพรชัย    คำสิงห์นอก
2. นางยวมนต์    แคนนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................