งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์รวี    เยื้องกลาง
1. นายภูมินทร์    หลงสมบูรณ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    คิดรอบ
2. เด็กชายวงศธร    อินคง
3. เด็กหญิงกิตยาติกรณ์    ยกบัตร
1. นางสาวปาริฉัตร    ภคเมฆานนท์
2. นางสาวพรรณธิพา    พุทไธสง
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชริญธญา    อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงไอรดา    ธรรมดี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก้วประเสริฐ
1. นางสาวณัฐกานต์    ศรีนอก
2. นางสาวอรสา    เกิดกลาง
4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    เนตรมณี
2. เด็กหญิงจิตติมา    พนมลัง
3. เด็กชายธีรพงศ์    ชาญนอก
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    จันทร์เสน่ห์
2. เด็กหญิงพวงทอง    พิทักษ์จันทร์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เพ็งพูน
1. นางสาวปิยะฉัตร    ไกรกลาง
2. นายอดิพงษ์    เมฆกระโทก
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    ชวนานุกูล
2. เด็กชายนวพล    แตมสำราญ
3. เด็กชายสิรภพ    พงศ์ประยูร
1. นางสาวรัชฎาพร    วัชรวิชานันท์
2. นางสาวสุธี    เดชะภิญโญ
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิมา    วาวจังหรีด
2. เด็กหญิงพัชรากร    ศิริโสม
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ท้าวเนาว์ เพ็งด้วง
1. นางสาวฐิติรัตน์    แฝงเชียงเหียน
2. นายรุ่งเรือง    พุทธา
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์    ทองสันเทียะ
2. เด็กหญิงดวงกมล    เดียดขุนทด
3. เด็กหญิงนุศธิเทพ    ตาลาน
1. นางสาวจิรวรรณ    แสงสิลา
2. นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล    แครงกลาง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    กมลกลาง
3. เด็กหญิงสาวิกา    บรรจงฤทธิ์
1. นางสาวศศิวิมล    ภูมิแดง
2. นางสาวสุภาวดี    ฟุ้งกลาง
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีวรรณะ
2. เด็กหญิงสมกมล    ภาษี
3. เด็กหญิงกันติชา    ภู่ละกอ
1. นางสาวจิรนันท์    พรหมลิ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    บุญลา
11 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เสมรัมย์
2. เด็กหญิงศุชญา    เริญไธสง
3. เด็กหญิงปานตะวัน    มูลทิพย์
1. นางสาวกมลพรรณ    คำจันทร์วงศ์
2. นางมนทิชา    มีบุญ
12 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญสุดา    สะแกทอง
2. เด็กหญิงกรรณิกา    มหาดไทย
3. เด็กหญิงธนภรณ์    สุดตะนา
1. นางสาวจีรดา    ตุพิมาย
2. นางอรทัย    ศรีสุทโธ
13 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญามุข    พรหมชัย
2. เด็กหญิงมีนา    ก้อนโทน
3. นางสาวศิริพร    โอริพันธ์
1. นางมณธิชา    แสนพิมพ์
2. นางสาวศศิยาพัชร    สังข์สุขวิรัตน์
14 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรฑิรา    ศรีณะรงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรา    โรจน์ธนวศิน
3. เด็กหญิงวรรณพา    เต็งตะคุ
1. นายสมควร    วิชาชาติ
2. นางอรทัย    วิชาชาติ
15 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัสถา    งิ้วไธสง
2. เด็กหญิงเมริษา    ผลพิมาย
3. เด็กหญิงดารุณี    ทิ้งแสน
1. นางปนารีย์    เทนอิสสระ
2. นายเอนกพงศ์ชัฐ    ศึกประเสริฐ
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพริริสา    จันทา
2. เด็กหญิงเจตธิดานุช    มนต์กลาง
3. เด็กหญิงภัสพร    อุ่นเมือง
1. นางสาวพรรณวรินทร์    พุทซาคำ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ขำผา
17 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรภัทร    ขุนทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา    พงษ์บุตร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    คงกระโทก
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา    ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล    พุทธรักษา
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา    จิตติเมธากุล
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงอภิญญา    อารยะพุทธานนท์
1. นางสาวกรกนก    พากิ่ง
2. นางปราณี    เพชรประไพ
19 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนัฐดา    วันแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา    พิมพ์อุบล
1. นางสาวปวีณา    สีหานาท
2. นางสาวรพีพรรณ    ปิ่นแคน
20 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงนภัทร    คำวีระ
2. เด็กหญิงอภิญาดา    อำพริ้ง
3. เด็กหญิงญานิศา    ทองสีมา
1. นายธวัช    ลาโภ
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญาดา    กิตติธัญกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    นิลเนตรบุตร
3. เด็กหญิงวิชญาดา    บุญสิน
1. นายณัฐชา    พัฒนา
2. นางปารินทร์    มัฆวิมาลย์
22 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสราวุธ    เทินสระเกษ
2. เด็กชายแก้วนที    ศรีสว่าง
3. เด็กชายนักรบ    อมฤต
1. นางทวี    ภวภูตานนท์
2. นางสาวพรพิมล    เขื่อนแก้ว
23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิตยา    มงคลแพทย์
2. เด็กหญิงจิรพรรณ    จัดจันทึก
3. เด็กหญิงปัญจภา    ไพราม
1. นางลัดดาวรรณ    จันทร์หอม
2. นางสมบูรณ์    ชามะลิ
24 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์    พงศ์เพชรอมร
2. เด็กหญิงโยษิตา    ขวัญธรรมชาติ
3. เด็กหญิงปฏิมาพร    สุวรรณศรี
1. นางกันตะนา    ปัญญาดี
25 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภาณุพงษ์    นพทัน
2. เด็กหญิงปิ่นมณี    นิลดีสระน้อย
3. เด็กหญิงไอรดา    เทศอรุณ
1. นายนิพนธ์    จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวสุวรีย์    สังสุทธิพงศ์
26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชาติศิริ    มุมจันทึก
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ซ้ายจันทึก
3. เด็กหญิงธาริณี    ม่วงจันทึก
1. นางปริญญา    อินจับ
2. นางสาวปรีช์ญภัทร์    เล่งระบำ
27 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชราภา    ชุมพล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    เสือสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุนิษา    ศรีคำมา
1. นางชลดา    จันทร์พุดซา
2. นางสุดาทิพย์    สืบเพ็ง
28 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสมิตานัน    ฆ้องโนนสูง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สินจันทึก
3. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์    ฉิพิมาย
1. นายอำนาจ    จันทร์วาววาม
2. นายอำนาจ    จันทร์วาววาม
29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์ฎา    รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุพัชรา    พับขุนทด
3. เด็กหญิงนงนภัส    อินประสิทธิ์
1. นางสาวปิยะฉัตร    เปิงขุนทด
2. นางสาวพิมลพมพ์    กุลขุนทด
30 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐชนน    อัตคงหาร
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์    ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุวภัทร    เจิมขุนทด
1. นางวิยะดา    กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา    เมียขุนทด
31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลฤดี    สุขนอก
2. เด็กหญิงทิพานัน    เขจรกลาง
3. เด็กชายวันวิสา    พิมพ์ชวด
1. นางสาวธนพร    โชติชุ่ม
2. นายปฐมพงษ์    พรพิพัฒน์
32 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชญาพร    คำรังษี
2. เด็กหญิงญดาพร    จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงอณุภา    ชัยรัตนพิพัฒน์
1. นางวรนุช    เรืองธาตรี
2. นายวรวุฒิ    สงวนพิมพ์
33 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา    เมฆขุนทด
2. เด็กหญิงณัฎฐชา    พืมขุนทด
3. เด็กหญิงวัลยดา    มะโนยานะ
1. นางปิยรัตน์    จำปาเทศ
2. นางสาววิภาวรรณ    หยัดผู้ดี
34 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกฤติมา    รื่นกลาง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เลาสูงเนิน
3. เด็กชายจันทกร    หลอดสันเทียะ
1. นางสาวณัฏฐกันย์    ดอกสันเทียะ
2. นางปานวรินทร์    ทรงกำพล
35 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกิตติวรา    มนขุนทด
2. เด็กหญิงสมฤดี    ชิดขุนทด
3. เด็กหญิงสุนิษา    กาบขุนทด
1. นางสาวภัทธร    ไมล์ขุนทด
2. นางสุนิษา    ชิดชัยภูมิ
36 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนกานต์    เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปูนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารียา    เดชขุนทด
1. นางสาวปรียาภรณ์    สุปัญญารัตน์
2. นางพันธ์ทิภา    วัดกิ่ง
37 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจันทิมา    วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ลิขิตทวีโชค
3. เด็กหญิงธัญญาพร    อุปปาจันโท
1. นายนาวี    การปลูก
38 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปานตะวัน    บัวอำไพ
2. เด็กหญิงณัฐชนิดา    ภูมิพักทร์
3. เด็กหญิงสิริกร    เกี่ยวศรีกุล
1. นายมงคล    เปลี่ยนเอก
2. นางสาวอรเกษม    ศรีเวียง
39 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ระกำ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ระกำ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    เชื่อมกลาง
1. นางสาวณัฏฐ์ธญา    โชติภัทร์สิริกุล
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา    ภูผิว
2. เด็กหญิงปาริชาต    ศิลาโคกกรวด
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ฉิมกลาง
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
2. นางวํฒนา    จงท่องกลาง
41 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนกพร    แลบัว
2. เด็กหญิงธนัชญาภรณ์    พูนมากนอก
3. เด็กหญิงจันทกานต์    บุญโนนแต้
1. นางสาวธัญชนก    ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง    สินธงชัย
42 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนกนาถ    อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงวิภาวี    นิคุณรัมย์
3. เด็กหญิงลลิตา    ทับสีรัก
1. นายจตุพล    หาญดี
2. นางวิภารัตน์    นิราราช
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกันตภณ    รักกุศล
2. เด็กชายภูริภัทร    บุญแซม
3. เด็กชายสรัล    นันทศักดิ์ภิญโญ
1. นางสาววิไลพร    แก้วสืบตระกูล
2. นายสนิท    แก้วหนองแสง
44 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกรวิชญ์    ธนาวร
2. เด็กชายวิชญา    มีระหันนอก
3. เด็กชายธราเทพ    ดูกลาง
1. นางสุภัชชา    ธนพงศ์ไพสิฐ
2. นางสุมิตทรา    มีระหันนอก
45 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายนที    ใจจุลละ
2. เด็กชายญาณกร    วินดี
3. เด็กชายสุรศักดิ์    เสาไธสง
1. นายกฤติน    แนบกลาง
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
46 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายบรรณวัชร    เยี่ยมรัมย์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    จันทรานุวงศ์
3. เด็กหญิงจินตนา    วนาไส
1. นางสาวบุญเลิศ    ฉอดนอก
2. นางรวีวรรณ    ศรีจันทีก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................