งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง    ประชุมชน
2. นางสาวภัสธารีย์    กิตติศุภเศรษฐ์
3. นางสาวศุภากร    อรรถชัยนุกูล
1. นางสาวฐานะรัตน์    วาปิยะ
2. นายสุรชัย    วุฒิมาก
2 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ศรีจันทร์มาก
2. นางสาวบุปผา    ชุดมะเริง
3. นางสาวณัฐวรรณ    รัตนวิเศษ
1. นางสาวปวีณ์สุดา    กิมหว่า
2. นางสาวอัมรา    ไชยสาป
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอนันท์ทวีป    ศิริชัยวงศ์สกุล
2. นายวริทธิ์นันท์    ตันประเสริฐ
3. นางสาวณัฐญา    วุ้นประสิทธิ์ศักดิ์
1. นายสิรวิชญ์    ศรีวงศ์
4 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิษฐ์    กรัณยวิรุฬห์
2. นางสาวจิรัชญา    พวงกระโทก
3. นายศุภกฤษ    พัวพันธ์
1. ดร.ธนิกานต์    อุดมชโลธร
5 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตา    ชัยแสนสุข
2. นางสาวอัมราภรณ์    แก้วไพฑูรย์
3. นางสาวปภาดา    สรวมชีพ
1. นางสาวณัฐมน    นามมนตรี
2. นางสาวพุทธวรรณี    จันทร์นามอม
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติวรดา    มีสันเทียะ
2. นายกิตติพงษ์    คุขุนทด
3. นางสาวจันทกานต์    กมลลิ้มสกุล
1. นางสาวจินตนา    ระหาญนอก
7 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ก้อยจะบก
2. นายพันทิวา    แหวนวิเศษ
3. นางสาวเปมิกา    ป่ากระโทก
1. นางสาวศศิรดา    วรรณรักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    เกษแก้ว
8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคจิรา    มะเริงสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐวรรณ    ริมสันเทียะ
3. นางสาวอทิตยา    อยู่ยัง
1. นายวีรศักดิ์    วิริยะมานะธรรม
9 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจักรพรรดิ    พุทธจง
2. นางสาวกัลยาณี    รัตนารักษ์
3. นายมานิตย์    ดีหมื่นไวย
1. นางสุกัญญา    เกียรติเกาะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ีจีนกลาง
10 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตา    แซ่เอีย
2. นางสาวกันธิมา    ชวนโพธิ์
3. นางสาวอริศรา    จันโท
1. นางชยุดา    จันคำ
2. นางเสาวคนธ์    ทองคลี่
11 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนรัชต์    ปฏิญญาศักดิ์กุล
2. นายตินณ์    นาคดี
3. นายธีรภัทร    คงศักดิ์ตระกูล
1. นางพิกุล    ยิ่งดัง
2. นายเกียรติศักดิ์    ลิ้มสุเวช
12 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปรัชญา    สรณ์นภาพัชร
2. นางสาวฐิติมา    ชื่นจะโปะ
3. นายวีรภัทร    จิรวัชรเดช
1. นางสาวอัจฉรา    คิดตะคุ
2. นางเฉิดฉาย    ค้าขาย
13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิสสุตา    ชินวงษ์สุวรรณ
2. นางสาวธนัญพรรชน์    พลทองจันทึก
3. นางสาวพรณิชา    รัตนโชติ
1. นางสาวกมลรัตน์    บุญซ้อน
2. นางสาวณัฏฐา    สุวัฒนชาติ
14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    เคยพุดซา
2. นางสาวณัฐธิชา    ช่างปรุ
3. นางสาวภัทราวดี    อิ่มกระโทก
1. นายแสงสูรย์    หว่างอากาศ
15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปพิชญา    เพียซ้าย
2. นางสาวณัฐิดา    มณีรุ่ง
3. นางสาวณิชนันทน์    เฉลิมพัฒนาพงศ์
1. นางสาวเกศสุดา    ธรรมภิรานนท์
2. นายเอกนันท์    ราชเกษร
16 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยาน์    ศิริทรัพย์
2. นางสาวโชติกา    ลัดสูงเนิน
3. นางสาวธนพร    โพธิ์นอก
1. นายวีรพงษ์    พรหมจอม
2. นางสาวเนตรนภา    วิเศษสมบัติ
17 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายยุทธสาริน    แก้วเขียว
2. นางสาวลลิลทิพย์    อัศววิมลนันท์
3. นายธีร    เบ้าสาทร
1. นายไกรกานต์    ประดับลาย
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    ละเอียด
2. นางสาวนวพร    โสภิตลี้วัฒนานนท์
3. นายธีรนัย    รัตนสงวน
1. นายวชิรเมธี    จอมไธสง
2. นางสาวสุพัตรา    ไชยสิทธิ์
19 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    จินากูล
2. นายสหัสวรรษ    ไลไธสง
3. นางสาวเจด้า    บิสโวคามา
1. นางชลิดา    เขียวปาน
2. นางสาวนุชจรี    ชวนขุนทด
20 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเฟื่องลดา    หมายใกล้กลาง
2. นางสาวชนาธินาถ    ดอกโพธิ์
3. นางสาวอริสรา    ป้องงูเหลือม
1. นางจิตรนันท์    ขวัญกลาง
2. นายนันทภูมิ    ถนอมพลกรัง
21 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศกนก    บุญมา
2. นางสาวจิรัชญา    ลาวัลย์
3. นางสาวนริศรา    พึ่งจันดา
1. นางธัญรดาพัชญ์    เพ็รชราม
2. นายวิทยา    อุทัยหงษ์
22 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนม์นิภา    กระจ่างโพฺธิ์
2. นางสาวจิราภา    นอสูงเนิน
3. นางสาวสุพัตตา    ขุลีทรัพย์
1. นางละเอียด    คงกุ่ง
23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววีรภัทรา    ชามนตรี
2. นายภานุพงษ์    สนทองหลาง
3. นางสาวศุณิสตา    ภักดีพุดซา
1. นางสาวชลวรรณ    หมั่นทองหลาง
2. นางสาวพิมพ์ณิศา    รัศมีขอนพุดซา
24 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธนกร    คำศูนย์
2. นางสาวภรทิชา    จันทร์งาม
3. นางสาวเสาร์ฤดี    ห่อทรัพย์
1. นางสาวจารุนันท์    วงศ์วิวัฒนา
2. นางสาวเสาวณีย์    อิ่มจิต
25 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    สีบุญเรือง
2. นางสาวธัณทษา    ศรีคุณ
3. นางสาวสุมนตรา    พัฒนะ
1. นางสาวอรสา    ปัจชัยสังข์
2. นายเอนกพงศ์ชัฐ    ศึกประเสริฐ
26 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนิธิกร    โฉสูงเนิน
2. นายสุริยะ    แผลกระโทก
3. นางสาวกนกวรรณ    กกกระโทก
1. นางยุคลธร    เนตรสูงเนิน
2. นายอภิชาติ    สมภาร
27 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอรทัย    ดอกสันเทียะ
2. นางสาวอัญชลีพร    สายเจริญ
3. นางสาวปนัดดา    ถุงกิ่ง
1. นางสาวอัมมอญ    พันธุ์จรุง
28 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญนธรณ์    รุมพล
2. นายธีรวัฒน์    กูดกิ่ง
3. นางสาวนันทวรรณ    แอบจันอัด
1. นางสาวกมลวรรณ    วิชัย
2. นางนุจรี    เกียรติสิลังกุล
29 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญญาทิพย์    บุตรวงษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ดอนระไทย
3. นายปฏิภาณ    พาวัน
1. นางสาวสุทธาทิพย์    กรมกระโทก
2. นางสุนีย์    สิริสุข
30 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศรันย์พร    เจตะวัฒนะ
2. นางสาวกนกกร    คำตะเพชร
3. นางสาวสุกัญญา    โพธิ์ทอง
1. นายบุญช่วย    ล่ากระโทก
2. นางสายฝน    ราชกระโทก
31 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอรรณพ    โหล่มกลาง
2. นางสาวทีน่า    แบรนด์
3. นางสาวธัญญลักษณ์    จูด้วง
1. นางธัญญรัศม์    สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า    หล้าคำ
32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสไบทิพย์    กิจพงษ์วิริยะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์    มาลัยพิศ
3. นางสาวรติยากร    เนื่องพนอม
1. นางสาวญาณิศา    ใสสระน้อย
2. นางสาวอัญชลี    ขันตี
33 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤติยาณี    กล่อมจอหอ
2. นางสาวกมลชนก    ชัยจะโป๊ะ
3. นางสาวกัลยาณี    พันตะคุ
1. นางสาวภรณี    พรหมนิล
2. นางสาวอนุสรา    สาชะรุง
34 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนพรัตน์    จบนุช
2. นางสาวอุมารินทร์    โพธิ์ทอง
3. นายปฏิพัทธ์    จอมคำสิงห์
1. นายประเสริฐ    แก้วหาญ
2. นางศรีอุษา    อรุณใหม่
35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายนายสิทธิชัย    วงค์สามารถ
2. นายอาทิตย์    วงสา
3. นางสาววรรณวลัย    สิทธินอก
1. นางสาวนิรัชชา    ชวนงูเหลือม
2. นางวาสนา    อุ่นบุญ
36 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธนาภา    ศรีสิทธิ์
2. นางสาวกัลยรัตน์    วิทยาวงศ์กุล
3. นางสาวคัทรียา    พิมดี
1. นางสาวศิริพร    ฮูกระโทก
2. นางเขมนันท์    ชนะมาร
37 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพีรวิชญ์    จิวะวิทูรกิจ
2. นางสาวณัฐธยาน์    กระจ่าง
3. นางสาวกัญญารัตน์    ไตรบัญญัติกุล
1. นายธนบดี    ชาญขุนทด
2. นางปริชาติ    บุญช่วยสุวรรณ
38 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศิวารักษ์    คำมี
2. นางสาวอรทัย    เพื่อนรัมย์
3. นางสาวรุศิตา    กลิ่นภู่
1. นางสาวชนิดาพร    พานิคม
2. นายรังสรรค์    กรีกูล
39 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวมยุรี    ศรีมาลา
2. นางสาวเนตรศิริกัญญา    วงพินิจ
3. นางสาวณิชนันทน์    นิลจันทึก
1. นางกนกวรรณ    ทีจันทึก
2. นางสาววิภาพร    ตาจันทึก
40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายจิรายุ    จิตรประเสริฐ
2. นายกัณตภณ    มานิมนต์
3. นางสาวชนกานต์    สว่างดาว
1. นางธัญวรัตน์    ตะลี
2. นางสาวนวลสกุล    วงษ์บำหราบ
41 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอารียา    เอกทวีกูล
2. นางสาวมนทิรา    ขอมีกลาง
3. นายธานินทร์    ยางนอก
1. นางวรัทยา    ชื่นอารมณ์
2. นางสาววัลยา    พุดลา
42 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภัญดา    พรมลี
2. นางสาวธนัชชา    ฉ่ำกลิ่น
3. นางสาวปุญยานุช    นันท์จันทึก
1. นางมาริสา    เจนพรมราช
2. นางเกศินี    ศรีวรรณา
43 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอนุชิต    ทันกลาง
2. นางสาวฐิติกาญจน์    หนูสูงเนิน
3. นางสาวเนตรนภา    หาญวิเศษมงคล
1. นางสาวชลิดา    อาบสุวรรณ์
2. นางสาววัลลีย์    โสมพลกรัง
44 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววิภาดา    ซอสูงเนิน
2. นางสาวอารีญา    พันจันทึก
3. นางสาวมรกต    เรืองจันทึก
1. นายจรูญ    เผือดจันทึก
2. นายสุพจน์    โตจะโปะ
45 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนิศารัตน์    หวังเจริญมณี
2. นางสาวณิรฌา    ทิพดง
3. นายธนเกียรติ    เครือสูงเนิน
1. นางนงนุช    แคร่กระโทก
2. นายสันไชย    ไชยน้ำอ้อม
46 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนิติภูมิ    คานจันทึก
2. นางสาวลักษิกา    เสือนุ้ย
3. นางสาวภัคจิรา    ชุดมะเริง
1. นายคงศักดิ์    ทองภู
2. นายวินัย    พิมพ์จุฬา
47 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวีระศักดิ์    หวินกำปัง
2. นางสาวอริสรา    นามกิง
3. นางสาวชมพูนุช    ขวัญสันเทียะ
1. นางสาวณัฏฐณัชชา    ภูมามอบ
2. นางสาวสุภาพร    ใจกล้า
48 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    ชิขุนทด
2. นายสุทัศน์    รักษาคลัง
3. นางสาวจินดารัตน์    โปยขุนทด
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นางสาววาสนา    วิสันเทียะ
49 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเจษฎาภรณ์    ดอนวิไทย
2. นางสาวอารยา    แซ่เตียว
3. นางสาวชนัญชิดา    ลิ่มจันทร์
1. นางสาวธัญชนก    พิพิธกุล
2. นางสาวสำลาน    อินสันเทียะ
50 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะลักษณ์    เชื่องสุวรรณ์
2. นางสาวประทุมพร    โพธิชา
3. นางสาววัลลิกา    ใจรักษา
1. นายปฐมพงษ์    พรพิพัฒน์
2. นางลักษณา    ธรรมวิฐาน
51 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิไลรัตน์    เดียมขุนทด
2. นางสาวกัญญารัตน์    เวสูงเนิน
3. นางสาวนิจวรีย์    กุหลาบศรี
1. นางสิรัญญา    โอดพัฒ
52 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพาฝัน    เกรงขุนทด
2. นางสาวเกวลิน    โฉสูงเนิน
3. นางสาวชลิษา    คูณขุนทด
1. นางสาวฉัตฑริกา    ปุยละเทิม
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายมงคล    เกียงพุทรา
2. นางสาวจันทร์ธิดา    คงสุข
3. นางสาวทิพวัลย์    เถื่อนพังเทียม
1. นางสาวชาณิดา    ปนันท์ธนา
2. นางสาววงศ์รัตน์    วณิชาชีวะ
54 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดา    สอนดี
2. นางสาวธนิตา    จันทร์จ่อกลิ่น
3. นางสาวปาลิดา    อินทศร
1. นางสาวจิตภินันท์    ตลาดนา
2. นางสาวศศิกานต์    จันทร์บุญ
55 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศักดิ์สิทธิ์    ช่วยงาน
2. นางสาวกัลยา    สิริการ
3. นางสาวธารวิมล    สายคำ
1. นางกาญจนา    ทรัพย์ปทุมสิน
2. นายสายชล    บรรทัพ
56 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธีรภัทธ์    อ่อนดี
2. นางสาวลลิตา    คือพันดุง
3. นางสาวอลิชา    จนะพันธ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ซื่อสัจลิอสกุล
2. นางดวงรัตน์    ลอยฟู
57 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวชิรพงศ์    สุระสา
2. นางสาวพันนิตา    ครึ้มกลาง
3. นางสาวอาทิตยา    พิมพ์กลาง
1. นางศุทธดา    ชัยภัทรธนสร
2. นายสมัย    คงนันทะ
58 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายชยพล    บุญจึงเจริญรัตน์
2. นางสาวสุวิมล    เบขุนทด
3. นางสาวพันพัสสา    ดวงจันทร์
1. นางสาวกัญญาภัทร    เหิมขุนทด
2. นายวีรชน    นาคขุนทด
59 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกาญจนา    เกขุนทด
2. นางสาวจิตรลดา    เตินขุนทด
3. นางสาวณัฏฐนิกา    พวงสันเทียะ
1. นางทิพญาฎา    เชาว์พานิช
2. นางสาวปรียาภรณ์    สุปัญญารัตน์
60 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิชุดา    รอดเนียม
2. นางสาวสุภัทรา    สุดน้อย
3. นางสาวนภเกตน์    ด้วงสูงเนิน
1. นายธนพงศ์    เรืองเลิศ
2. นายสกล    ใจเย็น
61 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพงษ์พิทักษ์    พลเรือง
2. นางสาวจิดาภา    ช่างทอง
3. นายวีรวัต    ทองเสือ
1. นางจวนทิพย์    แสนใจ
2. นางอุดมศรี    อุตส่าห์
62 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวลักษณ์ษิณา    พืชขุนทด
2. นางสาวชมภูนุช    พินนอก
3. นางสาวณัฎฐณิชา    วุฒิชัย
1. นายสมมาศ    ครุสาตะ
63 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุภาวดี    วรรณปะเขา
2. นางสาวทับทิม    แสนธิ
3. นางสาวดวงกมล    สีกะพา
1. นางสาวดวงใจ    บุตรหนองแสง
64 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสิลิลทิพย์    แสนกลาง
2. นางสาวกรกนก    อินทสร
3. นายธนากร    ภูนามมา
1. นางสาวราตรี    หาญนอก
2. นางอรทัย    นันกระโทก
65 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธนกร    อินทรักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    เกิดโมลี
3. นางสาวศยามล    พันธ์แก่น
1. นายรุทร    รัตนโสภา
2. นางอรัญญา    รัตนโสภา
66 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุภาวดี    ฉิมนอก
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    หงษ์เจริญ
3. นายกิตติศักดิ์    ราศรี
1. นายยุทธนา    ศิวกุล
67 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพลอยไพลิน    ระภักดี
2. นางสาวมัณฑนา    มีศิลป์
3. นางสาวบุญสิตา    วงศ์เนตร
1. นางบุษราคัม    บุญกลาง
2. นางวรางคณา    ประทุมศรี
68 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพนิดา    หมั่นอุส่า
2. นางสาวอนุสรา    สิงห์ลี
3. นางสาวจันทรวิมล    เวสา
1. นายณัฐชาญ    ยางเครือ
2. นางสาวธนนันท์    ปรูกระโทก
69 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปานรวี    ภูมิไธสง
2. นางสาวนพวรรณ    วงศ์คง
3. นางสาวรัฐยา    มาตย์วังแสง
1. นางสาวจิดาภา    พู่พิมาย
2. นางสาวณัฏฐา    บุญแซม
70 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกันต์กมล    รักกุศล
2. นายนวพล    มะลิลา
3. นางสาวอรอุมา    บุญพิมาย
1. นายณัตพล    พลธรรม
2. นางนันท์นภัส    เชิดฉาย
71 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศศิกาญจน์    สายไหม
2. นายพัชรพล    พูนนอก
3. นายกฤษฎากร    บุญเลิศ
1. นางจรรยา    ไกรสน
2. นายณรงค์    ค้ากระบือ
72 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศุภฤกษ์    ทองทาบ
2. นางสาวธิติมา    ศิลา
3. นางสาววาสนา    พรหมสูตร
1. นางสาวมะลิวรรณ    ภูชัน
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
73 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุชาดา    ลำเภา
2. นางสาวศิริวรรณ    กังวลงาน
3. นางสาวพรนภา    ชะใบรัมย์
1. นางสาวสุพรรนิการ์    ช่างเกวียน
2. นางสุมิตรา    การสร้าง
74 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศุพิกา    ประกอบแก้ว
2. นางสาวอภิวันท์    ลีสม
3. นางสาวอารีรัตน์    รักบุญ
1. นายจรูญ    ศรีรักษา
2. นางสาวนภัสวรรณ    รื่นอายุ
75 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเพชรริน    หินโม
2. นายธเนศ    แก่นพุทรา
3. นางสาวมณีรัตน์    จอดนอก
1. นางขวัญใจ    นพคุณ
2. นายบุญเรือน    คะเซ็นแก้ว
76 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริรัตน์    จันทร์เพ็ง
2. นางสาวจิรนันท์    นิลสูงเนิน
3. นางสาวพัชรภรณ์    มุลมองมี
1. นางสาวไพศานต์    บุรีขันธ์
77 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพีรยา    ควรนิเฮียะ
2. นางสาววิไลพร    รักอนุสรณ์
3. นางสาวอัจฉริยาพร    ชุมสงฆ์
1. นางสาวจินตนา    หริ่งกระโทก
2. นางสาวยุพาพร    ทัศน์ไพร
78 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปรียาภรณ์    ปานาสา
2. นางสาวเพ็ญจันทร์    นักปราชญ์
3. เด็กหญิงบุษรากร    เทพกลาง
1. นางสาวจิตชญา    ธนานุกูล
2. นายชนจักร    เก้าแสน
79 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุดารัตน์    นาคพ่วง
2. นางสาวภัทราวดี    ศรีภา
3. นางสาวจุฑามาศ    สุขแสวง
1. นางสาวพัชรีย์    เรืองรอบ
2. นางสาวอนงค์    สีโท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................