งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาณุมาศ    คลองผุย
2. เด็กหญิงนุชิตา    นุชิต
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แกตขุนทด
1. นางสาวปวีณ์สุดา    กิมหว่า
2. นางสาวอัมรา    ไชยสาป
2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิรวิศ    มหิทธิกร
2. เด็กชายปีติพันธ์    อิทธิวิศวกุล
3. เด็กชายธิติเวท    เชื้อสุวรรณ
1. ดร.จตุรพร    นิ่มเจริญ
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยวดี    ปานกลาง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    อิ่มสมบรูณ์
3. เด็กหญิงชุติมา    ศรีจันทร์
1. นางสาวณัฐมน    นามมนตรี
2. นางสาวพุทธวรรณี    จันทร์นามอม
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรเมศวร์    สินสระน้อย
2. นายสุรเชษฐ์    อาจหาญ
3. เด็กหญิงศุภรดา    จิตแกล้ว
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    กลิ่นจันทน์
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    มุ่งโนนบ่อ
3. เด็กหญิงภัทราพร    ศรีพงษ์เพลิด
1. นางดวงอาจ    แสงสวย
2. นางสาวรุจิรา    จิระกังวาน
6 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    เงสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิณี    เกยสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรนุช    แขนอก
1. นางสุกัญญา    เกียรติเกาะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ีจีนกลาง
7 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    วัฒนะโสภา
2. เด็กหญิงบุษบา    กิ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงกัลยณัฐ    บ่มกลาง
1. นางปัทมา    ส่งสุข
2. นางสาวปุณยวีร์    รอดสวัสดิ์
8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชพิมุข    ลือขจร
2. เด็กชายอชิระ    ใจหวัง
3. เด็กชายณัฐวินทร์    แย้มประเสริฐ
1. นางสาวกิติมา    เจียรสุมัย
2. นางอัจรา    โทแหล่ง
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล    บุบพันธุ์
2. เด็กหญิงแก้วขวัญ    คำสวัสดิ์
3. เด็กชายศรันย์    เจือจันทึก
1. นายสาธิต    อิ่มทะเล
2. นางสาวอัญชลี    จันทะฟอง
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูสุดา    เถินมงคล
2. เด็กหญิงชนิสรา    สมัยกลาง
3. เด็กหญิงปิติภัทร    เป็นตามวา
1. นางสาวพุทธริธร    บูรณสถิตวงศ์
2. นายสกล    ดุริยศาสตร์
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปัญญาสาร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    ธนาศักดิ์ศิริกุล
3. เด็กหญิงกิตติยา    ไชยพรรณ่า
1. นางรุ่งนภา    บุรีรัตน์
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    แยบสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิยาภัสร์    ถางสูงเนิน
3. เด็กหญิงทัตพิชา    วีระยุทธศิลป์
1. นางปาริชาต    สุขเกษม
2. นางสาวรัศมี    นราพล
13 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิดา    นาคนนท์
2. เด็กหญิงอธิชา    แออัด
3. เด็กหญิงสุวนันท์    พันธ์สำโรง
1. นางสุภัคสิณี    จันทะสิน
2. นางเกษริน    วนาภรณ์
14 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    จอมพุดซา
2. เด็กหญิงสุภาพร    รสจันทร์
3. เด็กหญิงอัฏฐะฐิตา    ผานกลาง
1. นางสาววรรณนิษา    อ่อนทองหลาง
2. นางสาวศศิวิมล    ภูมิแดง
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภพสุข    สุเมธเชิงปรัชญา
2. เด็กหญิงสิริรัชฎา    เขียวสนาม
3. เด็กชายธราธร    พูนสินรุ่งโรจน์
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    จุลกะเศียน
16 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรา    ปัจจัยโคถา
2. เด็กหญิงพัชราภา    หนูใหม่
3. เด็กหญิงอาทิตยา    คำภาชาติ
1. นางสาวลักขณา    สาหร่ายกลาง
2. นางสมศรี    ตวยกระโทก
17 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจตุรงค์    น้อยบุตรศรี
2. เด็กชายบัญญพนต์    พิทักษ์สงค์
3. เด็กชายกฤษฎา    สุพานิช
1. นางสาวจตุรพร    เชิดสกุลวงค์
2. นางสาวประวีณา    อาบทอง
18 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพลอย    สอนศิลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    อันแสน
3. เด็กหญิงธารารัตน์    ปานนอก
1. นางสาวสายฝน    วารินทร์
19 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรมณี    ชิดสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กล่องโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา    ทองทา
1. นางจิตรนันท์    ขวัญกลาง
2. นางสาวศิรินทรา    กลักโพธิ์
20 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายทินภัทร    พรมมา
2. เด็กชายอำนาจ    พิมพ์ปรุ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อุดป่าคา
1. นางธัญรดาพัชญ์    เพ็รชราม
2. นายวิทยา    อุทัยหงษ์
21 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จิมะเริง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    น้ำกระโทก
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ชมสระน้อย
1. นางสาวจรียารัตน์    ใช้ช้าง
2. นางสาวเบญจวรรณ    ด่านกระโทก
22 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปานวาด    สมสุข
2. เด็กชายพรพิพัฒน์    ศรีวงษ์
3. นางสาวชมพูนุท    หนูกระโทก
1. นางมณธิชา    แสนพิมพ์
2. นางสาววาสนา    โหงขุนทด
23 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุญฤทธิิ์    ศรีจำพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ    ไข่กระโทก
3. เด็กหญิงณิรัชญา    มาลา
1. นางสาวนิตยา    ทองลา
24 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีระนันท์    ดอมไธสง
2. เด็กหญิงปราณี    บกสันเทียะ
3. เด็กหญิงสิริยากร    รัตนพิบูลย์นันท์
1. นางสาวนิลบล    แสนสิงห์
2. นางสาวศิรินทรา    บุษราคัม
25 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภนุช    ทัดโกสุม
2. เด็กหญิงทองอยู่    ภูกองแก้ว
3. นายจตุภัทร    ศรีสุภาพ
1. นางปนารีย์    เทนอิสสระ
2. นางอัยย์ชัญญา    ศึกประเสริฐ
26 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย    เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุกัลญา    ปีกกระโทก
3. เด็กหญิงอารียา    รัตสันเทียะ
1. นางวินิตตา    ลันวงษ์สา
2. นางสาวศิรินทร์    ฝ่ายกระโทก
27 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอดิเทพ    สุระพินิจ
2. เด็กหญิงกัลยา    ไชยศรีหา
3. เด็กหญิงวิศรุตา    นึกงาม
1. นางสาววัชราภร    ทานาวัน
28 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    ลือโสภา
2. เด็กหญิงธินัฎฎา    ยิ้มมา
3. เด็กหญิงสุภัสรี    จิตะนันท์
1. นางสาวอมรรัตน์    สุวรรณา
29 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    พนัสรัมย์
2. เด็กหญิงกัลยา    มาศํย
3. เด็กหญิงวรัญญา    ฤทธิ์สนธ์
1. นางสาวกีรติ    ต่ำเกษม
2. นางอังศณา    เอ้กระโทก
30 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    ไชยนคร
2. เด็กหญิงเพชรลดา    สอนกระโทก
3. เด็กหญิงธัญธร    ตามกระโทก
1. นางสาวรัชนี    จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์    อุดมญาติ
31 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิตนันท์    คำนก
2. เด็กชายลิขสิทธิ์    หมายทวี
3. เด็กหญิงอนัญญา    อินทะรังษี
1. นางสาวกาญจณี    พุมมะระ
32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนพกล    เผ่าทองสุข
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    เจริญสุข
3. เด็กหญิงพลอยชมภู    พรหมสวัสดิ์
1. นางนิตยา    ทวีพล
33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาณุวัติ    มาลัยพิศ
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์    เปลี่ยนสำโรง
3. เด็กหญิงศศิภา    เบี้ยกระโทก
1. นายคม    งอนสำโรง
2. นางสาวไปรมา    แนมขุนทด
34 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชยณัฐ    เพชรแก้ว
2. เด็กชายเนติธร    นามตะคุ
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์    สุขตะคุ
1. นางสาวภรณี    พรหมนิล
2. นายอุดมศักดิ์    กาจสันเทียะ
35 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    แก้วนอก
2. เด็กหญิงนิธิพร    กอแก้ว
3. นางสาวธัญลักษณ์    ดวดกระโทก
1. นางสาวกรกนก    พากิ่ง
2. นางสุกัญญา    กล่อมวาจา
36 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธีรนันท์    เพียนาม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    สวัสดิ์กงศรี
3. เด็กหญิงจิราภา    แซ่จัน
1. นางพนิดา    ผ่องแผ้ว
2. นางสาวรพีพรรณ    ปิ่นแคน
37 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    ภู่ครบุรี
2. เด็กหญิงศิรประภา    ยอดสายออ
3. เด็กหญิงแพรวิไล    สีคลัง
1. นายธนานุวัฒน์    คนรู้
2. นางสายสุดา    สละ
38 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารวี    เกิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงเกศกนก    จินัมย์
3. เด็กหญิงสมปราถนา    ศิริครบุรี
1. นายยศพล    ศรีทอง
2. นางสาวอรพรรณ    พลศรี
39 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายปฏิภาค    เหมประยูร
2. เด็กหญิงนภสร    ทองไพลิน
3. เด็กหญิงสุภัสสร    สุทธิพัฒน์กุล
1. นางสาวดารารัตน์    นกขุนทอง
2. นางสาวยุพาพรรณ    ใยบัว
40 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฏฐณิชา    แฝงด่านกลาง
2. เด็กหญิงคงสุข    สินสิบ
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ    สุวรรณคล้าย
1. นางสาวชนิดาพร    พานิคม
2. นางสาวพรพิมล    เขื่อนแก้ว
41 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายขวัญเมือง    เจียระกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์    จันทร์เผือก
3. เด็กหญิงชลนิชา    ปานสมบูรณ์
1. นายชาตรี    ตรวจนอก
2. นางมยุรี    ฤทธิ์ศรเดช
42 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวศิน    พุดสระน้อย
2. เด็กหญิงศิริงาม    ชื่นสังข์
3. เด็กหญิงณชนก    ประชากิจ
1. นางธัญวรัตน์    ตะลี
2. นางสาวนนทิยา    ภัครกุลวรรณ
43 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สารวัน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา    พงศ์ธนานันท์
3. เด็กหญิงนันทนา    จันทฤทธิ์
1. นางสาวฐานิกา    สวนดง
44 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เมฆหมอก
2. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ    อุตมะ
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    ต้นแก้ว
1. นางสาววัลยา    พุดลา
2. นายสุจินต์    ลีระวีเกียรติ
45 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิพรดา    แรมจันทึก
2. เด็กหญิงปัทมาสน์    ชมพู่
3. เด็กหญิงนันณภัทร    สุขหร่อง
1. นางสาวนงค์รักษ์    วันทนานุวงศ์
2. นางปริญญา    อินจับ
46 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    หมุนลี
2. เด็กหญิงสุณิตา    แก้วสุข
3. เด็กหญิงคำน้อง    ลุงหม่อง
1. นางพรพรรณ    สกนธวัฒน์
2. นายสุพจน์    โตจะโปะ
47 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    โคตรสีทา
2. เด็กชายณัฐดนัย    ปอสูงเนิน
3. เด็กหญิงอลิษา    ขวัญสูงเนิน
1. นางชฎา    อินทร์นิมิตร
2. นางนิภาพร    ยะเจริญ
48 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกนกพล    เหมือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงจริญญา    มาดี
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ    แก๊ปพิมาย
1. นางวรางคณา    พิทักษ์สมบูรณ์
49 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ทองมาก
2. เด็กหญิงธัญชนก    ดีขุนทด
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เพียรขุนทด
1. นางสาวธิดาการณ์    ใจเป็ง
2. นายวิทยา    คำเลิศลม
50 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศรัณพร    ทองดี
2. เด็กหญิงณัฐพร    วรคันธ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์    กำจายกลาง
1. นางสาวปรัชญาพร    ชู้กระโทก
2. นางสาวสุมาลี    ปิ่นคำ
51 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    นาเมือง
2. เด็กหญิงกีรัตยา    เวสสันเทียะ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    เกี้ยวสันเทียะ
1. นางวิยะดา    กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา    เมียขุนทด
52 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอรรถพล    กันเมืองเวียง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เรียนขุนทด
3. เด็กหญิงวนิดา    น้อยจันทึก
1. นางอรอนงค์    มากขุนทด
53 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษดา    สูงขุนทด
2. เด็กชายธราพงษ์    บัวโค้ง
3. เด็กหญิงวลี    โกสันเทียะ
1. นายสานิตย์    หวังหมู่กลาง
2. นางสาวอุมาพร    ขำเอนก
54 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ชายคำ
2. เด็กหญิงขวัญศิริ    จันพุดซา
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์    พิทักษ์
1. นายปฐมพงษ์    พรพิพัฒน์
2. นางลักษณา    ธรรมวิฐาน
55 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศรายุทธ    โพธิ์ทรง
2. นางสาวอรอนงค์    บีกขุนทด
3. นางสาวพัณณิตา    จันทร์สร
1. นางสาวฉัตฑริกา    ปุยละเทิม
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิศิตา    เพ็ชรสายออ
2. นางสาวพลอยชมพู    น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สินสายออ
1. นางเนรัญชลา    หวังประสพกลาง
57 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนพร    กามขุนทด
2. เด็กชายชินภัทร    งามลา
3. เด็กหญิงธีรดา    ตาประโคน
1. นายสายชล    บรรทัพ
2. นางสาวโสภา    พรหมสวัสดิ์
58 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรพันธ์    คงพันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงศุภสุตา    กาฬจันโท
3. เด็กชายธีรฉัตร    ฉานสูงเนิน
1. นางสาวนภัสสร    ศรีสุนทร
2. นางสาวลมัย    เบาสูงเนิน
59 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน    วงศืคง
2. เด็กหญิงเบญญากร    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงภาวิณี    มณีกลาง
1. นางปานวรินทร์    ทรงกำพล
2. นางอรพิน    คงนันทะ
60 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนันตชัย    ชาติพุดซา
2. เด็กหญิงพิริศา    จันทวงค์
3. เด็กหญิงมนัสพร    ติดขุนทด
1. นางสาวปรียาภรณ์    สุปัญญารัตน์
2. นางพันธ์ทิภา    วัดกิ่ง
61 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวฉวีวรรณ    เฉื่อยกลาง
2. นางสาวน้ำทิพย์    เทพกลาง
3. นางสาวกนกพร    มุ่งแซงกลาง
1. นางสาวชนิดา    หลวงชัยสินธุ์
2. นายสกล    ใจเย็น
62 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    ถาพิลา
2. เด็กหญิงอริศรา    อายุพัด
3. เด็กหญิงดาราวดี    คงบุญวาสน์
1. นางสุธางศ์รัตน์    คำสมัย
63 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    แสงสุรกุล
2. เด็กหญิงสลาลี    ลาดโยค
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พลทามูล
1. นางฐิติตาพร    พุฒขุนทด
2. นางพรทิพย์    เจริญใจ
64 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    อัปมะเย
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ชัยอู
3. เด็กหญิงญาณิกา    ทองหล่อ
1. นางปาริชาติ    เจริญ
65 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกกร    สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงกชกร    ชามัย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    จันขะ
1. นางสาวนุจเนตร    อินธิดา
2. นางอุไรวรรณ    วอกลาง
66 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวาสนา    หลาบนอก
2. เด็กหญิงรัญชิดา    ลิมสาโรจน์
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ฉิมมากรม
1. นางประภาพร    แขหินตั้ง
67 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพรนิภา    อ่อนนอก
2. เด็กหญิงสาวิตรี    สระแก้ว
3. เด็กหญิงกัลยา    การะเกษ
1. นายยุทธนา    ศิวกุล
68 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเดชาวัฒน์    ศรีโลเลี้ยว
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    บ้วนนอก
3. เด็กหญิงนภัสสร    สุดชารี
1. นางกนกอร    โสภิตนานนท์
2. นางวัฒนา    จงท่องกลาง
69 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์    สุขประสงค์
2. นางสาวฐิติยานันท์    สยมชัย
3. เด็กหญิงอรอุมา    หลงมาดี
1. นางสาวธัญชนก    ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง    สินธงชัย
70 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วัจนศิริเสถียร
2. เด็กหญิงอนุษรา    รอตภัย
3. เด็กชายสนธยา    คงวิริยะประเสริฐ
1. นางนรัชย์ภรณ์    สุทธิสุวรรณ
2. นางอัญชลี    หงส์คำดี
71 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภคิน    ศรีภักดี
2. เด็กชายนัฐฐะพงษ์    นิคุณรัมย์
3. เด็กชายพงศกร    พลราษฎร์
1. นายจตุพล    หาญดี
2. นางวิภารัตน์    นิราราช
72 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุกัลยา    ศรีสุข
2. นางสาวจาริญา    พิณกลาง
3. นางสาวเนาวรัตน์    ภะวัง
1. นางสาวจัญจุรา    ชั้นดี
2. นางสาวสวลี    เติบโต
73 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายคณิสร    ฉางพิมาย
2. นายนภัส    ใสนอก
3. นายธนกร    หิมะสุข
1. นางวิลาวรรณ์    พัฒนกุล
2. นางสาวอรอุมา    แก้วกล้า
74 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชฎาเดือน    บุ่นจันทึก
2. นางสาววรัญญา    ฮ่มเมือง
3. เด็กชายบุษกล    จำนงค์นอก
1. นางสุมิตทรา    มีระหันนอก
2. นายเกรียงไกร    ชนากลาง
75 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสิปกร    พวงพี
2. เด็กหญิงชมพูนุช    เที่ยงราช
3. เด็กหญิงกมลภรณ์    ทนน้ำ
1. นางวรินท์ศยา    พรหมในเมือง
2. นางสาวสุมิตรา    นาคเครือ
76 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกฤษกร    วงษ์ธรรม
2. เด็กชายชิณวัตร    เพ็ชรรักษา
3. เด็กหญิงอรดา    แก้วคูนอก
1. นางสาวสุพรรนิการ์    ช่างเกวียน
2. นางอัมรา    หมั่นกิจ
77 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายยุทธนากร    สีหาชาติ
2. เด็กชายอนุชา    พึ่งโค
3. เด็กหญิงมยุรี    ชาววาปี
1. นายจรูญ    ศรีรักษา
2. นางสาวนภัสวรรณ    รื่นอายุ
78 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายนวพล    โยพันดุง
2. เด็กหญิงอภิชญา    ใบโคกสูง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุราณนอก
1. นายทนุสิทธิ์    ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวปวีณา    บำรุงพล
79 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงธีราพร    ทิพย์รักษา
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์    บุตนังกุล
1. นางทิวาภรณ์    มากพูน
2. นางสุรีมาศ    รุ่งสันเทียะ
80 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเจษฎาพร    เจริญศรี
2. เด็กชายกฤตยชญ์    อนันตภัณฑ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา    เข็มสำฤทธิ์
1. นางมาลัย    พิชญ์ประเสริฐ
2. นางสาวิตรี    รวิศิโรรัตน์
81 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    เข็มพิมาย
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ชาติดี
3. เด็กหญิงฤดี    ระแวงสูงเนิน
1. นางสาวรัชนี    ชุ่มกิ่ง
2. นางแจ่มใส    ประสานจิตต์
82 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงทิพย์วรา    ราชนู
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีชุม
3. เด็กหญิงชนิกานต์    บุญธีไธสง
1. นางสาวศิรินภา    ฝาไธสง
2. นางสาวอัจฉรา    จันเขียด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................