งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    ราชาดี
1. นางสาวสุกัญญา    ธรรมนูญรักษ์
2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชัยรัตน์    อารมย์สวัสดิ์
1. นายวิทยา    ยางกลาง
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววริษา    ธัญชัยวัฒน์
1. นางสาวนัธริยานันท์    สิทธิกิตติคุณ
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวรากร    สระกิ่ง
1. นางสาวรัตนา    ตรีกลาง
6 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    ฝากกลาง
1. นายนครินทร์    โสแก้ว
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภราดล    โคกขุนทด
1. นางสาวธิดาวรรณ    กระต่ายทอง
8 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนิกานต์    มุ่งเอื้อมกลาง
1. นายสิทธิศักดิ์    แจ่มใส
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    สนองผัน
1. นายอำนวย    บางขุนทด
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาพัชร์    จอมเกาะ
1. นางธิดาภรณ์    วรรณโชติ
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงศ์    บุญใหม่
1. นายยุทธนา    พึ่งพิมาย
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพลกฤษณ์    หวังค่ำกลาง
1. นางศญาดา    วงจันทร์
13 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวรเศรษฐ์    จันทพงศ์ภัสกร
1. นางสาววราภรณ์    นวลโคกสูง
14 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเสกสรร    ตามกลาง
1. นางสาววิไลพร    ตีบกลาง
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะธิดา    ประภาภูวมาส
1. นางสาวธัญญา    สง่าสันเทียะ
16 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    หลงเจริญ
1. นางทัศนีย์    พิมพ์ปรุ
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิดาพร    นาชัยพลอย
1. นางทิพรัตน์    แสงฤทธิ์
18 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์    โกรพิมาย
1. นางสาทิพย์    ถือความสัตย์
19 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรันนิยา    วัฒน์ธิยากรณ์
1. นางจิตรลดา    จันทร์ลี
20 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    ป้องงูเหลือม
1. นางพิศมัย    ชุละดี
21 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชนวัฒน์    รักษาสัตย์
1. นางกรชนก    วันภูงา
22 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญชีวา    กันทะสาร
1. นางสาวไพรจิตร    บุญธิมา
23 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    แก้วนอก
1. นางประพา    สุนทรรัตน์
24 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวภูษณิษา    ใจคง
1. นางมาธนี    อินภู่
25 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    แซ่ลิ้ม
1. นางน้ำอ้อย    จงเพ็งกลาง
26 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศรุตา    แก้วรัตน์
1. นางสาวรจนา    นิตย์พะเนาว์
27 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนัญญา    กุดโต้
1. นางสาวเบญจวรรณ    สร้อยจิตร
28 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพีรพล    วงธัญญภรณ์
1. นายรณงค์ฤทธิ์    ไชยศาสตร์
29 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิพย์    กิตติชนม์วรกุล
1. นางศศิรดา    ยนพักตร์
30 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณปพร    พอกกา
1. นางสาวกุสุมาลย์    สุมาลุย์
31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลนัท    ปัดตะคุ
1. นายพลากร    เนียมจะโปะ
32 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรปวีณ์    ประจวบสุข
1. นางวลัยรักษ์    อภิเกียรติสกุล
33 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอารีรัตน์    ไขแสง
1. นางอุไร    กลำเงิน
34 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญสุดา    ซอสูงเนิน
1. นายนัฐพล    ปักเคยะกา
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพนิดา    มาตราช
1. นางประทิน    อินทิตานนท์
36 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปริญญาภรณ์    วิชัยดิษฐ
1. นายกิจธนา    ฉ่ำสูงเนิน
37 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายบดินทร์ชัย    แตะต้อง
1. นางสาวเสาวดี    โชติจันทึก
38 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวิชยุตม์    คุขุนทด
1. นางสาวกนกวรรณ    พรานไพร
39 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวรวุฒิ    อุดหนองเลา
1. นางสาวอรทัย    อาวรกูล
40 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์    เศษคำ
1. นางจุฑาพร    ภูพรรณา
41 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายดุสิต    กาพย์พิมาย
1. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
42 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุมาลี    สุริโย
1. นางสาวธีรนันท์    เทดี
43 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอนุวัฒน์    ธรรมเนียมมี
1. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
44 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอลิษา    เข็มรัตน์
1. นางสุนิสา    ศรีรักษา
45 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจุรี    จานนอก
1. นายสิรภพ    กันสิงห์
46 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิสา    นิลรัตน์
1. นายไพบูลย์    รูปงาม
47 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเรือนแก้ว    กองขุนทด
1. นายชิตพงศ์    จงโกเย็น
48 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวน้ำทิพย์    ปางทิพย์อำไพ
1. นายชูชาติ    บุญญาพิจิตร์
49 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศุภวัฒน์    เดียขุนทด
1. นายภูมิภัทร    ฉัตริภากรณ์
50 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเขมิสรา    ดวงกลาง
1. นายประสิทธิ์    จงท่องกลาง
51 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    เจียมสันเทียะ
1. นางจันทร์เพ็ญ    โสมา
52 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวภัทรา    แก้วเกตุศรี
1. นางสาวรุ่งทิวา    วงศ์ศร
53 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศุภณัฐ    เผยโคกสูง
1. นายพงษ์พันธุ์    ไพศาลธรรม
54 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิตรัตน์ดา    ตรวจนอก
1. นางสาวเพ็ญพร    ถวิลนอก
55 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวดวงนภา    พิเมย
1. นายอภิรักษ์    นิราราช
56 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภูตะวัน    พลดงนอก
1. นางสาวนิตยา    ภูสำเภา
57 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจีรศักดิ์    โนนตาเถร
1. นางภาวิณี    หมั่นกิจ
58 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวิชานนท์    การบรรจง
1. นายพีระวิทย์    อุษาสันทิตย์
59 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพิเชษฐ์    เลี่ยมกลาง
1. นางสาวสมจิตร    ตูมนอก
60 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศิริลักษณ์    พิมพ์วงศ์
1. นายนนทนันท์    โพธิ์จิต
61 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพิมพ์พาดา    ดาวกลาง
1. นางสีนวน    สุมงคล
62 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิรภัทร    พิศนอก
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
63 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุภัทรา    มุ่งกรอกกลาง
1. นางนัฏฐา    แต่งพลกรัง
64 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศิวมินทร์    พืชพันธ์
1. นางสาวมณีรัตน์    สุปะมา
65 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปรีชา    แต่งชอบ
1. นายพันธ์ยศ    มวยมั่น
66 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอภิญญา    นาสะกาด
1. นางสายฝน    ศิริทรัพย์
67 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายประทีป    บุรัสการ
1. นางสาวอัฉริยาภรณ์​    ศันสนียพันธุ์
68 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวบังอร    ทิดี
1. นางสาวปานตา    นรินยา
69 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์อ่อน
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
70 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชลดา    ซองผม
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
71 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวลลิตา    กรำกระโทก
1. นายศราวุธ    ศรีวะลา
72 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฐิตาภรณ์    จิ๋วโคราช
1. นางสาวจารวี    ธาดา
73 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอดิศักดิ์    ปัตตานัง
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ปุริมาโน
74 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิรประภา    พึ่งน้ำ
1. นางสุดารัตน์    รักกระโทก
75 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนกฤต    ปซิสิขัง
1. นางสาวปรารถนา    คิดถูก
76 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวโยธกานต์    เมืองศรี
1. นางสาวนภัสนันทร์    สุรินทร์พุทธกูร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................