งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติกร    ศรีจันทร์มาก
1. นางสาวสุชาดา    อมฤกษ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิยกานต์    แทนจอหอ
1. นางสาวแขนะภา    เพียผือ
3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
4 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพาพร    ภักดี
1. นายอนุกูล    ขอสินกลาง
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิพร    ใช้ฮั้วเจริญ
1. นางสาวนัธริยานันท์    สิทธิกิตติคุณ
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    กิ่งโพธิ์
1. นางสาวรัตนา    ตรีกลาง
7 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรรฒฐ์พงษ์    เงสันเทียะ
1. นายณธายุ    ตีบจันทร์
8 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    ตากิ่มนอก
1. นายนครินทร์    โสแก้ว
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญ    เกียรติอำนวย
1. นางสาวปิยะฉัตร    ทองชะอม
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    เดิ่นกลาง
1. นายสิทธิศักดิ์    แจ่มใส
11 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    ขอนพุดซา
1. นางสิริกร    แมนเมธี
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติ์รวี    รุ่งรัศมีธนันท์
1. นางหทัยทัด    ชวาลา
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนารีรพีพรรณ    ขันติวงศ์
1. นางสาวรักชนก    กุดนอก
14 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัครพงษ์    จงสันเทียะ
1. นางศิริวรรณ    ไม้พรต
15 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภวิกา    เฉยกลาง
1. นางสาววิไลพร    ตีบกลาง
16 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนน    จงร่างกลาง
1. นางสาวฉัตรนภา    โพธิ์ชัย
17 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิลา    ตั้งวนิชกุล
1. นางสาวปราณี    แนบพุดซา
18 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีชนากานต์    จุปะมัทถา
1. นางสาทิพย์    ถือความสัตย์
19 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิธวิทย์    ริมไธสง
1. นายอาณัติ    ขวานทอง
20 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    สระสงคราม
1. นายอนุรักษ์    โพธิ์โพ้น
21 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    ศักดิ์ดาสูงเนิน
1. นางพิศมัย    ชุละดี
22 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอังศุมาลย์    บรรลือทรัพย์
1. นางกรชนก    วันภูงา
23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาติชาย    สิงพะเนาว์
1. นางสาวทัศนียภรณ์    ชินวงศ์
24 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ส่งเสริม
1. นางขณิดา    ช่างทองมะดัน
25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริญาดา    ปาละวงษ์
1. นางมาธนี    อินภู่
26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรรษธร    มุ่งหมาย
1. นางน้ำอ้อย    จงเพ็งกลาง
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรันธร    ถินกระโทก
1. นางสาวรจนา    นิตย์พะเนาว์
28 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธราเทพ    กวดสำโรง
1. นางสาวเบญจวรรณ    สร้อยจิตร
29 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษณะ    นพศรี
1. นายคมกริด    พรมนัส
30 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    ธรรมวิชยุตม์
1. นางศศิรดา    ยนพักตร์
31 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนพดล    ชุมแวงวาปี
1. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
32 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพณิชา    รัตนาธิวัฒน์
1. นางสาวนิตยา    เลียบกระโทก
33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ดีใหม่
1. นางสาวทิวารัตน์    ศรีนอก
34 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิติยาพร    ศรดอก
1. นางวลัยรักษ์    อภิเกียรติสกุล
35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรพชร    ปะโมนะตา
1. นางอุไร    กลำเงิน
36 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภูษิตา    นวลมะรัง
1. นายทนงศักดิ์    หวานกระโทก
37 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรุญทิพย์    เกือบพิมาย
1. นางสาววิชุดา    ศรีนาค
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญธร    อริยเจริญวงศ์
1. นางศุภลักษณ์    มณีจักร์
39 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยพร    เทียบบำรุง
1. นายจิรภาส    กีบสันเทียะ
40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    รั้งจันทึก
1. นางสาวเสาวดี    โชติจันทึก
41 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชรดา    เชื้อใจ
1. นางสาวณัฐกมล    ธรรมพิทักษ์
42 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอดิศร    สุภา
1. นางสาวพรทิพย์    ตุทม
43 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกวิน    มงคลวัตร์
1. นางสไบทิพย์    ระย้าอินทร์
44 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายไกรวิชญ์    กล่องสูงเนิน
1. นางสาวชุลีพร    พงศ์วิเศษ
45 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรตินันท์    สิงห์จันทึก
1. นายวิชญะรัตน์    ถิระธนบุตรศรี
46 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์    วินิจนัยภาค
1. นายถาวร    มุ่งหมายผล
47 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอิมรอน    มะหะหมัดอารี
1. นางศศิธร    สุขมา
48 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญาณิศา    พ่วงกลาง
1. นางสาวสุพัชชา    พลจันทึก
49 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภาณุพัฒน์    ภูพิชิต
1. นางสาวอรอนงค์    แสนโบราณ
50 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชัชวาลย์    ตะคร้อสันเทียะ
1. นางสาวประนอม    ศรีสังข์
51 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหทัยกานต์    โมงขุนทด
1. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
52 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีเมือง
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี    เพ็งธรรมมา
53 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปรัชญา    บุตรศรีภูมิ
1. นายไพรัตน์    ทวีลาภ
54 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรประภา    เบขุนทด
1. นางสาวชุตธิมา    ชดขุนทด
55 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ชมชื่น
1. นางสมปอง    เชื่องสุวรรณ
56 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิทยากร    กุลสำโรง
1. นางสาวเพ็ญประภา    กฤษฎาเรืองศรี
57 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวุฒิชัย    คำชัย
1. นายชิตพงศ์    จงโกเย็น
58 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนนันท์    เปล่งสันเทียะ
1. นายทวี    ศิลปะ
59 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปัณณธร    เอื้อเฟื้อกลาง
1. นางนันท์นภัสร์    ดังไธสงฆ์
60 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนภัทร    มั่นแก้ว
1. นางจันทร์เพ็ญ    โสมา
61 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภาวี    มนขุนทด
1. นางสาวปิยวรรณ    ปิยธนภัทร์
62 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิทวัส    เดชขุนทด
1. นางสาวกนกลดา    ไมยะปัน
63 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพิเชษฐ์    หวังห้องกลาง
1. นายสุภาพ    อ่อนชัย
64 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    นวลศรี
1. นางสาวเพ็ญพร    ถวิลนอก
65 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอริยา    พาเจริญ
1. นางสาวทิพากร    ลมสูงเนิน
66 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เสริมทรัพย์
1. นายอภิรักษ์    นิราราช
67 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภีรปวิช    พานนท์
1. นางนิตยา    พรมกอง
68 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา    กิ่งนอก
1. นายวิราพร    สายปาน
69 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจีระนันท์    จอมศรีคะยอม
1. นางสาวนิตยา    วิเศษธร
70 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐพร    ร่าเริง
1. นางจันทร์เพ็ญ    สักใส
71 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายรัถติพงษ์    รุ้งพิมาย
1. นางสาววนิดา    สมบัติ
72 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชฎาพร    สิงขรอาจ
1. นางสีนวน    สุมงคล
73 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเพิ่มศักดิ์    สุดดี
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
74 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชัชวาลย์วงศ์
1. นางปราณี    ธีระพิทยาตระกูล
75 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    แก้วไพฑูรย์
1. นายบุญมี    พนมหอม
76 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกิตติยศ    พลชำนิ
1. นายนวพล    แสนใจ
77 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอธิวัฒน์    วงศ์ประเสริฐ
1. นางสาวมณีรัตน์    สุปะมา
78 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เหลื่อมทองหลาง
1. นางสาวกมลฉัตร    ร่มเย็น
79 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวรัชยา    เพียรการ
1. นางศศิรินทร์    อติวัฒน์อังกูร
80 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐชา​    มีระหันนอก
1. นางสาวอัฉริยาภรณ์​    ศันสนียพันธุ์
81 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปาริชาต    จุ่นหัวโทน
1. นางสาวประกายดาว    บุญแย้ม
82 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรภัทร    ชูสันเทียะ
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
83 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนกร    ทิพย์บำหลาบ
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
84 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพีรภัทร    ไหวดี
1. นายศราวุธ    ศรีวะลา
85 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    อิสระวงศ์
1. นางสาวชัชวรรณ์    แฝงจันดา
86 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชยาดา    พรหมรี
1. นางสาวจิราภรณ์    เครืองรัมย์
87 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุพัฒสรณ์    พลเสน
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ปุริมาโน
88 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกิตติภณ    สร้อยแก้ว
1. นางสายหยุด    ดีรบรัมย์
89 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภคิน    สมสอางค์
1. นางสาวปรารถนา    คิดถูก
90 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ลัดหนองขี
1. นายวรุต    ซื่อสัตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................