งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกานต์    ปานประเสริฐ
2. นางสาวพิชชาภรณ์    ธาตุวิสัย
1. นางสาวนัธริยานันท์    สิทธิกิตติคุณ
2. นางนันท์นลิน    แหล่งสนาม
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายรัตนวิชัย    เรดสันเทียะ
2. นายภาณุวัฒน์    คว่ำกระโทก
1. นางสาวภัทรวดี    สุภัทโรบล
2. นางสาวรติชา    ระวิโรจน์
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายทิวากร    ขัดโพธิ์
2. นางสาวณัฐนันท์    เพ็งที
1. นางสาวอรัญญา    ปัญญาปรุ
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธีรสิทธิ์    แก้วประเสริฐ
2. นายโภคิน    รุ่งพิมาย
1. นางสาวพวงทิพย์    แซ่พัว
2. นางสาวเสาวนีย์    อภิชาตธนากร
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารัตน์    ฝอยทอง
2. นางสาวจิราวรรณ    องอาจ
1. นางสาวกรรณิกา    ถาดสำโรง
2. นางสาวสุมาลี    การบรรจง
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกันตา    ยิ่งสง่า
2. นางสาวณัฐชยาน์    บุญลอย
1. นางกรวินท์ตา    ทนงค์
2. นางประไพ    เงินนอก
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายทองแท่ง    ใจเครือ
2. นายณัฐพล    เมธเศรษฐ
1. นางทัศนีย์    ชื่นยง
2. นางสาวพิมพ์รติ    พูนพัฒนสกุล
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติรัตน์    พันธ์โคกกรวด
2. นางสาวพรหมพร    สินขุนทด
1. นางสาวรัชนก    กุดนอก
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัตน์    ด่านกระโทก
2. นางสาวโกมุฒ    น้อยพันธ์
1. นางปลื้มจิต    จันทร์แก้ว
2. นางพัชรีวรรณ    โฆษร
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาพร    เย็นไธสง
2. นายณรงค์กรณ์    เจริญราช
1. นายสถิต    ถูระพี
2. นางสาวอัญญาลักษณ์    ทินกระโทก
11 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเสกสรร    เม่าสูงเนิน
2. นายภานุรัตน์    อินมะดัน
1. นางสาวทัศนียภรณ์    ชินวงศ์
2. นางธัญธนพร    มุ่งดี
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจตุรงค์    เพียไธสง
2. นางสาวเกษมณี    ทวนไธสง
1. นายจำเริญ    ทองนำ
2. นางสาวปวีณา    พรมมากุล
13 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนภัส    ทับพิมาย
2. นางสาวศศินันท์    แลไธสง
1. นางน้ำอ้อย    จงเพ็งกลาง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    สิงห์เทา
14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุ    บุญรอด
2. นางสาวญาณิศา    แขนดอนดู่
1. นายฉัตรชัย    เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร    พงษ์ศรี
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ    พุฒสระน้อย
2. นางสาวสุจิรา    สีสิน
1. นายสมศักดิ์    ประเสริฐมานะกิจ
2. นางสาวอรุณรัตน์    บุญเรือง
16 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสรศักดิ์    วอศิริ
2. นายอรรถชัย    บุญเศษ
1. นายพีระณัฐช์    กลางสวัสดิ์
2. นางศิรินภา    รักษาศรี
17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    ลอยนอก
2. นางสาวสุนิษา    บินไธสง
1. นางสาวสุดารัตน์    แสไพศาล
2. นายอนันต์    มณีกัญย์
18 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายมังกร    ศิริเมฆา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    รวบกระโทก
1. นางสาวมัตธุลดา    อินทรกำแหง
2. นายสุรพงษ์    ปานพิมพ์
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชญานนท์    ศิริสวัสดิ์
2. นายชินวัตร    ชุมศรี
1. นายพิชัย    สอนพิมพ์สัมผัส
2. นายสมศักดิ์    บุญช่วยสุวรรณ
20 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศุภกร    พวงจำปา
2. นางสาววนิชสรา    ทองสา
1. นางศิริรัตน์    ถอยกระโทก
21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจสิพร    สีหเทพเลขา
2. นางสาวสุวิชญา    พลฉิมพลี
1. นางสาวสมพร    ขวัญสันเทียะ
2. นางสาวไรยานารา    ทองงาม
22 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกิตติพัฒน์    นาคมะณี
2. นายต้นสิงหา    ยางนอก
1. นางสาวกุ้งนาง    จิตจันทึก
2. นายไกรพล    วอนอก
23 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเพชรพิรุณ    คอนสันเทียะ
2. นายสินจัย    ช่วยสันเทียะ
1. นางสาวปัญจพร    คำคง
2. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
24 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนกิจ    โพคาศรี
2. นายศุภกิตติ์    สีแดงดี
1. นายพัฒนพงศ์    ปุราโน
2. นายสมพร    เสือสูงเนิน
25 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลชนก    จอดสันเทียะ
2. นางสาวปารมี    ดังใหม่
1. นางสาวบรรจง    ถึกสูงเนิน
2. นางสาวลดาวัลย์    เกษมอมรกุล
26 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนนันท์    สุวรรณกลาง
2. นางสาวลักขณา    ทองสาย
1. นางปวีณา    จรสายออ
2. นางสาวพรทิพย์    สอบกระโทก
27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนภา    มุ่งลือ
2. นายชัยชนะ    ลาดนอก
1. นายจิรายุส    แซ่โค้ว
2. นายอุทิศ    ศรีทอง
28 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชัยยุทธ    ถันลานันท์
2. นายนรพนธ์    ลายมือ
1. นางสาวภาวินี    ศรีพูน
2. นางเมตตา    ทับศรีแก้ว
29 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภูมิภพ    วอนอก
2. นายวิทยา    แท่นนอก
1. นางสาวสมจิตร    ตูมนอก
2. นายอิทธิ    ติ๊ดหนู
30 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศศิธร    เกิดสีทอง
2. นางสาวมัชฌิมา    กล้าหาญ
1. นางเยาวรัตน์    ยุพิน
31 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุพัตรา    ปราบทอง
2. นางสาวบุศราภรณ์    ดีสวน
1. นางสาวขัตติยา    พิมพ์ไธสง
2. นายรัตนะ    ด้วงเงิน
32 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธนา    อินนอก
2. นางสาวบุศรา    ชุ่มเต็ม
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
33 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสกาวรัตน์    หงษ์ทอง
2. นางสาวภัทรธิดา    บัวสำราญ
1. นางปราณี    ธีระพิทยาตระกูล
2. นางเบญจวรรณ    ยศกลาง
34 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปีกกานต์    เพียรการ
2. นายภาสกร    นนท์ธีรเศรษฐ์
1. นางมยุรี    วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นายสมชาย    คล่องชอบ
35 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอิทธิพัทธ์    บัวละคร
2. นางสาวจันฑาทิพย์    ดวงกำเนิด
1. นายประสาน    เสถียร
2. นางสาวอริษา    คำโหมด
36 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิรนันท์    ล้อมวงศ์
2. นายฐานันดร์    คลองแก้ว
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
2. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
37 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอรัญญา    ราชาวงษ์
2. นายณัฏฐ์    ศรีเตชะ
1. นางสาวกฤตพร    พงษ์เสดา
2. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
38 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธิติธีรกานต์    บุญยัง
2. นางสาววลัยลักษณ์    ประคองสุข
1. นางสาวนิรชา    ปักกะโต
2. นายแทนชัย    นามศิริ
39 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปราบชนะ    บุญรัตน์ประพันธ์
2. นางสาวปิยภรณ์    พันธ์สร
1. นางสาวชลนิชา    แสงแก้ว
2. นางสาวนภัสนันทร์    สุรินทร์พุทธกูร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................