งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรณภัทร์    บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายปณปัญญ์    ศรีแก้ว
1. นางสาวปภัสรา    เครือละม้าย
2. นางพัสตราภรณ์    ชินวงค์
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัษฎายุทธ    เอี่ยมศิริ
2. เด็กชายพิริยะพล    แสงเดช
1. นางชุติการญจน์    เทียมทัด
2. นางสาวรติชา    ระวิโรจน์
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ศิลปอนันต์
2. เด็กชายภัคพล    สุวรรณชาติ
1. นางสาวพวงทิพย์    แซ่พัว
2. นางสาวเสาวนีย์    อภิชาตธนากร
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธาสินี    รัศมิ์ขาวพราย
2. เด็กหญิงนพเก้า    มาศวรรณา
1. นางปทุม    บุญประกอบศักดิ์
2. นายประวิทย์    พนมวัน ณ อยุธยา
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ขุปสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน    จันทรัตน์
1. นายกองทัพ    สักบุตร
2. นายธีระวุธ    พันธัง
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิราวัฒน์    แสวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงธนภรณ์    รอสูงเนิน
1. นายอำนวย    บูรณพันศักดิ์
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    ม่วงรักษ์
2. เด็กหญิงปิยนันท์    ประสานตรี
1. นางปลื้มจิต    จันทร์แก้ว
2. นางพัชรีวรรณ    โฆษร
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนัสชนก    นิตย์กระโทก
2. เด็กหญิงศิรติกาญจน์    โกเวทวิทยา
1. นายสถิต    ถูระพี
2. นางสาวอัญญาลักษณ์    ทินกระโทก
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไปรยา    พวงพุ่ม
2. เด็กหญิงลภัสรดา    แก้วชู
1. นางสาวทัศนียภรณ์    ชินวงศ์
2. นางธัญธนพร    มุ่งดี
10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    นาเมือง
2. เด็กชายนันทวัฒน์    อุดมโภชน์
1. นายจำเริญ    ทองนำ
2. นางสาวปวีณา    พรมมากุล
11 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัชรียา    โทไธสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ขาวพิมาย
1. นางน้ำอ้อย    จงเพ็งกลาง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    สิงห์เทา
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ    กกกระโทก
1. นายฉัตรชัย    เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร    พงษ์ศรี
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์    วิริยะรัตนสินสุข
1. นายสมศักดิ์    ประเสริฐมานะกิจ
2. นางสาวอรุณรัตน์    บุญเรือง
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายยศกร    บุญล้อม
2. เด็กชายยศภัทร    แก้วจันทร์
1. นายพีระณัฐช์    กลางสวัสดิ์
2. นางศิรินภา    รักษาศรี
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวันดี    สายบุตร
2. เด็กหญิงตันหยง    ไชยพูน
1. นายอนันต์    มณีกัญย์
2. นางสาวอมรรัตน์    สุริยะกุมาร
16 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    คำแดง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    น้อยจังหรีด
1. นางสาววาสิณีย์    สีหามาตย์
2. นายสุรพงษ์    ปานพิมพ์
17 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชญาดา    เกรียงมงคล
2. เด็กหญิงญาณิศา    เทืองสันเทียะ
1. นายชูศักดิ์    ชูหมื่นไวย
2. นายนิรันดร์    ทองภักดี
18 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสรวิชญ์    ทองมนต์
2. เด็กชายบวรวิชญ์    พินิจ
1. นายสาธิต    จันทร์หอมกุล
19 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอคิราภ์    แสงพรม
2. เด็กหญิงสมฤทัย    ฟอดสูงเนิน
1. นางสาวสมพร    ขวัญสันเทียะ
2. นางสาวไรยานารา    ทองงาม
20 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนพงษ์    ศรีเชียงหวาง
2. เด็กชายพงศ์พณิช    งามขุนทด
1. นายสุทัศน์    ไชยปัดชา
2. นายไกรพล    วอนอก
21 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปริญญา    จะโนรัตน์
2. เด็กชายขวัญชัย    ตอพันดุง
1. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
2. นายไพรัตน์    ทวีลาภ
22 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชิวารัศมิ์    ลาดเลียง
2. เด็กชายภัคพล    จิตรซื่อ
1. นายพัฒนพงศ์    ปุราโน
2. นางสาวสุณีย์รัตน์    เปสันเทียะ
23 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก    รัศมี
2. เด็กหญิงตมิสา    แก้วจันทึก
1. นางสาวบรรจง    ถึกสูงเนิน
2. นางสาวลดาวัลย์    เกษมอมรกุล
24 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    สันทัดนา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    เอื้องจันทึก
1. นางสาวพรทิพย์    สอบกระโทก
2. นายวัชรพงษ์    สุวรรณกลาง
25 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพุทธพงศ์    ภู่แก้ว
2. เด็กหญิงสุนันทา    ยนมะเริง
1. นายจิรายุส    แซ่โค้ว
2. นายอุทิศ    ศรีทอง
26 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แสวงดิลก
2. เด็กหญิงอนันตญา    เพชรสุนทร
1. นายสุภาพ    อ่อนชัย
2. นางเกวลิน    กุญชรสินธุ์
27 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    นนทะนำ
2. เด็กหญิงวรางคณา    วรรธนผล
1. นางสาวพวงเพชร    แป้นนอก
28 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายไชยภัทร    ภิภัทรตระกูลวงษ์
2. เด็กชายอมรวุฒิก์    ถันลานนท์
1. นางสาวภาวินี    ศรีพูน
2. นางลัดดา    เชื้อฉ่ำหลวง
29 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    หวังคละกลาง
2. เด็กชายภาคิน    โพธิ์เหลือง
1. นางขวัญเรือน    ลาดนอก
2. นายอิทธิ    ติ๊ดหนู
30 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวีรภัทร    เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายรัฐวุฒิ    สุวรรณโสภา
1. นางเยาวรัตน์    ยุพิน
31 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจตุรวิชญ์    ดอนหอมตา
2. เด็กชายอภิรักษ์    ปลั่งกลาง
1. นางสาวขัตติยา    พิมพ์ไธสง
2. นางสีนวน    สุมงคล
32 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเนตรนภัทร    ชำนินอก
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    สุขประโคน
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
33 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศิวกร    บุตรแก้ว
2. เด็กชายวิชยุตม์    แก้วเงิน
1. นางสาวสุภาวดี    แก้วระหัน
2. นางเบญจวรรณ    ยศกลาง
34 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกณวรรฏศ์    ฉัตรพัฒนศิริ
2. เด็กชายภณวัจน์    บุญเครื่อง
1. นางรัศมี    สุขเกษม
2. นายไพฑูรย์    สัตย์ซื่อ
35 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนริสรา    บุญภักดี
2. เด็กหญิงภัทรภร    สันติศิระกุล
1. นายประสาน    เสถียร
2. นางสาวอริษา    คำโหมด
36 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอธิป    พิชัย
2. เด็กชายพิทักษ์    บัวนอก
1. นางสาวกฤตพร    พงษ์เสดา
2. นางสาวศุภพิชญ์กร    จันทร์นามเขตต์
37 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวัชรวุฒิ    ทึนหาร
2. เด็กชายธนภูมิ    ลิ้มสิริเรืองชัย
1. นางสาวนิรชา    ปักกะโต
2. นายแทนชัย    นามศิริ
38 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศิรินารี    เพ็งศรี
2. เด็กชายธรานนท์    มาตะรักษ์
1. นางสาวชลนิชา    แสงแก้ว
2. นายวรุต    ซื่อสัตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................