งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤทัย    เพ็ญทองสุข
1. นางสาวสุกัญญา    ธรรมนูญรักษ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายฌานบดี    โพบุคดี
1. นายราโชต    ร่มสบาย
3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    กุยแก้ว
1. นายภูมินทร์    หลงสมบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธีรเดช    ปัญญาวัน
1. นางสาวบุญสม    เขื่อนโพธิ์
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสวรรณ    บั้งจันอัด
1. นายสุทธิศักดิ์    สอนไว
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุวิจักขณ์    ฐิติรัถยา
1. นายมาณพ    วงษ์คำ
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    เปรื่องนนท์
1. นางยุพิน    ศรีไกรรัตน์
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายทศปราชญ์    แผนวิชิต
1. นายธนาชิต    อาภานุพงศ์
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัททิรา    สุขเสมอ
1. นางสาวสุนีย์    ไชยหาญ
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    เดสันเทียะ
1. นางดวงรัตน์    พวงสมบัติ
11 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกร    เหรียญประเสริฐ
1. นางจันฑิมา    ทองภูบาล
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญช่วย    หวังสระกลาง
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์    โสชาลีร์
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชยพัฒน์    มาบรรดิษฐ์
1. นายยิ่งยศ    ซ่อมจันทึก
14 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนัฐพงศ์    สุธรรมโน
1. นางสมศรี    บุญยัง
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    มุมทอง
1. นางทิพรัตน์    แสงฤทธิ์
16 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายคณัสนันท์    พรรณา
1. นางสาวอริยา    อุ่นใจ
17 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธนาวุฒิ    แผลกระโทก
1. นางจิตรลดา    จันทร์ลี
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจันจิรา    แสนทวีสุข
1. นางพิศมัย    ชุละดี
19 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายสลา    หาญสัตย์
1. นางปาณิสรา    กรำกระโทก
20 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธนกฤต    โหน่งกระโทก
1. นายดนัยพัฒน์    จ๋าวะนา
21 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจีรยุทธ    ก๋าวงษ์
1. นางอัมพร    นาควิจิตร
22 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจรัญญา    ทอนกระโทก
1. นางประคอง    ใยงูเหลือม
23 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววนัษพร    ทรพีสิงห์
1. นายภูธเนตร    หินชุย
24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริโชค    สีหาชาลี
1. นายศรีสุวรรณ    ศรีหาตา
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    เทกระโทก
1. นางสาวสวนีย์    กระจงกลาง
26 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกุสุมาลย์    พลนอก
1. นายเฉลิมวุฒิ    ตรีตอง
27 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    จ้อกระโทก
1. นายพจพร    เพียงกะโทก
28 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3
29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรพิมล    ทอนสระน้อย
1. นางสาวจารุวรรณ    ปะกัง
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพย์รัตน์    นาคนวล
1. นางนุชสรา    ปานเพ็ชร
31 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริรัตน์    ดวงแก้ว
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
32 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปวีณ์กร    ธนาวัฒนกุล
1. นายชำนาญ    ชุ่มผักแว่น
33 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐชา    มุกเมธีเสถียร
1. นางฐิตินาฏยา    ศิริมาลัยรักษ์
34 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเจษฎา    นาโศรก
1. นายจิรภาส    กีบสันเทียะ
35 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกฤตนันท์    สมพินิจ
1. นางมารศรี    ภู่พลพิศาล
36 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวัชระ    เตียนขุนทด
1. นางวรางคณา    พลรัตนศักดิ์
37 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณษา    บุญวงษ์
1. นายจิรพงษ์    เนียมจ้อย
38 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววันนิสา    พรมชัย
1. นางสาววาสนา    มิตตะขบ
39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววรางคณา    สาษร
1. นางกัลยาณี    คราวจันทึก
40 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติกาญจน์    หนูสูงเนิน
1. นางสาวชุลีพร    พงศ์วิเศษ
41 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกิตติศักดิ์    คงคำวร
1. นางสิรินีย์    ศรีทามาตย์
42 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพรวลัย    ปกป้อง
1. นางขนิษฐา    สมหวัง
43 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดาวัลย์    ชูเกษม
1. นางสาวสมจิตร    หงษ์ษา
44 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเสาวลักษ์    ไชยสงค์
1. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
45 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    รุ่งเรือง
1. นางสาวธราภรณ์    ขันบำรุง
46 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอารยา    ธงสันเทียะ
1. นายไพรัตน์    ทวีลาภ
47 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิสา    ปิติทโน
1. นางสุนิสา    ศรีรักษา
48 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาพร    กวกขุนทด
1. นางปิยวรรณ    มุ่งเกี่ยวกลาง
49 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพัตรพิมล    ช่างเรือน
1. นายสิรภพ    กันสิงห์
50 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจันทนา    กล้าค้างพลู
1. นายไพบูลย์    รูปงาม
51 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเกวลิน    กอกขุนทด
1. นางสาวมณีรัตน์    กวดขุนทด
52 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวทิพวรรณ์    รัชวงค์
1. นางลาวัลย์    มิตรสูงเนิน
53 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธีราพร    เมี้ยนเทศ
1. นายภูมิภัทร    ฉัตริภากรณ์
54 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรัชนีกรณ์    โพธิ์นอก
1. นางจารุพรรณ    คนึงหาญ
55 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสหรัฐ    มาสันเทียะ
1. นางสาวโชติมณี    ดือขุนทด
56 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรัตติกาล    ถนอมวงษ์
1. นายอดุลย์    โชติกลาง
57 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายตรีกวิน    สูหา
1. นายณฑสัน    คำวงษ์
58 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวมณฑาทิพย์    หวังเกี้ยวกลาง
1. นางสาวเพลินพิศ    รุจิราวรรณ์
59 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายณัฐพงค์    ริทธิมาร
1. นายอิทธิ    ติ๊ดหนู
60 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุดารัตน์    แก่นนอก
1. นางสาวดารุณี    ชนะพันธุ์
61 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธนาวุฒิ    โมราช
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
62 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเขมชัย    โปร่งสันเทียะ
1. นายอาทิตย์    มาสวนจิต
63 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายคมชาญ    มะลิงาม
1. นายสุพชัย    พูพิมาย
64 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศุภิสรา    สาธุการ
1. นางสาวอริษา    คำโหมด
65 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิรภัทร    ล้อมวงศ์
1. นางสาวสุนิษา    ศิริสุข
66 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรพรรณ    รสหอม
1. นางกาญจนา    ภุมรา
67 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสถาพร    มาระศรี
1. นางสาวอัญชลี    อัยจักษ์
68 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวลักษมี    สุขสุทธิ์
1. นางฐิติภา    ผึ่งไธสง
69 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชุติมา    ค้ากระบือ
1. นางสาวสุภิญญา    สมน้อย
70 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสิริกัญญา    เกาะลอย
1. นายไพฑูรย์    สมสอางค์
71 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอรกานต์    ห้อยไธสง
1. นางสาวอนงค์    สีโท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................