งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันยาพร    บัวเขียว
1. นางสาวสุชาดา    อมฤกษ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัทธดนย์    ชัยรัตนพิพัฒน์
1. นางสาวแขนะภา    เพียผือ
3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรฤทธิ์    ฤทธิ์ไธสง
1. นายศิวณัฐ    แสงรัตนพงษ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัชภัค    จิรปัญจวัฒน์
1. นางสาวสรรัตน์    สุทธิวีรพัฒน์
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    ภักดีจอหอ
1. นางวรรณา    ปะตังถาโต
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    พรหมโคตร
1. นายมาณพ    วงษ์คำ
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายโสภณ    พลเยี่ยม
1. นางพรทิพย์    วรรณศรี
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิม    โชติณภาลัย
1. นายศุกภชัย    นนท์ภายวัน
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์    ทองเดช
1. นายศิริศักดิ์    ถวัลย์วีระวงศ์
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องภพ    วงศ์อารีย์
1. นายพีระวุฒิ    อุดมทรัพย์
11 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชานันท์    เหลิง
1. นางประทุม    อาจพินิจ
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรเมษฐ์    แสงสารพันธ์
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์    โสชาลีร์
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พศิน    หรูประเสริฐดล
1. นางสาวจิราพร    สมมาสี
14 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์    มาแสงวันทอง
1. นายชวลิต    เอนกเวียง
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกุล    ศรียางนอก
1. นางสาวประภัสสร    เพชรสุ่ม
16 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิภัทร    ฝันดี
1. นางกนกจิตต์    หลาบนอก
17 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    ปิตตาระเต
1. นายอนุรักษ์    โพธิ์โพ้น
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    นันกลาง
1. นางพิศมัย    ชุละดี
19 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    เสงี่ยมทรัพย์
1. นางจันทร์เพ็ญ    สมสุข
20 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกีรติ    ชื่นจอหอ
1. นายดนัยพัฒน์    จ๋าวะนา
21 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    เคล้ากระโทก
1. นางสาวไพรจิตร    บุญธิมา
22 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัคจีรา    มุ่งดี
1. นายกิตติศักดิ์    แก้วเด่น
23 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีรดา    บุญสอน
1. นางสาวทิพวรรณ    จันอ่อน
24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพสธร    พินไธสง
1. นายศรีสุวรรณ    ศรีหาตา
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    กอบกระโทก
1. นางสุมาลี    ปรางค์นอก
26 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    การนอก
1. นางสาวอุทัย    จรสระน้อย
27 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายศตวรรษ    ประสันลักษณ์
1. นายคมกริด    พรมนัส
28 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    แสนสุวรรณ
1. นางสาวดอกไม้    เปราะกระโทก
29 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกานต์    ผูกบุญเชิด
1. นายรัชชานนท์    เลิศสุริยะไพศาล
30 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    สาชะรุง
1. นายศิริมนตรี    ดีสวน
31 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเยาวพา    ฉลาดดี
1. นางสุนันทา    คำสงวน
32 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรพล    เชื้อประทุม
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
33 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลลดา    วุฒิพงษ์
1. นางดวงเดือน    ชุ่มผักแว่น
34 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริสรา    กล่ำพันธ์ดี
1. นายทนงศักดิ์    หวานกระโทก
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอินทรี    ท้าวเพชร
1. นางรุ่งอรุณ    โตหนึ่ง
36 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชนพัฒน์    จันทมาศ
1. นายจิรภาส    กีบสันเทียะ
37 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    โควินทเศรษฐ
1. นางสาวจตุพร    ทองภูบาล
38 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกายกรณ์    เกยดอน
1. นางสาวพนิดา    บุญรอด
39 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิทธิพล    ฤทธิ์เดช
1. นายจิรพงษ์    เนียมจ้อย
40 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายศราวุฒิ    จันทร์สะอาด
1. นางสาวพรทิพย์    ตุทม
41 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญจพร    วชิรเกยูร
1. นางสาวอรพิมพ์    สอดโคกสูง
42 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชาดารัตน์    เมขุนทด
1. นางสาวสจิตรา    คิมรัมย์
43 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิยดา    สมพร
1. นางสาวภัคธีมาภรน์    โพธิจักรภัทรเดช
44 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ทองเจริญ
1. นายถาวร    มุ่งหมายผล
45 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมนต์นภา    สิมขุนทด
1. นางศศิธร    สุขมา
46 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฟักสูงเนิน
1. นางสาวสุพัชชา    พลจันทึก
47 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวุฒิชัย    ไชยมคล
1. นางสาวสมจิตร    หงษ์ษา
48 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพิมล    คัดเจริญ
1. นางสาวประนอม    ศรีสังข์
49 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเด่นนภา    ตันสันเทียะ
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
50 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัลยา    ประจิตร
1. นายสุทัศน์    ไชยปัดชา
51 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสายฝน    ภู่ประกิจ
1. นายไพรัตน์    ทวีลาภ
52 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยมาศ    ทองดีนอก
1. นางสาวชุตธิมา    ชดขุนทด
53 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    ตงจิว
1. นางปิยวรรณ    มุ่งเกี่ยวกลาง
54 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงผลบุญ    รุ่งเรือง
1. นางสมปอง    เชื่องสุวรรณ
55 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปลั่งกลาง
1. นางสาวปรางค์    ไพลดำ
56 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายมนกฤษกร    มินขุนทด
1. นายสมพร    เสือสูงเนิน
57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิทธิดา    สีหาทัพ
1. นางลาวัลย์    มิตรสูงเนิน
58 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศันสนีย์    ดาทอง
1. นางจารุพรรณ    คนึงหาญ
59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิดาภา    หงษ์กลาง
1. นางนิตย์ธีรา    ประจะนัง
60 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพงศธร    นาคพินิจ
1. นายอดุลย์    โชติกลาง
61 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวริทธ์    คเชนทร์ชาติ
1. นางสาวทิพากร    ลมสูงเนิน
62 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพลวัฒน์    ภูมิธิ
1. นายอภิรักษ์    นิราราช
63 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศิรวัฒน์    กุลนอก
1. นางจุรีรัตน์    จัดนอก
64 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนากรณ์    ยิ่งปรางค์
1. นางวิราพร    สายปาน
65 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงแฟนลิตา    พรมเกษ
1. นางสาวนิตยา    วิเศษธร
66 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปณิตา    คล่องจิต
1. นางจันทร์เพ็ญ    สักใส
67 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวริศรา    ยะปะเต
1. นางนงนภัส    ดาราย
68 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    สีลอด
1. นางสาวขัตติยา    พิมพ์ไธสง
69 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    ดุมกลาง
1. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
70 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกุลรักษ์    กุลน้อย
1. นางสาวอัจฉราวดี    เกิดศรีทอง
71 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจักรกฤษ    สุขทวี
1. นายบุญมี    พนมหอม
72 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงตติยา    ใจซื่อ
1. นายเอกชัย    บุญทิสา
73 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพัทรียา    พุดดี
1. นางสาวสุนิษา    ศิริสุข
74 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุนิดา    ลิวไธสง
1. นางกาญจนา    ภุมรา
75 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกฤษฎา    วันดี
1. นางสาวศุภพิชญ์กร    จันทร์นามเขตต์
76 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ตุพันวงษ์
1. นางธัญชนก    อาโปกุล
77 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงยลลดา    คงโนนนอก
1. นายเกรียงศักดิ์    มูลศรี
78 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนธรณ์    ลิ้มสิริเรืองชัย
1. นางวิภา    คนยั้ง
79 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเกวลิน    ปุราทะกา
1. นางสมใจ    ไปแดน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................