งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายประพฤทธิ์    ริคารมย์
1. นายพิศนุกรณ์    โพงขุนทด
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอรรถพล    พลับสระน้อย
1. นางจินตนา    หวังทอนเกลาง
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    ไม้กระโทก
1. นางนิตยา    พิศิษฐวานิช
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตรารจิส    นาแซง
1. นางวิมล    บนกลาง
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอุรัสยา    อินเฉิดฉาย
1. นางนันทนา    มีสัจจ์
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดุจเดือน    ลาพร
1. นายมานะ    เอื้อเฟื้อ
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวลี    จตุรพรสวัสดิ์
1. นายนฤชล    ทุมโคตร
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาดา    เดือนกลาง
1. นางสาวสาวิตรี    โยงรัมย์
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพงษ์บดินทร์    เครื่องกลาง
1. นางคนึงสุข    แก้ววิชัย
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรภัสสร    ชุ่มสูงเนิน
1. นางวัชราภรณ์    หนองพล
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาลิสา    หนองบุญ
1. นางสาวรัตนา    โพธิ์งาม
12 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชานาถ    ถึงกลาง
1. นางสุวดี    ไตรรงค์
13 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมศิริ    ชาวสวน
1. นางรำไพ    วันไธสง
14 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววณิชชา    มั่งคั่ง
1. นางสาวณัฐยา    อิทธิจันทร์
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์    หงษ์สุวรรณ
1. นางสาวนลินี    บพิตรสุวรรณ
16 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยาภัทร    ทองแก้ว
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนัทชา    อุดมพันธ์
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
18 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวลลิตา    มาจันทึก
1. นางสาวฐิติมา    ม่วงศิลา
19 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเกศมณี    ชาติสีหราช
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งทิพย์    ถินผักแว่น
1. นางสาวพิมลพรรณ    พุทชา
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริภา    ถมกลาง
1. นางญาณันธร    ปัดสาโก
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    โมรัฐเถียร
1. นางสาวภัทราวรรณ    ปาประโคน
23 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวร่มฉัตร    เหลี่ยมแฉ่ง
1. นางพัชนี    บัณฑิตไพบูลย์
24 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัสญา    อุบลเผื่อน
1. นางสาวสุธาทิพย์    เกตุก่อ
25 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนุชิตา    วิชาสิทธิ์
1. นางสาวธัญพร    ศรีประทุม
26 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสมพร    เจริญยิ่ง
1. นางสาวสุวารี    ดอนจังหรีด
27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญานัฐ    มะพันธ์
1. นางสาวปิยะลักษณ์    มณีศรี
28 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอนงนาฏ    ลาภสูงเนิน
1. นางพัชนี    บริบูรณ์
29 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดารัตน์    ศรอินทร์
1. นายเพชรสวัสดิ์    สร้อยดอกจิก
30 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธันยบูรณ์    มุมขุนทด
1. นางสาวปราณี    งามดี
31 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปาริฉัตต์    วงสีวอ
1. นางสาวเพ็ญนภา    วิถี
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    หนูนาค
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์    ไชยเดชกำจร
33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพรรษา    ดิษฐขุนทด
1. นายวรกฤษณ์    อุ่นจังหาร
34 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเนตรนภา    เมนขุนทด
1. นางสาวภัทรวีร์    นาคินชาติ
35 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธีระพัฒน์    แก้วโพธิ์
1. นางสุชาติ    โมสูงเนิน
36 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัฐเกียรติ    พืมขุนทด
1. นางวาสนา    กองอุนนท์
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิลาวดี    มุ่งกลาง
1. นายธนเดช    มิรินทร์
38 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภนิดา    ศรีสุรักษ์
1. นางสาววันเพ็ญ    ลือขุนทด
39 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสกุลกานต์    โมมขุนทด
1. นางวิภารักษ์    ราชู
40 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชุติกาญจน์    โคตรเสนา
1. นางวันทนีย์    กันสิงห์
41 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปนัดดา    เอกบุตร
1. นางสาวอรฤดี    ผู้นอก
42 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพิยดา    ไพรเขียว
1. นางสาวสุภาพร    เตชะลือ
43 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอัญชญา    เสาทอง
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
44 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายปารเมศร์    โมทองศรี
1. นางสาวศุภลักษณ์    เดือนกลาง
45 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกมลลักษณ์    กล้าเด็ด
1. นายเจียมศักดิ์    ชนะค้า
46 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวญาณิศา    ต๊ะติ๊บ
1. นางแตงอ่อน    ตุ่มนอก
47 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรุจิกร    ผินโพธิ์
1. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
48 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรัชนีกร    สิทธิมาศ
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
49 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิดาภา    จาดพุ่ม
1. นางศุลีพร    ศรีวุฒิพงศ์
50 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐชา    จงเพียร
1. นางประทีป    เนียนกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................