งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    เนียรสันเทียะ
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง    อสิพงษ์
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เสนกลาง
1. นางสมมาตร    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตน์ติกาญจน์    แถวเพชร
1. นางปุณญิสา    โชตนาพงศ์
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายบรรพต    ลองกระโทก
1. นางจินตนา    หวังทอนเกลาง
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ    จิตต์พิมาย
1. นางนิตยา    พิศิษฐวานิช
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุกุล    ทับทิมแพง
1. นางดวงรัตน์    มานะยิ่ง
7 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    พิมศร
1. นางนิยม    มัจฉาชาติ
8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกกร    ม่วมกระโทก
1. นางสาวชนัตดา    การบรรจง
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    ธนะจิตต์
1. นางวัลภา    ศิริมานนท์
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    บุญคำมุง
1. นางอรุนรัตน์    เกียรติสมวงศ์
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร์    จงสุขกลาง
1. นางสาวนิตยา    กิตติเวชการ
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีตา    ขวัญศิริกุล
1. นางคนึงสุข    แก้ววิชัย
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรมรัตน์    เหล็กอยู่มะดัน
1. นางนิภาวรรณ    ภูมิทน
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสรา    ดกชาวฝ้าย
1. นายบัณฑิตย์    นันท์มา
15 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    สังขฤกษ์
1. นางสาวกนกวรรณ    แสนยามาศ
16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ปักกลาง
1. นางสุวดี    ไตรรงค์
17 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไอรดา    ฆังคัสสะ
1. นางกัญญาภัทร    ตอง
18 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    นากกระโทก
1. นางศุภานัน    ตันกระโทก
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรรินทร์    หวังปรุงกลาง
1. นางสุชาดา    ประจำ
20 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรภัทร    เพียนาม
1. นางสาวณัฐยา    อิทธิจันทร์
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    เปรมพินิจ
1. นางวิภาดา    กะอาจ
22 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพลงพิณ    สิงห์สุวรรณ
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
23 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนาวรรณ    จีนกสิกรณ์
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
24 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราภา    ชาติสีหราช
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์    สังตะคุ
1. นางพรพิมล    วงศ์จันทร์
26 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนพรดา    นะรมรัมย์
1. นายณัฐวุฒิ    อนุกูล
27 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพันธ์    บุญมาก
1. นางสาวภัทราวรรณ    ปาประโคน
28 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราพัชร    อ่วมกระโทก
1. นางราตรี    พิชัยพงค์
29 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรีม่วง
1. นางแวว    บำรุงนา
30 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวาสนา    สมจิตต์
1. นางสาวสุภัสรา    ประดุจชน
31 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอนงค์เลขา    ทุมดี
1. นางสัญญาลักษณ์    ลี้เจริญรักษา
32 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุริยา    คัมภีร์
1. นางสาวเชอรี่    แสงพรม
33 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปรรัตน์    ทองอ่วมใหญ่
1. นางณัฏฐา    ชมโลก
34 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    น้อมสูงเนิน
1. นายสุระชัย    เวียงดินดำ
35 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์    ซ่อมจันทึก
1. นางสาวอรัญญา    วิจิตรจันทร์
36 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสรยุทธ    ช่างเหล็ก
1. นายเอกพงษ์    ดานขุนทด
37 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภัสสร    เชิดสูงเนิน
1. นางสาวปรัชญาพร    ชู้กระโทก
38 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สานะ
1. นายเพชรสวัสดิ์    สร้อยดอกจิก
39 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิดาภา    สิมพล
1. นางสาวจิรัชญา    ลือกลาง
40 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภัสสร    เหมือนจันทึก
1. นางสาวเพ็ญนภา    วิถี
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    โพธิ์ถาวร
1. นางกนกวรรณ    บุญธรรม
42 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ใช้บางยาง
1. นายวรกฤษณ์    อุ่นจังหาร
43 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธารตะวัน    แบขุนทด
1. นางสาววิลาสินี    กุมขุนทด
44 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    จันคล้อย
1. นางสุชาติ    โมสูงเนิน
45 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์    พูนชู
1. นางสาวลลิตา    นาคา
46 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงแพรวา    บุตรดีขันธ์
1. นางวิภารักษ์    ราชู
47 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกมลชนก    ศุภมาสมงคล
1. นางกันยารัตน์    ทัดวรพงศ์
48 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์    พิมล
1. นางวันทนีย์    กันสิงห์
49 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหมือนกลาง
1. นายวัฒนา    ม่วงเมืองแสน
50 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสุรเดช    กุลนอก
1. นางสาวลลิตา    ประสานศักดิ์
51 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศุภรักษ์    ศรีชุม
1. นางสาวสุภาพร    เตชะลือ
52 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุทานิดา    ปัญญา
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
53 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หมอยา
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววิไลฉัตร    ปะกลาง
1. นางภัทร์กุล    กุลจิตติพัทธ์
55 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน    กิ่งคำ
1. นางสาวสันชรี    ชัยเสริม
56 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณรงค์ชัย    กุสันเทียะ
1. นางประนอม    โหมดเจริญ
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิยา    นิ่มอนุสสรณ์กุล
1. นางสาวกัญจนพร    ยวนกระโทก
58 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิยดา    นาดี
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
59 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อุดทะกา
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
60 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา    ประประโคน
1. นางพีชาวิกา    เพชรเรืองแสงชัย
61 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเปียทิพย์    หาญทองหลาง
1. นายวิชิต    จุ้ยพุทธา
62 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงบุญยนุช    แน่นพิมาย
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
63 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรเจต    รวมทำ
1. นายสุริยา    สีลาปัง
64 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงรัชนก    เกิดโมลี
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
65 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เที่ยงเทพ
1. นางประนอม    อักษรกลาง
66 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    พานสุวรรณ
1. นางเรณู    เคล้ากระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................