งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคพิชา    ศรีสัตย์รสนา
1. นางสาวดาริกา    ชมกลาง
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนา    ลาภขุนทด
1. นางอุมารินทร์    บุญประมวล
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยนันท์    จันทร์สูงเนิน
1. นางสาวสุธิดา    บรรดาศักดิ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญรอด    ไผครบุรี
1. นางสาววันทนา    ชูพงศ์
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอิษยา    ศรีอภัย
1. นางวันวิสา    ท่วมกลาง
6 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจาริณี    ดิ่งกลาง
1. นางอ้อย    บุญศรี
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวรพล    มีเค้า
1. นางนันทา    กตบุญวงศ์
8 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิยะดา    เตียงจันทร์
1. นางนิยม    มัจฉาชาติ
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตรลดา    เขื่อนมั่น
1. นางมัทนียา    กลิ่นประเสริฐ
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวบุศสิณี    ชิดนอก
1. นางสุชญา    สอนเสริม
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์    กิตตินิธิพัฒน์
1. นางสาวสมคิด    เกวขุนทด
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพรรณ    ภูไสยา
1. นางสาวสุวิตดา    ทาสันเทียะ
13 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะนุช    สุขนอก
1. นางสาวสุภาวดี    หง่อยกระโทก
14 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กำเนิดกลาง
1. นายสุรสิทธิ์    ดอนสว่าง
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนกชน    คงสุข
1. นางสาวชนากานต์    สุดหอม
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรวรินทร์    เซียงหนู
1. นายสุนทร    ชัยโคตร
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    สุขคงพะเนา
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    สายกระสุน
18 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราณี    สระทองหลาง
1. นางสาวปราณี    พิศุทธิสุวรรณ
19 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศราภรณ์    โพธิ์ทมาตร
1. นางณัฐษยาณ์    ประสงค์สันต์
20 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภา    เย็นเพชร
1. นางเพลินพิศ    ชื่นโพธิ์
21 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายสุวัจน์    บุญทิมากรณ์
1. นายสิริกร    ประสารวัน
22 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายยุทธภูมิ    พวงมาลัย
1. นางพิมพ์พิชชา    พันธ์เลิศ
23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวญาดา    รักธรรม
1. นางสาวประภาภรณ์    จงฤทธิ์
24 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทนิภา    สุดวิสัย
1. นางอรุณ    ดวดกระโทก
25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายปภาวินท์    เกียงวงศ์
1. นางศิลดา    อมรดิษฐ์
26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวัตรชานนท์    พันถินา
1. นางสาวสุรีย์พร    ซื่อรัมย์
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกชพรรณ    ศรีจันพิทักษ์
1. นายวันเฉลิม    อู่นอก
28 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทัชพร    ก้อนกิ่ง
1. นางอัจฉริยา    ยศวัฒนา
29 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภาวิณี    กุดนอก
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
30 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    บัวเกลี้ยง
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
31 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริญญา    เคล้าเคลีย
1. นางสาวรันดร    ปานกลาง
32 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศรรัก    เขือนอก
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
33 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิตาภรณ์    ถมเมืองปัก
1. นางสาวฐิติมา    ม่วงศิลา
34 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัทธนันท์    ลาส
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
35 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววชิราภรณ์    ครองบุ่งคล้า
1. นางสาวลำไพ    เหรียญตะคุ
36 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรี    เคยตะคุ
1. นางสุดารัตน์    เจนชัย
37 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งรัตน์    วิเวกรัมย์
1. นางนิชา    แสงกระโทก
38 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสรา    ระกอนา
1. นางจิรภา    ใจตรง
39 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววาทินี    จันทร์ที
1. นางชมพูนุท    สุขรมย์
40 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรสสุคนธ์    ไพรสว่าง
1. นางสาวธัญญา    ธัญญรัตนาทิตย์
41 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอลิษรา    เริงเกียรติ
1. นางสาววรรณภา    ล่ำสัน
42 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรุศิตา    กลิ่นภู่
1. นางสาวสุธาทิพย์    เกตุก่อ
43 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนัสชนก    ดอกลา
1. นางสาววราลักษณ์    รัตนสมบัติ
44 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกันต์กวี    แช่ล้อ
1. นางมลิวัลย์    กลิ่นจันทร์
45 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรพิมพ์    สุวรรณวิชัย
1. นางสาวธัญพร    ศรีประทุม
46 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพิชชา    สีหานาท
1. นางสาวจุรีพร    ขอยันกลาง
47 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพันธาทิพย์    แก้วสำโรง
1. นางสาวชนม์วิกร    วรรณวิกรม์
48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกฤตภัทร์    พลเสนาะ
1. นางสาวนภัสรพี    กลิ่นสุวรรณ
49 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิกา    ทำนาดี
1. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
50 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอนุชศรา    แก้วโพธิ์กลาง
1. นางคำสอน    เขจรลัย
51 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    บำรุงนอก
1. นางสมฤทัย    อรรถธีระพงษ์
52 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศุภชัย    พันธ์พิพัฒน์
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
53 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณีรนุช    เชิดสูงเนิน
1. นายวัชรวุธ    ศรีภูมิกุล
54 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    มีเงิน
1. นายศุภฤกษ์    อุปมา
55 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปรีญารัตน์    เหิมขุนทด
1. นางสาวปราณี    งามดี
56 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนากร    กีบขุนทด
1. นางสาวเพ็ญนภา    วิถี
57 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนนทิยา    รงค์สันเทียะ
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์    ไชยเดชกำจร
58 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวลลิตา    จงเสริมกลาง
1. นางระเบียบ    จันทา
59 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธนพร    กลับแก้ว
1. นางสาวประภาพร    สิงห์สุพรรณ
60 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิมลวรรณ    เกี้ยวสันเทียะ
1. นางสาวพิชญาภา    ภาษาสุข
61 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยธิดา    อยู่ภักดี
1. นางวาสนา    กองอุนนท์
62 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมลภัทร    บุญพิมพ์
1. นายมนูญ    ชนากลาง
63 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนารีรัตน์    ดวงประภา
1. นางสาววันเพ็ญ    ลือขุนทด
64 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกฤษณะ    จันทร์ทวายศ
1. นางสาวปัณณภัสร์    ศอกกำปัง
65 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิลาวรรณ    สีใส
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
66 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกรรณิการ์    กองไธสง
1. นางมยุรี    หลายทวีวัฒน์
67 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรุ่งนภา    เศษลือ
1. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
68 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอารีรัตน์    คำสอน
1. นางสาวกนกกาญจน์    ภักดีวิวรรธ
69 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอริษา    ตากิ่มนอก
1. นายอมรินทร์    สรรพสมบัติ
70 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเจนจิรา    อดุลกลาง
1. นายประภาส    โสภณ
71 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชมภู่    ดีสวน
1. นางศศิธร    มาตทะวงษ์
72 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปวีณา    แจ่มดวง
1. นางสาวอำภา    สุวรรณคาม
73 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวทับทิมสยาม    โยนนอก
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
74 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเพ็ญนภา    ผิวผาย
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
75 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนิตยา    ศรีนอก
1. นางธิดารัตน์    เอมวงษ์
76 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวบังอร    เหมือนทอง
1. นางศิริกัลยา    ดาเวียง
77 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปิยฉัตร    รุ่งนิยม
1. นางสาวณัฐการติ์    ทองคลี่
78 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอาทิตยา    ตู้สะกาด
1. นางกาญจนา    นรินยา
79 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวถิรวรรณ    จาระนัย
1. นางกานต์ชนก    ด้วงตะกั่ว
80 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกฤษดา    ชัยบัณฑิต
1. นายสเกณฑ์    จันทร์เพ็ญ
81 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธมลวรรณ    แก้วมาตย์
1. นางสาวเปรมยุดา    การสร้าง
82 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวบุษยา    หมูยา
1. นางสาวอนัญญา    รอดชื่น
83 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเนตรนภา    เอกา
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
84 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปฐมาวดี    เทียนเทศ
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
85 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพนัชกร    สกุลเพชร
1. นางธนาวดี    เจริญศิริ
86 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวระพีพรรณ    จงเทพ
1. นางสาวภคอร    มินไธสง
87 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศศิประภา    ทองโคตร
1. นางศรีนวล    แดงประพันธ์
88 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวหัทยา    จงจอหอ
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
89 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกิติศักดิ์    งามกลาง
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
90 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ    อาศัยน้ำ
1. นางประทีป    เนียนกระโทก
91 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวระพีพร    สิงห์บรรชา
1. นางลาวัลย์    ดำรงค์ธรรมสกุล
92 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุภาภรณ์    หนาดคำ
1. นางพนิดา    อิ่นคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................