งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภิรดา    รวงผึ้ง
1. นายปฐวีย์พิสุทธ์    พุ่มทอง
2 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณัฐดา    ไมขุนทด
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง    อสิพงษ์
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาชว์    พรหมโสภา
1. นางกชพร    นิคมคาย
4 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    เลาะสูงเนิน
1. นางอุมารินทร์    บุญประมวล
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภัค    ม่วงพะเนาว์
1. นายเฉลิมศักดิ์    โกมารกุล ณ นคร
6 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนันทร์    วังสำราญ
1. นางสาวพัชรา    โพธิ์งาม
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรณินทร์    มั่งมี
1. นางสุมารี    มาหมื่นไวย
8 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เพ็งพลกรัง
1. นางอ้อย    บุญศรี
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภณ    โชตินอก
1. นางสายสมร    พิมสิงห์
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    อุราสาย
1. นายบุญยาธร    ทะยอมใหม่
11 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ชาญกล
1. นางอำไพ    มั่งมี
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญญาพร    คุณอุดม
1. นางสาวอารียา    ยิ้มสิน
13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรา    บรรจงหมื่นไวย
1. นางพรพิศ    บุตรรัตน์
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    นนท์นอก
1. นางสุกานดา    วิทโยปกรณ์
15 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราพร    คำชนะ
1. นางสาวภัทรารัตน์    ทองเล็ก
16 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันยามาศ    พิสิษฐ์ชัยณรงค์
1. นางเสมอ    จองทองหลาง
17 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนงค์พิชชา    ผิวงาม
1. นางสาวชนากานต์    สุดหอม
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    แก้วเดช
1. นางกาญจนา    บุพศรี
19 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปกีรนันทร์    อาษากลาง
1. นางวราภรณ์    ศรีสันต์
20 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรารถนา    พ่อขุนทด
1. นางคนางค์นาฎ    ทับทะมาศ
21 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุลีพร    วงษ์มั่น
1. นางสาวกนกวรรณ    แสนยามาศ
22 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    โม้ภักดี
1. นางณัฐษยาณ์    ประสงค์สันต์
23 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัศราพร    ใจงูเหลือม
1. นางเพลินพิศ    ชื่นโพธิ์
24 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารยา    สุขวิลัย
1. นายสิริกร    ประสารวัน
25 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ตรุษกระโทก
1. นางพิมพ์พิชชา    พันธ์เลิศ
26 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชนา    ชนะค้า
1. นางสาวประภาภรณ์    จงฤทธิ์
27 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหนึงฤทัย    เยาะเย้ย
1. นางสาวกฤติกา    แก้วเขียว
28 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรพินท์    พรหมหลอด
1. นายมานพ    ศรีสวัสดิ์
29 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ปักกาโร
1. นางสาวสุรีย์พร    ซื่อรัมย์
30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ใกล้กระโทก
1. นางสาวจันทร์จิรา    อวบอ้วน
31 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    หยวกกลาง
1. นางแสงสุรีย์    พัฒนะสุภาภรณ์
32 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรพลอย    เลไธสง
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
33 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    หมายถมกลาง
1. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
34 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหัสณีย์    คล้ายเปีย
1. นางสาวอัญชลี    วรรณโกษิตย์
35 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรอัมพร    มังกรทอง
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
36 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    พูนศรี
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
37 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา    อภิฉัตรธราวัฒน์
1. นายกิตติศักดิ์    ยอดลี
38 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญาณวีย์    ช่วยจะโปะ
1. นางสาวชลธี    โกศลบุญมี
39 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรวรรณ    แต้มกระโทก
1. นางสุดารัตน์    เจนชัย
40 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนาพร    ปลัดศรีช่วย
1. นางชลิดา    อนุกูล
41 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัญชิดา    เวินเสียง
1. นางจำปา    จินาวัลย์
42 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    เรืองกระโทก
1. นางชมพูนุท    สุขรมย์
43 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนฤมล    วงษ์ปาน
1. นางสาวธัญญา    ธัญญรัตนาทิตย์
44 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิลาสิณี    ยามดี
1. นายรุ่งโรจน์    อ่อนศรี
45 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิยารัชต์    วิรินโท
1. นางสาวพุทธวรรณา    จันทร์นามอม
46 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    น้อมจันทึก
1. นางสาววราลักษณ์    รัตนสมบัติ
47 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุกานดา    คนคล่อง
1. นางขวัญชนก    เกษไธสง
48 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขวัญมาดา    เดชดี
1. นางวันทนีย์    คำพวง
49 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ยิ่งนอก
1. นางสาวศศิธร    สุวรรณไตรย์
50 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญชนก    อรชุน
1. นางสาวจุรีพร    ขอยันกลาง
51 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    พูนพรมราช
1. นางสาวชนม์วิกร    วรรณวิกรม์
52 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณวรท    จันทร์ภูนอก
1. นางสาวนภัสรพี    กลิ่นสุวรรณ
53 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนาภา    สิทธิวงศ์
1. นายยงยุทธ์    ทองเจริญ
54 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลักขณา    สุทธโสม
1. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
55 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์    มอญใหม
1. นางสาวอรัญญา    วิจิตรจันทร์
56 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทองรังศรี
1. นายสามารถ    กบกลางดอน
57 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศุภพัฒน์    โพธิ์ขุนทด
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    สร้างกลาง
58 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนุชจรี    อิ่มถาวร
1. นางสาวปรัชญาพร    ชู้กระโทก
59 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนรวิทย์    ลมขุนทด
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
60 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรรณษา    มอญสันเทียะ
1. นายวัชรวุธ    ศรีภูมิกุล
61 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอรรถพล    แฟสันเทียะ
1. นายศุภฤกษ์    อุปมา
62 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุรวุธ    หาญคงนอก
1. นางสาวจิรัชญา    ลือกลาง
63 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรพิน    กีบขุนทด
1. นางสาวเพ็ญนภา    วิถี
64 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนวพรรษ    พลีรักษ์
1. นางสาวปรียา    จันทร์เรือง
65 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    บัวหอม
1. นางปาลิกา    ตัณจนรัตน์
66 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนันทิตา    สุขจิตร
1. นางสาวณิชกมล    เปียสันเทียะ
67 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    รัชวงศ์
1. นางสาวพิชญาภา    ภาษาสุข
68 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    พืมขุนทด
1. นางสาวศิราณี    ยิ้มเสงี่ยม
69 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมนัสวี    ศรีพลกรัง
1. นางสาวสุกัญญา    เป้ทรัพย์
70 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกษิรา    ศรีกำปัง
1. นางสาวชนาทิพย์    กองทอง
71 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจินดามณี    สุดน้อย
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
72 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมัลลิกา    จุปะมะนัง
1. นางสาวพรรณิกา    ป้องหานาค
73 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    หมั่นกลาง
1. นางดอกไม้    ศรีนอก
74 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์    สามพิมพ์
1. นางเตือนใจ    วรรณปะโค
75 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    นาดี
1. นางสาววรรณภา    ลันไธสง
76 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพรรณวษา    เกิดนอก
1. นายอมรินทร์    สรรพสมบัติ
77 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุนันทา    รวดเร็ว
1. นายประภาส    โสภณ
78 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศศิมา    ทาหาร
1. นางศศิธร    มาตทะวงษ์
79 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปนัดดา    เทียบกลาง
1. นางสาวอำภา    สุวรรณคาม
80 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    อุปาระ
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
81 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลวสา    ภักดีนอก
1. นายลิขิต    หวังจองกลาง
82 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมนต์นภา    ปักเขตานัง
1. นางดวงมาลา    จาริชานนท์
83 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเก็จมณี    ภูสิลิตร
1. นางสาวพรนภา    พลเจริญ
84 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    เซิกรัมย์
1. นายเศวต    สุวรรณสนธ์
85 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ผลพิมาย
1. นางสาวณัฐการติ์    ทองคลี่
86 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวรดา    นาคีสังข์
1. นางนิชาภา    ลาดกระโทก
87 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญลือ
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
88 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา    แก้วคูนอก
1. นางสาวเปรมยุดา    การสร้าง
89 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชาลิสา    ฉิมโคกกรวด
1. นางพรทิพย์    มะปะโท
90 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอัมรินทร์    ขวัญสุข
1. นางศิริวรรณ    ตั้งจิตนฤมาณ
91 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพิชชา    สืบรัมย์
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
92 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนฤมล    หาญทองหลาง
1. นายวิชิต    จุ้ยพุทธา
93 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสโรชา    กลพิมาย
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
94 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิระนันท์    นารัมย์
1. นางสาวกวิสรา    เต็มรัมย์
95 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเกื้อกูล    คูณนาเมือง
1. นางนงคราญ    จันทะสาร
96 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ปะระทัง
1. นางสาวเพ็ญพิชชา    พันธุรา
97 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุวิมล    จอดสันเทียะ
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
98 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายยศกร    หมั่นเสมอ
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
99 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงขวัญดาว    สายวิเศษ
1. นางสาวกมลชนก    พูลสง่า
100 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    มอญใหม
1. นางนารี    แก้วหานาท
101 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอรปรียา    ประจิตต์
1. นายทนงศักดิ์    โรจน์บูรณาวงศ์
102 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนฤมล    สิทธิเทศ
1. นายสมบัติ    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................