งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    จิตรธารธรรม
1. นายโชคชัย    สินใหม่
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิตา    ไก่กลาง
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ภัคกุล    ปุญญาภา
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งนภา    แก่กูล
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกชวรรณ    ธิวงศ์
1. นางสาวนาฎอนงค์    ประพิณ
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอมลธีรา    วงศ์เวชวศิน
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งนภา    ไกรแสน
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    ศรีกลาง
1. นายวรรณชัย    ศิริปรุ
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารดา    รัตนอัมพา
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนิชา    แจงกลาง
1. นางสาวปางคณา    ชำนิประโคน
11 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุมินตรา    ดองโพธิ์
1. นายวชิระ    จำปาหอม
12 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัฒตรา    ดวงกระโทก
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
13 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศรา    เรืองศักดิ์
1. นางสาวณัชชา    วรรณทะมาศ
14 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์    โง่นสูงเนิน
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    อ่อนไธสง
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
16 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณาพร    พรามสำโรง
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
17 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณภษา    ขอฟุ้งกลาง
1. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอริชา    มุ่งกรุงกลาง
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทร์ธารา    พูลสุข
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
20 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวดาวประกาย    ต่ายกระโทก
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวยอดญาดา    รัชนิพนธ์
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
22 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัชนีกร    บุญหรรษา
1. นายวัฒนปริญญ์    ช่างเกวียน
23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุกัลยา    สกุลทรัพย์มณี
1. นายนิทัศน์    สายสังข์
24 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววิราวรรณ    เทพารักษ์
1. นางรสสุคนธ์    จันทน์หอม
25 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนิภารัตน์    เพียซ้าย
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
26 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสาธิตา    สะเดาทอง
1. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
27 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววรรณศิริ    สมวงค์
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมพ์ยุพา    อมฤก
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
29 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจีรนันท์    บีกขุนทด
1. นายเกรียงศักดิ์    เลือดขุนทด
30 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิชุดา    ชัยบุรัมย์
1. นายภูวดิษฐ์    เกิดทรง
31 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมาริสา    ฟ้าคุ้ม
1. นางสาวจิดาภา    ศรีสังข์
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอรดา    ฉิมพาลี
1. นายยุรนันท์    จรสายออ
33 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรติรัตน์    เลียบสันเทียะ
1. นายอำนาจ    แสนศิริ
34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววราภรณ์    วัฒนวิริยะวงศ์
1. นายวีระพล    กุลกลางดอน
35 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเขมจิรา    คำเขื่อน
1. นายภาณุพงศ์    เผ่าหัวสระ
36 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐชยา    สัมฤทธิ์นอก
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
37 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรัชรีวรรณ    งุดสันเทียะ
1. นายปิยะวัฒน์    มงคลพงษ์
38 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววรรณวิษา    ดีเทียน
1. นายพิชัย    ประเสริฐสุข
39 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุพรรษา    พลแสน
1. นายทักษ์ดนัย    ถิตย์ถนอม
40 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนงนภัส    เทพคุ้มกัน
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
41 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐชยา    เก่งนอก
1. นายไพรัช    เชื้อประทุม
42 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศิริวรรณ    โกสุมภ์
1. นางสาวชมพูนุท    ทองสาย
43 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสิราวดี    สืบค้า
1. นางสาวปรารถนา    พิมพ์ปรุ
44 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอาทิตยา    นาเท
1. นางวิไลพร    จงกล
45 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปนัดดา    ปาปะเน
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
46 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนฤมล    อ่อนสี
1. นางสาวจันทร์ทิวา    เผือกมูล
47 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอรสุดา    สุดฉาย
1. นางเยาวลักษณ์    สอนสะอาด
48 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภาพตะวัน    สุทธิศักดิ์
1. นายณัฐพล    แสงภารา
49 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอิศราพร    นิราราช
1. นายเอกฤทธิ์    แสงรัศมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................