งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก    ขอผลกลาง
1. นางสุภาพิชญ์    ยุทธอาสา
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาสนา    แต้มจอหอ
1. นายโชคชัย    สินใหม่
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไหมเงิน    หวานชะเอม
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เจียมจันทึก
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณวลี    วงษ์มี
1. นายดนุชศาสตร์    ศรีพล
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติมาพร    วรรณพงษ์
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    มณีรัตน์
1. นางสาวนาฎอนงค์    ประพิณ
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุพร    ศรีเนตรกูล
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
9 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิษฎา    กวดสันเทียะ
1. นายศตพล    จิรกฤตกุลธน
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรุชา    อุปวันดี
1. นางกัลยวรรธ์    ย่ามกลาง
11 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตติญาภรณ์    นำพา
1. นายอนันต์    ดามะดัน
12 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    หนึ่งกระโทก
1. นางเมตตา    ศุภเสียง
13 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา    ปภัสร์ภาณุวงศ์
1. นายวชิระ    จำปาหอม
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเขมจิรา    บาลิสี
1. นางสาวณัชชา    วรรณทะมาศ
15 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ไชยศรีฮาด
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    กรวดกระโทก
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
17 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภคพร    กุมปรุ
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลดา    ศรเพชร
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรนิภา    อาษามนต์
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
20 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ไวยพิธี
1. นายอัครเดช    แดนงูเหลือม
21 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    รัตนอุไร
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ดีเลิศรัมย์
1. นายวิวรรธน์    เสารยะวิเศษณ์
23 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุจิรดา    สุวรรณภูมิ
1. นายธวัชชัย    ศิริการ
24 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรชิตา    ทองภักดี
1. นายวัฒนปริญญ์    ช่างเกวียน
25 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา    สวนสุวรรณ์
1. นางสาววรัสยาพร    ธนศักดิ์ธีรโชติ
26 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัสสา    เราะหะนะ
1. นางรสสุคนธ์    จันทน์หอม
27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แสนกล้า
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
28 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบุษบากร    จันทร์ฝั้น
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ครองยุติ
1. นางอรัญ    ปิยปริญญา
30 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปทุมพร    แก้วผ่อง
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
31 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบิณกญาณัฐ    เกียรติจีรกุล
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
32 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    มาสิงห์
1. นางสาวรังสุรางค์    ทองเงิน
33 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสาธินันท์    เจิมขุนทด
1. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
34 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐธิตา    เนินลาภา
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
35 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา    จิรวงศ์วิชญ์
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
36 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวราลี    ศรีผาง
1. นายรัชชานนท์    บุญกลาง
37 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลิตา    พ่อค้า
1. นายทักษ์ดนัย    ถิตย์ถนอม
38 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ม่วงกลาง
1. นางกวินนาฏ    ผินกลาง
39 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนิธิวดี    กองสูงเนิน
1. นายสรชัย    จงกล
40 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอุสารวี    ภมร
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
41 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุภวิตา    ทูลไธสง
1. นางสาวสิทธิวรรณ    บุญยะมาลิก
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เขื่อนหมั่น
1. นางสาววริษฐา    อดีตรัมย์
43 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอภิญญา    บุญวิจิตร
1. นายพิษณุพร    บุญเรือน
44 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สุขก้อง
1. นายพิเดช    ลาวัลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................