งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูธเนศ    โก้กระโทก
2. เด็กชายนัชชา    อยู่หมื่นไวย
3. เด็กหญิงเสริมสิริ    ดอกจันทร์กลาง
4. เด็กหญิงจิตรลดา    ตระกูลวิทยานันท์
5. เด็กชายวิรุณ    วรรณรักษฺ
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
2. นางสาวสุรางค์    นรโภค
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายบุญ    ถั่วกระโทก
2. นายประทัก    พันพิมาย
3. นายศิริชัย    แว่นสีลา
4. นายตระกาล    แหลมทองหลาง
5. เด็กชายจิรศักดิ์    มุขพิมาย
1. นายนภัศกร    ชัยสุรชำนาญกุล
3 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญมณี    ทองหลาง
2. นายอัมรินทร์    คงฤทธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ    มีพร้อม
4. นางสาวจณิสตา    ป่วงกลาง
1. นางวาสนา    จ่างโพธิ์
2. นางสาวศิรินทรา    กลักโพธิ์
4 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายจิตกร    สุดเต้
2. นางสาวบัณฑิตา    ใยกระโทก
3. นายมงคล    นวลอึ่ง
4. นายคฑาเพชร    พันคำภา
5. นายจิณวัฒน์    สานคล่อง
1. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
2. นางสำเนียง    พริ้งเพราะ
5 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์    จำเริญรักษ์
2. เด็กหญิงเมธาวี    เชียงใหม่
3. เด็กหญิงสุกัญญา    แรดไธสง
4. นางสาวอรฑรีพรรณ    อริยเดช
5. นายสุวิรักษ์    เปียสูงเนิน
1. นายนเรศ    อนาตเนตร
2. นางรัตติกานต์    อนาตเนตร
6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุรดิษ    เครือน้อย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    ศรีสังข์
3. เด็กชายรัตติพงษ์    แข็งฉลาด
4. เด็กชายยศวัฒน์    เที่ยงตรง
5. เด็กชายชาตรี    ยนต์จอหอ
1. นางสาววิมลสิริ    เกณขุนทด
2. นายเรวัตร    เหิดขุนทด
7 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสรวิศ    บุตรศรีภูมิ
2. นายธีรศักดิ์    วงศ์ศรีทา
3. เด็กชายเอกรินทร์    มีโคตรกอง
4. นายพิเชษฐ์พงษ์    นะวัน
5. นายพีรพล    คิดเห็น
1. นายทักษ์ดนัย    ถิตย์ถนอม
2. นางพวงเพชร    ถิตย์ถนอม
8 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพงษ์    พี่พิมาย
2. นายธนวัฒน์    วงการ
3. นายวิษณุกร    หมั่นอุตส่าห์
4. นายกายสิทธิ์    พรดีมา
5. นายอนุชา    มีวรรณ์
1. นายนายพิศ    พานไหม
2. นายอนุรักษ์    บัวนาค
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอภิสิทธิ์    โยธสาร
2. นายอัศวเดช    สินสวัสดิ์
3. นายประทัก    ท้องที่พิมาย
4. นางสาวเมธิณี    แก้วอำนาจ
5. นายธวัชชัย    วิลัยจิตร
1. นายธีรศิลป์    นิยมสุข
2. นางสาวบุณฑริกา    วัชระไชยคุปต์
10 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพล    ศรีสงคราม
2. นายพัชรพล    ชัยศรี
3. นายนนทกร    กางนอก
4. นายพงศกร    ยื่นแก้ว
5. นายภานุวัฒน์    จากนอก
1. นางสาวกาญจนา    เงินข้อ
2. นายภานุวัฒน์    กิ่งนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................