งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา    ขอนโคกสูง
2. นางสาวสุวัจนี    สาตรา
3. นางสาวเมวดี    เกิดหมื่นไวย
4. นางสาวสุภาวิตา    พิมพิศาล
5. นางสาวศศิประภา    คงคา
6. นางสาวปนัดดา    ทินกระโทก
7. นางสาวอริสษา    ศักดิบวรกุล
8. นางสาวรุ่งนภา    ทองจำรูญ
9. นางสาวสิริยากร    กล้าหาญ
10. นางสาวจุฬารักษ์    รักพุดซา
11. นางสาวนุชจีรา    ร่มกลาง
12. นางสาวพรพิมล    มาลินี
1. นางสาวธมลพรรณ    ทองพูน
2. นางสมาพร    แก้วปนทอง
3. นางสาวสุธารดี    จันทพรม
4. นางสาวสุนิศา    ชุ่มตีนอก
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภาวิดา    ศรีอุดม
2. นางสาวพรชิตา    กล่องโพธิ์
3. นางสาววารี    กั้นกลาง
4. นายอัมรินทร์    รักพงษ์
5. นายมนัสวิน    เงินเอื่ยม
6. นายชัยวัฒน์    พิมเสน
7. นายพงศธร    เปียโคกสูง
8. นางสาวพนิตพิชา    ฟักนิล
9. นางสาวปฐมาวดี    ศรีกลาง
1. นายชาญรบ    ไว้สันเทียะ
2. นายสุริยันต์    สีแก้ว
3 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา    สุขีชล
2. นางสาววาสนา    ข้อแก้ว
3. นางสาวศิรินธร    ดอนหอมหล้า
4. นางสาวฐิติชญา    ไหว้ครู
5. นางสาวอริสา    เวียงจันทึก
6. นางสาวสุพรรษา    ยอดพิมาย
1. นางจิราภา    ศิริภูมิ
2. นางสาวภควรรณ    หวังฟังกลาง
3. นางสาววิไลจิตร    ศรีพาณิชย์
4. นางสุชาดา    อวยสวัสดิ์
4 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราภา    สีคำมื้อ
2. นางสาวสุพรรษา    เพ็ญขุนทด
3. นางสาววราภรณ์    จิตกลาง
4. นางสาวจิตรลดา    เสวกวิหารี
5. นางสาวกิณลี    เสยกระโทก
6. นางสาวศิริลักษณ์    ศิริเลิศฤทธิกุล
7. นางสาวอัญมณี    จันทรศิริสุขทวี
8. นางสาววันทกานต์    สิงหามาตร
9. นางสาวมินตรา    สิมจันทึก
10. นางสาวมัจฉิมา    อุ่นกระโทก
11. นางสาวพรทิพย์    พวงร้อย
12. นางสาวปิยวรรณ    ลับกระโทก
13. นางสาวกมลทิพย์    เจริญรัมย์
14. นางสาวสุพิชฌาย์    ยวงกระโทก
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
2. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
3. นางสำเนียง    พริ้งเพราะ
5 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภูวนันท์    ข้องนอก
2. นางสาวพัณณ์ชิตา    วันละดา
3. นายปฏิภาณ    ใจงาม
4. นายคุณานนท์    เจนชัย
5. นางสาวมธุริน    การสูงเนิน
6. นายภานุวัฒน์    คงชนะ
7. นายสุพรรษา    บุตรภาชี
8. นางสาวกมลวรรณ    จันตระ
9. นางสาวกานต์ธิดา    จันทร์วีระ
10. นางสาวกัญญาภัทร    เหมือนทรัพย์
11. นางสาวอฐิสรา    โชคฐิติวัฒน์
12. นางสาวอฬิษรา    โชคฐิติวัฒน์
13. นางสาววรรณรวี    ใหญ่ล้ำ
14. นางสาวสุภาวดี    วงษ์ระคร
15. นางสาวสุภาพรรณ์    วงษ์ระคร
16. นางสาวชฎาภา    เร่งกิจ
1. นางสาวจันทิดา    อุบลเทพชัย
2. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
3. นางแวว    บำรุงนา
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอุ้มบุญ    ชื่นนอก
2. นางสาวสิริรัตน์    แขสันเทียะ
3. นางสาวสุนิตา    บุญมา
4. นางสาวคริสตินา    เพ็ชรนอก
5. นางสาวจุฑาทิพย์    จงนอก
6. นางสาวณัฏฐนิช    สุมินทนะ
7. นางสาวศิรินภา    ประสิทธิ์นอก
8. นางสาวจิระนันท์    อ่อนนอก
9. นางสาวประภัทศิริ    ประจันทะศรี
10. นางสาวอมลวรรณ    เพ็งลองตอง
11. นางสาวกมลวรรณ    สอนมัง
12. นายทนงศักดิ์    ชาญนอก
13. นายปฏิภัทร    ขอด่านกลาง
14. นางสาวอริสา    ทองดี
15. นางสาวนภาพร    แวงมั่ง
16. นางสาวนิตยา    ศรีนอก
1. นางสาวดวงจันทร์    นามแสง
2. นางสาวนวลศรี    ทองชุม
3. นายพงษ์พิพัฒน์    ด้วงจุมพล
4. นางสาวหทัยชนก    ธารณะกลาง
5. นายไพรัช    เชื้อประทุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................