งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวนัตถ์    หมั่นเสมอ
2. เด็กชายณัฐพล    สีภพ
3. เด็กชายวิษณุกร    กูบกลาง
4. เด็กชายนราศักดิ์    จันทราวิชัยกุล
5. เด็กชายภัทรพงษ์    ขันทองคำ
6. เด็กชายกิตติ    เฝ้าทรัพย์
7. เด็กชายธนพัฒน์    ศรีอักษร
8. เด็กชายธนกฤต    พลพงษ์
9. เด็กชายกษิดิ์เดช    เกรียงวงศ์
10. เด็กชายดลภัทร    เกียวจันทึก
11. เด็กชายอรรถพล    แซ่ลี้
12. เด็กชายชาคริต    จิตรโคกกรวด
13. เด็กชายจิราวุฒิ    บำรุงกิจ
14. เด็กชายวัฒนโชติ    ริกระโทก
15. เด็กชายเตชิต    แพลอย
16. เด็กชายณภัทร    เธียรธาดากุล
1. นายพัฒนทรัพย์    หวานน้ำ
2. นางสายพอ    บัวผัน
3. นางอมรรัตน์    แสงจันทร์
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลิกา    แพงคำตา
2. เด็กหญิงสิริคะนึง    มอญใหม
3. เด็กหญิงสุกฤตา    ตรงด่านกลาง
4. เด็กหญิงอรอนงค์    คัทเนตร
5. เด็กหญิงสาธิกา    ไทยจัดอัด
6. เด็กหญิงสุชัญญา    ฉัตรตะขบ
7. เด็กหญิงฐิตาภา    รัตนรักษ์
8. เด็กชายพัทธพล    หนูเมือง
9. เด็กชายอมรชัย    บุญชู
10. เด็กหญิงรัญธิดา    ก้อนในเมือง
11. เด็กหญิงอาภัสรา    จังหวัดกลาง
12. เด็กหญิงวิชญาดา    มีสันเทียะ
1. นางสาวธมลพรรณ    ทองพูน
2. นางสมาพร    แก้วปนทอง
3. นางสาวสุธารดี    จันทพรม
4. นางสาวสุนิศา    ชุ่มตีนอก
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    สานา
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา    ด่านวิไลกิจ
3. เด็กหญิงธีมาพร    ยศกลาง
4. เด็กหญิงจิรนันท์    โกนสูงเนิน
5. เด็กหญิงชณิกานต์    รัตนภักดี
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา    สามสี
7. เด็กหญิงอารยา    ขอเหนี่ยวกลาง
8. เด็กหญิงภัทรารัตน์    มุ่งอินทรกลาง
9. เด็กหญิงพรรณภษา    ขอแนบกลาง
1. นายชาญรบ    ไว้สันเทียะ
2. นายสุริยันต์    สีแก้ว
4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    จารุณะ
2. เด็กหญิงธารศิริ    ยอดไธสง
3. เด็กหญิงสุธิชา    ยวนจอหอ
4. เด็กหญิงพิชชานันท์    โพธิ์นคร
5. เด็กหญิงปรียากร    ปราบภัย
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทูนนะเหม
7. เด็กหญิงจีรนันท์    แรมฉิมพลี
8. เด็กหญิงสุมิตรา    กล่อมกลาง
9. เด็กหญิงนภัสสร    สัตยานุชิต
10. เด็กหญิงอุมาภรณ์    ฝ้ายตระกูล
11. เด็กหญิงขณิษฐา    แพรกิ่ง
12. เด็กหญิงธีราภรณ์    ผึ้งตะขบ
13. เด็กชายล้อมพงศ์    พยัคฆ์เดชากุล
14. เด็กชายสกุณา    พยัคฆ์เดชากุล
15. เด็กชายสุวัฒน์    เปลี่ยนสำโรง
16. เด็กชายกิตติวิชญ์    นอสูงเนิน
1. นางสาวปุญญวีร์    สีหาวัฒน์
2. นางสาวพรธิวา    วงษ์สอาด
5 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปุญญพัตร์    นาคยันยงค์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชูพลกรัง
3. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์    ฉัตรสุวรรณสร
4. เด็กหญิงศิวณาวรรณ    เตินขุนทด
5. เด็กหญิงธัณย์สิตา    อนันต์เดชธนโชติ
6. เด็กหญิงพรชิตา    อาวรจิตร์
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ    บรรยงค์
8. เด็กหญิงสุพัตรา    อุดทุม
9. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง    จังอินทร์
10. เด็กหญิงอภิชญา    ปิ่นนาง
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์    หรัญรัตน์
12. เด็กหญิงภัททิยา    กอคูณกลาง
13. เด็กหญิงณัชชา    พันธ์สำโรง
14. เด็กหญิงภัสสร    เพ็งสอน
15. เด็กหญิงประภัสสร    วิชัยดิษฐ์
16. เด็กหญิงสิริมา    สำราญรื่น
1. นางสาวจันทิดา    อุบลเทพชัย
2. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
3. นางแวว    บำรุงนา
6 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสิรินยา    ประทุมศิริ
2. เด็กหญิงปิยะนันท์    ก้อนจันดา
3. เด็กหญิงชนัญญา    แก้วลาด
4. เด็กหญิงช่อผกา    แก้วลาด
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์    พรมจำปา
6. เด็กหญิงลลิตา    กันหมอน
7. เด็กหญิงณัฐพร    ที่รักษ์
8. เด็กหญิงศุจิภรณ์    รุ่งเป้า
1. นางสาววรรณี    ประวรรณรัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................