งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริวิมล    เวชการี
2. นางสาวสุจิรา    สวยพรมราช
3. นางสาวกุลณัฐ    บุญนฤมิตร
4. นางสาวพิมพ์พิมล    กิตติวีรกุลชัย
5. นางสาวประมงกุฎ    รุ่งแจ้งรัมย์
6. นางสาวสุวัจณี    เนื้อนิ่ม
7. นางสาวขนิษฐา    นากระโทก
8. นางสาวพรทิพย์    ปัญญาปรุ
9. นางสาวธนวรรณ    ปิ่นสุวรรณแสง
10. นางสาวพัชญาพร    สงวนเรือง
1. นางปรางทิพย์    วัชระคุปต์
2. นางรวินท์นิภา    อารีสุจริตรักษ์
3. นางสาวรสริน    พวงขุนทด
2 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธนิดา    เพชรราย
2. นางสาวนุชรี    ศรีบุญชัย
3. นางสาวทิพย์มณี    ถือสัตย์
4. นางสาววราพร    เบิกขุนทด
5. นางสาวสาวิตรี    เที่ยงกระโทก
6. นางสาวจารุมาศ    กว้างนอก
7. นางสาวกุลณัฐ    จันทระดี
8. นางสาวอัญชิฐา    ประเสริฐการ
9. นางสาวจิรภิญญา    ผุยกระโทก
10. นางสาวสิรินทิพย์    ศรีนาคา
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
2. นางศุภานัน    ตันกระโทก
3. นางสาวสิริพร    ใหญ่กระโทก
4. นายอุทัย    เหตุผล
3 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนภา    แสนตื้อ
2. นางสาวศิริทรัพย์    ปัญญาธนาธาร
3. นางสาวศศิธร    เหง้าน้อย
4. นางสาววิยะดา    ศรีภักด์ดี
5. นางสาวอรณิชา    สมสา
6. นางสาวดลญา    เพชรวงศ์
1. นางสายฝน    นามศรี
4 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุรางคนา    เมืองกลาง
2. นางสาวเนริสา    เครือมั่้นคงภักดิ์
3. นางสาวมนทิรา    เครือสายบุญ
4. นางสาวดาราวลี    ยุธะชัย
5. นางสาวอนุธิดา    ศาลางาม
6. นางสาวสตรีวิส    โตลำมะ
7. นางสาวนิภา    เพียซ้าย
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
5 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณิชกมล    เปล่งสันเทียะ
2. นางสาวกาญจนา    เจิมขุนทด
3. นางสาวกนกพร    แสวขุนทด
4. นางสาวปณิดา    เพ้ยจันทึก
5. นางสาวสิรีธร    อดุลย์สารภัณฑ์
6. นางสาวสุนิตา    แซ่พัว
1. นางสาววราภัสร์    ทัดช่อม่วง
2. นางสาวสลิลทิพย์    เมืองกลาง
6 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชไมพร    นารถชัยภูมิ
2. นางสาวนภัสรา    เทศชัยภูมิ
3. นางสาวพิไลพร    หม้อมีสุข
4. นางสาวพรพรรณ    ทาวัน
5. นางสาวจุรีพร    แพงชัยภูมิ
6. นางสาวศศิประภา    ศิริมาตร์
1. นางสาวจินดาพร    ชาญนอก
7 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณภัทรา    กุงนอก
2. นางสาวสิรภัทร    กุงนอก
3. นางสาวธิดารัตน์    หาญโก่ย
4. นางสาวพันธิชา    นวนเตย
5. นางสาวจารุดา    ขันประโคน
6. นางสาวอิศราภรณ์    พลกอง
7. นางสาวสุพรรษา    ดงหิ่ง
8. นางสาวจุฑาศิณี    พลพิลา
9. นางสาวธันยาภรณ์    ทองภูธร
1. นายทักษ์ดนัย    ถิตย์ถนอม
2. นางพวงเพชร    ถิตย์ถนอม
8 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนันทวัน    แสนทวีสุข
2. นางสาวพรพรรษา    ขยันกลาง
3. นางสาววรรณิภา    ดินขุนทด
4. นางสาวภรทิพย์    แคกลาง
5. นางสาวกวินทิพย์    ศรีสถาปัตย์
6. นางสาวฉัตรธิดา    บัวสำราญ
7. นางสาวญาณิศา    นิยมชื่น
8. นางสาวสโรชา    มีศิลป์
9. นางสาวชนิสรา    พลราช
10. นางสาวนิศารัตน์    บำรุงกลาง
11. นางสาวบัณฑิตา    อาวุธนอก
12. นางสาวณัฐกมล    ใหญ่ล้ำ
1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี    นราจันทร์
2. นางสาวนวลศรี    ทองชุม
3. นายบวรเดช    ประหุน
4. นางสาวหทัยชนก    ธารณะกลาง
9 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณราภรณ์    ฤทธิมหา
2. นางสาวศิริวดี    เภาคำแก้ว
3. นางสาวปิยธิดา    รอดวินิจ
4. นางสาวสุนิสา    รานอก
5. นางสาวสุพัตรา    ลมสูงเนิน
6. นายธนัยพร    ผาเหลา
1. นายจักรี    ตามจนา
2. นางสาวสุนนท์    พลดงนอก
3. นายสุวิทย์    สีบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................