งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษกร    ขุนจิตรพัด
2. เด็กหญิงอารียา    พัฒนจิตวิไล
3. เด็กหญิงพิมพา    จิตรสม
4. เด็กหญิงแพรวา    ปลั่งกระโทก
5. เด็กหญิงนภารัตน์    ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงนันทกานต์    วงศ์บุตรดี
7. เด็กหญิงกมลชนก    ตรองจิต
8. เด็กหญิงอรณิชา    ระวังสำโรง
1. นายกฤช    ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นายนิยม    พื้นทะเล
3. นางสาวยุคลธร    แก้วทองคำ
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ลายน้ำทอง
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ศุกรินทร์
3. เด็กหญิงญาณิศา    รัตนพันธ์ดำรง
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    พรหมรุกขชาติ
5. เด็กหญิงพัชริศา    สาระขันธ์
6. เด็กหญิงสิตา    โกมารกุล ณ นคร
7. เด็กหญิงขวัญเรือน    ไชยวงษ์
8. เด็กหญิงภาวินี    นิตย์ประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุธาสินี    ศักดิ์ชัยสถาพร
10. เด็กหญิงนัฐริกา    ชัยณรงค์
1. นางปรางค์ทิพย์    วัชรคุปต์
2. นางรวินท์นิภา    อารีสุจรืตรักษ์
3. นางสาวรสริน    พวงขุนทด
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    รอดหมื่นไวย
2. เด็กหญิงนัชชา    เจือจันทึก
3. เด็กหญิงนภัส    เจือจันทึก
4. เด็กหญิงเกสรา    นงค์พรหมมา
5. เด็กหญิงเกศินี    ขาวศิริ
6. เด็กหญิงธีริศรา    ลานอก
7. เด็กหญิงธัญชนก    ภูมิพักตร์
8. เด็กหญิงปิยพร    น้อยมณี
1. นางสมาพร    แก้วปนทอง
2. นางสาวสุธารดี    จันทพรม
4 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุรีพร    เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงจตุพร    พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงดวงเนตร    ดำริ
4. เด็กหญิงกมลรัตน์    ดำ่กระโทก
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ดาเดช
6. เด็กหญิงสุมิตรา    ทุ่นไธสง
7. เด็กหญิงปณิตา    โสพะเนาว์
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
2. นางศุภานัน    ตันกระโทก
3. นางสาวสิริพร    ใหญ่กระโทก
4. นายอุทัย    เหตุผล
5 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรดามณี    แคกระโทก
2. เด็กหญิงธันยพร    บำเพ็ญศีล
3. เด็กหญิงวิราวรรณ    สุ่นศรี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์    ทองอ่อน
5. เด็กหญิงปิ่นปินัท    เจนเขตการณ์
6. เด็กหญิงอัฐภิญญา    บุญประเสิรฐ
7. เด็กหญิงพิมผกา    แสนกรุง
8. เด็กหญิงลลิตา    พรหมคุณ
1. นางสาวนิลนาฏ    ซาเสน
2. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
6 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจีรพร    พลขุนทด
2. เด็กหญิงปรางสาคร    พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงรัตติกาล    ทองยศ
4. เด็กหญิงดวงกมล    ถิ่นสูงเนิน
5. เด็กหญิงประกายดาว    เพิ่มขุนทด
6. เด็กหญิงรัชณิตา    หวังเจือกลาง
7. เด็กหญิงปณิดา    รักษากุล
8. เด็กหญิงสุพรรณษา    ส่วยนนท์
9. เด็กหญิงสุรีย์พร    โลสันเทียะ
10. เด็กหญิงอรกัญญา    ลัภขุนทด
11. เด็กหญิงสาวิตรี    พันธ์สมุทร
12. เด็กหญิงโสภา    คำจันทร์
1. นายนิติศักดิ์    สิงห์มณี
2. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
3. นางสาวศิราณี    ยิ้มเสงี่ยม
4. นายสุเมธ    ลีทองหลาง
7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวรรณภา    เทพนอก
2. เด็กหญิงเกตุมณี    ศรีทอง
3. เด็กหญิงลลิตา    ตาแสงโว
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    หาญนอก
5. เด็กหญิงธีรนุช    คำสิงห์นอก
6. เด็กหญิงปรารวี    ฤทธิ์วิชัย
7. เด็กหญิงอภัชญา    แจ่นประโคน
8. เด็กหญิงพัชรินทร์    พรประไพ
1. นางสาวจตุพร    ลาภยิ่งยง
2. นางสาวสุนันทา    ปิติทโน
8 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    อุทธกัง
1. นางปทุมวดี    ดอกพยอม
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงรักษิณากรณ์    สุธีสุนทรธรรม
2. เด็กหญิงกฤติยา    ค้าขาย
3. เด็กหญิงอุทิศา    เข้าพิมาย
4. เด็กหญิงกนิษฐา    นิลโนรี
5. เด็กหญิงภัคจิรา    บุญกำเนิด
6. เด็กหญิงปณิชา    จันทมา
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ดีมา
8. เด็กหญิงภัทรสุดา    อับไพ
9. เด็กหญิงชฎาทิพย์    ลมูล
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เพ็ชรนิล
11. เด็กหญิงศิวนาถ    ภักดีนอก
12. เด็กหญิงอาภัสรา    พิลาคำ
1. นางวิไลพร    จงกล
2. นางสาวสุกัญญา    พึ่งพิมาย
3. นางสาวอลิษา    อุตรดิษฐ์
4. นางสาวอำภา    บุตรทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................