งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    กนกยุราพันธ์
2. นางสาวณัฐณิชา    ป้อมบุบผา
3. นางสาวชัชฎาภรณ์    สุนนท์
4. นางสาวพิมพ์รพัฒน์    พรีพรม
5. นางสาววรนิษฐา    ไทยกลาง
6. นางสาวกุลยา    กุลวงค์
1. นางรักตาภา    จิตหนักแน่น
2 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชชาพร    แซ่ลิ้ม
2. นางสาวปาริฉัตร    อุลิศนันท์
3. นางสาววราลี    พรหมพันธุ์ใจ
4. นางสาวชนิกานต์    จงงาม
5. นางสาวอารยา    ทาสันเทียะ
6. นางสาวกมลพร    นนสุธี
1. นางสาวพัชรินทร์    สพฤกษ์
2. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
3. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
3 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุชานาถ    หุ้มขุนทด
2. นางสาวกัญญารัตน์    เนียมสันเทียะ
3. นางสาวพัชราพร    พิพัฒนโชติพงษ์
4. นางสาวกฤษณา    ชัยกุล
5. นายวรวุฒิ    ราชวัตร
6. นางสาวนิศากมนมาศ    นิธิกรณ์กุลภรณ์
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร    ช่างทำ
4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวมัทนา    อาดำ
2. นางสาวภาพร    ลายนอก
3. นางสาวปรารถนา    รานอก
4. นางสาวอมรา    อินทรเสนา
5. นางสาววาสิตา    โสภา
6. นางสาวณัฐธิชา    พลซ้าย
7. นางสาวปาริชาติ    จันทิตา
8. นางสาวสกาว    วงค์คำลือ
1. นางสาวจตุพร    ลาภยิ่งยง
2. นางสาวสุนันทา    ปิติทโน
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงไอรยา    อัตตวิริยะสุวร
2. นางสาวสุธารจน์    สุทธิศิลป์
3. นางสาวอาภัสรา    พิมพิลา
4. เด็กหญิงจณิสตา    หมายสุข
5. เด็กหญิงกิจติมา    เป็นพิมาย
6. เด็กหญิงเปรมฤดี    ช่วงศรี
1. นางวิไลพร    จงกล
2. นางสาวสุกัญญา    พึ่งพิมาย
3. นางสาวอลิษา    อุตรดิษฐ์
6 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนัฐนรา    สุริยา
2. นางสาวทิพย์ยุพา    แข็งขัน
3. นางสาวดุจดาว    ลิไธสง
4. นางสาวกนกพร    มือขุนทด
5. นางสาวภาณุมาศ    พลกุล
6. นางสาวศศิกานต์    แก้วบุตรดี
7. นางสาวสุภาวดี    เทพรักษา
8. นางสาวอารียา    ผุยหัวโทน
1. นางปัญจนา    ตู้จำนงค์
2. นางสาวสิณาภรณ์    สุดใด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................