งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    อาบสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติรินญา    ยศกลาง
3. เด็กหญิงอารีพรรณ    จิตรานุกิจ
4. เด็กหญิงวณิชา    อินสันเทียะ
5. เด็กหญิงชนิศรา    นงค์นาคพะเนา
6. เด็กหญิงกรนิกา    งอกโพธิ์
1. นางรักตาภา    จิตหนักแน่น
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะนุช    บุตรสิริ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    ศรีพรรณ
3. เด็กหญิงมรปรียา    หอมอ่อน
4. เด็กหญิงรวิสรา    สืบจะบก
5. เด็กหญิงสุทธิดา    โสภักดี
6. เด็กหญิงชนากานต์    กลางเมือง
7. เด็กหญิงปวริศรา    จันทีนอก
8. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุขแจ่มใส
1. นางสาวพนิดา    บุญทรัพย์
3 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจรรย์ยามณ    รักษา
2. เด็กหญิงเบญญาภา    เที่ยวจันทึก
3. เด็กหญิงเพ็ญพโยม    ลีละประสพโชค
4. เด็กหญิงมณฑิตา    ทิพวรรณ
5. เด็กหญิงพรกมล    ชัยประภา
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์    บากา
1. นางสาวพัชรินทร์    สพฤกษ์
2. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
3. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
4 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญาณภา    โคตรประทุม
2. เด็กหญิงอริศรา    หล่าสูงเนิน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองประเสริฐ
4. เด็กหญิงรัญชิตา    กาฬจันโท
5. เด็กหญิงบุญญิสา    ดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงปรียาพร    ปีบกระโทก
1. นายชลชัย    แรมสูงเนิน
2. นางศุกร์กัญญา    โพธิ์กำเนิด
5 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศิริเนตร    แก้วทุม
2. เด็กหญิงสวรส    รอดวินิจ
3. เด็กหญิงอาภัสรา    พลอยบ้านแพ้ว
4. เด็กหญิงศิรดา    นาดี
5. เด็กหญิงยลลดา    คงโนนนอก
6. เด็กหญิงจิดาภา    รักพุดซา
1. นายจักรี    ตามจนา
2. นางสาวสุนนท์    พลดงนอก
3. นายสุวิทย์    สีบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................