งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยานันท์    คงช่วยชาติ
2. นางสาวธนวรรณ    เตรียมมะเริง
3. นางสาวจิรนันท์    สีมมา
4. นางสาวกนกวรรณ    สอนกระโทก
5. นางสาวสุธางศุ์รัตน์    ศิริวัฒน์
6. นายโชคทวี    พ่วงชาวนา
7. นางสาวเมธาสิทธฺ์    ยอดทองหลาง
8. นายตะวัน    นุโยก
9. นายธีรเมธ    มุ่งเจียกกลาง
10. นายวทัญญู    ปิ่นน้อย
1. นายกฤช    ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นายนิยม    พื้นทะเล
3. นางสาวยุคลธร    แก้วทองคำ
2 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวรติยา    เทศสิงห์
2. นางสาวชลธิชา    จันทมาศ
3. นายเอกชัย    เทพาคำ
4. นางสาวมนัสนันท์    วงศ์ฉลาด
5. นางสาวอารียา    เพ็ญกุล
6. นายจักรี    เศรษฐี
7. นายมินธาดา    เปลกไธสง
8. นายศุภชัย    ปุมพิมาย
9. นายนิรัติศัย    ลาดแก้ว
10. นางสาวปนัดดา    พิศศิลา
1. นางสาวช่อเพชร    แซ่ม่อ
2. นางวชิราภรณ์    สายแก้ว
3. นายศุภชัย    แคลนกระโทก
3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวโยเซฟีน    สเตฟานี่ อิมโมเน็น
2. นายธนาวุฒิ    บัวกลาง
3. นางสาวณัฐรดา    พิมบวรธัญ
4. นายณัฐพล    เช้ากระโทก
5. นางสาวกรนันท์    อยู่ทะเล
6. นายทิวากร    แป้นศรี
7. นายนพรัตน์    เจนผักแว่น
8. นายศุภวัฒน์    แกมกระโทก
9. นางสาวเนตรทิพย์    ไทยจังหรีด
10. นางสาวดารารัฐ    ไชยโชติ
1. นางสาวณัฐกานต์    เมิ่งกระโทก
2. นางภาวนา    มาลา
4 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายโกวิทย์    ช้อนผักแว่น
2. นายภควา    บงกชปทุมพัฒน์
3. นายเลิศลักษณ์    ชาญเลขา
4. นายประจักร    เบาะโท
5. นายประสิทธิ์    ลาดกระโทก
6. นางสาวอภิสรา    ล่ากระโทก
7. นางสาวสมฤทัย    รวงกระโทก
8. นางสาวกุลปรียา    ขันชัยภูมิ
9. นางสาวกฤษณ์ธิดา    หอมกลาง
10. นางสาวณิศรา    ยืนกระโทก
1. นายจิตรษดา    ศรีสะอาด
2. นางสาวปนัดดา    ศรีแจ่ม
3. นายศักดิ์สิทธิ์    ชวนสรรค์
5 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภัสกร    สุขสงกลาง
2. นางสาวสิริมุกมณี    น้อยสีมา
3. นางสาวศิรภัสสร    แดนกาไสย
4. นางสาวกัญญาพัชร    อิ่นอ่อน
5. นางสาวสุจิตรา    ทามาศ
6. นายอนุชา    สร้างไร่
7. นายศราวุฒิ    ช่วยจันทึก
8. นายกฤตภาส    สำแดงฤทธิ์
9. เด็กชายพีรพล    สินสวัสดิ์
10. นางสาวสุภาพร    ทามาศ
1. นางสาววิชุดา    ศรีนาค
2. นางสาวอมรรัตน์    บัวจันทึก
3. นางสาวอรพรรณ    พลศรี
6 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวนัชพร    เวชวัฒน์
2. นายจักรวาล    พันธ์สอาด
3. นายโชคอนันต์    ศรีพันธ์
4. นายประสิทธิชัย    ล้วนดี
5. นายชัชวาล    กรินทร์
6. นางสาวกรกนก    วินิจฉัยภาครุจ
7. นางสาวสุพิชญา    ศิริเสริมทรัพย์
8. นางสาวฐิชาณัญชน์    หาระคุณโน
9. นางสาวเพ็ญพิชา    เร็วสูงเนิน
10. นางสาวสุทธิดา    ทับสูงเนิน
1. นายชลชัย    แรมสูงเนิน
2. นางศุกร์กัญญา    โพธิ์กำเนิด
7 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายขวัญชัย    ทองเพิ่ม
2. นายจิรานุวัฒน์    ปะระทัง
3. นายเจษฎา    ลื่นกลาง
4. นายธนากร    พงษ์เพชร
5. นายธีรวัฒน์    เสียดกำมัง
6. นางสาวกรรณิการ์    ถินกลาง
7. นางสาวกิตติยา    ศรีนอก
8. นางสาวธิดามาศ    ศรีนอก
9. นางสาวกัลยาภรณ์    จีนกลาง
10. นางสาววรัญญา    กนกพรพรรณ
1. นางสาวนวลศรี    ทองชุม
2. นางภัทร์กุล    กุลจิตติพัทธ์
3. นางสาวหทัยชนก    ธารณะกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................