งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบงกช    ขุราศี
2. เด็กหญิงชลดา    สุขปานกลาง
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์    พงสะเดา
4. เด็กชายวริศรา    ริ้วทอง
5. เด็กหญิงรัฐธิดา    ชมดอน
6. เด็กชายธนบดี    วงศ์สุดา
7. เด็กชายกิตติศักดิ์    ตั้งชาติ
8. เด็กชายภานุภณ    มีโพธิ์กลาง
9. เด็กชายธารี    ตุ่นกระโทก
10. เด็กชายนิวัฒน์    จำลองมุข
1. นายกฤตยพงษ์    บานเย็น
2. นางนิยม    พื้นทะเล
3. นางสาวยุคลธร    แก้วทองคำ
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    กระจ่างโพธิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร    หม่อนกระโทก
3. เด็กชายพิชญะ    ก่ำกระโทก
4. เด็กชายอดิศักดิ์    ทองเลือม
5. เด็กหญิงศรัญญา    ต่อกระโทก
6. เด็กหญิงฐิดาภา    แต่งสง่า
7. เด็กหญิงเทียอาน่า    ป้อมภา
8. เด็กชายภัคภาณุ    ชื่นบุปผา
9. เด็กชายทักษิณ    พวงกระโทก
10. เด็กชายวีรภาพ    น้อมกระโทก
1. นางศุจินันท์    ฉลาด
2. นางสาวสุดารัตน์    คงนอก
3 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายประกาศิต    อ่อนธรรม
2. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา    พืชพันธ์
3. เด็กชายธีระยุทธ    จงพึ่งกลาง
4. เด็กหญิงกัลยาภัสธ์    วงศ์วสุรัตน์
5. เด็กหญิงพรฐิตา    สีชัยวาลย์
6. เด็กหญิงปาริชาติ    หาญบุรุษ
7. เด็กชายวรเมธ    สุวรรณชนา
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์    พุ่มสบาย
1. นางสาวพรทิพย์    วิชัด
4 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายตะวัน    เกิดโนนลาน
2. เด็กชายกฤษณ    พูลลาย
3. เด็กชายคทาวุธ    พิมอุบล
4. เด็กชายเจษฎา    สายมาลา
5. เด็กหญิงเจนจิรา    สมมูล
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    กอหาญ
7. เด็กหญิงมณีวรรณ    ครูเกษตร
8. เด็กหญิงธนัญญา    ลัดดางาม
1. นางบุปผชาติ    ศรีวังไพ
5 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์    บุญเจิม
2. เด็กหญิงอรพิณ    ชอบเรียบร้อย
3. เด็กหญิงกุลธิญา    สวมขุนทด
4. เด็กชายธิเบศ    เดินสันเทียะ
5. เด็กหญิงสาวิตรี    โสกขุนทด
6. เด็กหญิงญาณิศา    ทวีสุข
7. เด็กชายกันตพงศ์    มุ่งมงคล
8. เด็กชายทัพพสาร    พิมสา
9. เด็กชายจักรพงษ์    โมงขุนทด
10. เด็กชายสถาพร    หวิงปัด
1. นางสาวทัศวรรณ    นุสีอัน
2. นางสาววิมลสิริ    เกณขุนทด
3. นายเรวัตร    เหิดขุนทด
6 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ชอบสงวน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ของดี
3. เด็กหญิงพิชญา    โฉสูงเนิน
4. เด็กชายภาคิน    แยกโคกสูง
5. เด็กชายธนาทร    เถรหมื่นไวย์
6. เด็กชายวชิรวิทย์    ทรัพย์เฉลิม
7. เด็กชายปภพ    ใจหาญ
8. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    รักษากูล
9. เด็กชายไชยวัฒน์    กะสันเทียะ
10. เด็กหญิงภัทรศร    สุคนธา
1. นางสาวรจนา    รชตะภูวินทร์
7 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสิรดนัย    บัวโรย
2. เด็กชายสรวิชญ์    ฝอฝน
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ปะริวันตา
4. นายนิรุต    ขอมอบกลาง
5. นายธีระศักดิ์    เดชพลกรัง
6. นางสาวชุติมา    ประชากลาง
7. เด็กหญิงณพชร    มั่นวาจา
8. เด็กหญิงชรินรัตน์    ลุ่มนอก
9. เด็กหญิงธัญวรรณ    จันทร์สา
10. เด็กหญิงตติยา    บ่อกลาง
1. นายณกุล    เนาว์ช้าง
2. นางสาวนวลศรี    ทองชุม
3. นางสาวหทัยชนก    ธารณะกลาง
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนกรัตน์    พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงชาลิสา    เพ็ญสุข
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชูชีวา
4. เด็กชายปณิธาน    หาญชนะ
5. เด็กชายปฏิภาณ    ลับสาร
6. เด็กชายปิยวัฒน์    ก้านพิมาย
7. เด็กชายจารุภัฏฐ์    บุญส่งค์
8. เด็กหญิงเลิศกัญญา    แพไธสง
9. เด็กชายอนุชา    คำวงษ์
10. เด็กหญิงธัญพิชชา    แป้นพุดซา
1. นายปองวิชญ์    ศรีพิริยกุล
2. นางสาวสุกัญญา    พึ่งพิมาย
3. นางสาวอลิษา    อุตรดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................