งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงพร    จันลิ้ม
2. นายวุฒินันท์    ศรีนาค
3. นางสาวณัฐกมล    ภัทรสว่างภพ
4. นางสาวมัชฌิกาญจณ์    ดวงจันทร์
5. นางสาวสุปรียา    คงบุญวาท
6. นางสาวทิฆัมพร    ดงกระโทก
7. นางสาวอาทิตยา    สุขกำเนิด
8. นายปณิธาน    อินทรพาณิชย์
9. นางสาวปรมาภรณ์    ณ ราชสีมา
10. นางสาวจุฑารัตน์    เตยกระโทก
11. นายเทพฤทธิ์    คชาไพร
12. นายปรวัฒน์    ณ ราชสีมา
13. นางสาวยุวดี    ชิ้นจอหอ
14. นางสาวเบญญาภา    บวชกระโทก
15. นางสาววรรณภรณ์    จิวระโมไนย์กุล
16. นางสาวเกตน์นิภา    กลสรร
17. นางสาวปาริชาต    นามมะณี
18. นางสาวภัทรดา    ใคร่กระโทก
19. นายปฏิภาณ    ชวาลา
20. นายธีรวัฒน์    นิตย์ใหม่
21. นางสาวบุษกร    จันขุน
22. นายธนสิทธิ์    นีสันเทียะ
23. นายอติวัณณ์    ชำนาญมะเริง
24. นายธนัช    เบญจลาภสุนทร
25. นายพิสิษฐ์    อัครพสิษฐ์
26. นางสาวกมลทิพย์    ปูคะภาค
27. นางสาวกรชนก    สุภาพ
28. นางสาววรรณษา    ทองสี
29. นางสาวธีรนาฎ    จงกลกลาง
30. นางสาวนิ่มอนงค์    สนิทกลาง
31. นางสาวภัทรวรรณ    เถาว์ชาลี
32. นางสาวมนัสนันท์    ทวีเดช
33. นางสาวมยุรฉัตร    ชุดทะเล
34. นายระวิ    ลือพงศ์พัฒนะ
35. นายสิทธิศักดิ์    ขำเกษม
36. นางสาวธัญญารัตน์    ฉาไธสง
37. นางสาวณิชาพร    ขันทองคำ
38. นางสาวปิยฉัตร    สถิรเรืองสิน
39. นางสาววัจนารัตน์    ปลั่งกลาง
40. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์    ถาวรจันทร์
1. นายกัมปนาท    โพธิ์ชูชัชวาล
2. นายนฤทธิ์    เกียรติโชคสกุล
3. นางปรานอม    สุขสมบูรณ์
4. นายศิริชัย    ม่วงไตรรัตน์
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปพิชญา    แจ่มใส
2. นายสิโรดม    ศรีพลายงาม
3. นายจิรเมธ    ถึงหมื่นไวย
4. นายพิสิษฐ์    เนตรระกาศ
5. เด็กชายทวิน    ไพรนอก
6. นายโชคปิติ    มีชัย
7. นางสาวอมลธีรา    วงศ์เวชวศิน
8. นางสาววรรณพร    เพ็ญสุข
9. นางสาวมณฑกาญจน์    ขอเหนี่ยวกลาง
10. นางสาวธาริกา    ศรีพลกรัง
11. นายธัมรงค์ศักดิ์    เชืิ่อมกลาง
12. นายธนพล    ทองจอก
13. นายธนภัทธ    คูณขุนทด
14. นายสุพจน์    เกิดผล
15. นางสาวภัทรวดี    ช้างเผือก
16. นางสาวพิริยา    แสไพศาล
17. นางสาวกันยกร    เกตุใหม่
18. นางสาวนันฑิตา    ปรางปรุ
19. นางสาวศุภาวรรณ    อรไทวรรณ
20. นางสาวสุรัตนวดี    โนใหม่
21. นางสาวกุลลดา    มีโทน
22. นางสาวณัฐนรี    คล้ายอุดร
23. นางสาวณิชา    ยังกลาง
24. นางสาวหทัยชนก    โค้งนอก
25. นางสาวอรอนงค์    มะเริงสิทธิ์
26. นางสาวอัญชิสา    นุ่มน้อย
27. นางสาวโชติรส    อินทรี
28. นางสาวชลลดา    โกฏค้างพลู
29. นายไตรภพ    ทองงาม
30. นายอภินันท์    ทองใส
31. นายศุภชีพ    นิลคูหา
32. นางสาวรัตติยา    พึ่งย้อย
33. นายกฤตยชญ์    จิตต์ราษฏร์
1. นายนริศรา    อินสูงเนิน
2. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
3. นายวิพัฒน์    เรียนกิ่ง
4. นายสมภพ    ชาญสูงเนิน
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุพร    โนนทอง
2. นางสาวพุธธิดา    เทียมคำ
3. นางสาวพีรดา    อุตส่าห์การ
4. นางสาวชนิดา    แก่นจันทร์
5. นางสาวสุณัฏฐา    มะรังศรี
6. นางสาวสุธาสินี    พริ้วไธสง
7. นายวิศวะ    ลาสุเล
8. นายดนุพล    หุ้มไธสง
9. นายสัญญา    สาทร
10. นางสาวเมทนี    พรมลา
11. นางสาวเหมือนฝัน    เกรียงกระโทก
12. นายวัชรากรณ์    พลแสน
13. นางสาวสวรรยา    หงษ์ทัพย์
14. นางสาวสุดารัตน์    มูลกลาง
15. นางสาวนนท์ธีญา    แก้วฝายนอก
16. นางสาวกรพินธุ์    อินศรีเมือง
17. นางสาวปาลิดา    เทียมมูล
18. นางสาวจินดามณี    ใจเป็น
19. นายสหรักษ์    ฤทธิยา
20. นายพิชิตชัย    ใยเทศ
21. นางสาวปาริชาติ    ป่าขมิ้น
22. นายทองสมุทร    ถึงนอก
23. นายบริรักษ์    สิงห์ทอง
24. นายชัยรัตน์    ลาดแก้ว
25. นายอัจฉริยะ    จิตทอง
26. นายสืบสกุล    สมศักดิ์
27. นางสาววัลลภา    ปักการะโต
28. นางสาวธัญญาภรณ์    สิมลา
29. นางสาวจารุวรรณ    บรรดิษฐ์วงศ์
30. นางสาวพลอยชมพู    ฤกษ์สงเคราะห์
31. นางสาวอารีญา    ชื่นชู
32. นายสุชาครีย์    ยอดชลูด
33. นางสาวชลิตา    วงศ์ษา
34. นางสาววิรัชฏาภรณ์    ตลับไธสง
35. นางสาวทิพย์เกษร    สุภาพร
36. นางสาวปุณยาพร    ทองพา
37. นางสาวธัญญาภรณ์    โพธิ์สลิตร
38. นางสาวศศิวิมล    ชนะไธสง
39. นางสาวสุรีพร    ละดาวัลย์
40. นางสาวกษมา    เที่ยงธรรม
1. นางสาวณัชชา    วรรณทะมาศ
2. นายนราธิป    คำศรี
4 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปนัดดา    บังพิมาย
2. นางสาวรัชนีกรณ์    เพลิดขุนทด
3. นายนพรัตน์    จันทร์เอี่ยม
4. นายศักดิ์สิทธิ์    นิลสนิท
5. นางสาวพรพิมล    มูลสันเทียะ
6. นายปัญญาวุฒิ    กัญพงษ์
7. นางสาวมนภรณ์    เดนจันทึก
8. นางสาวสิราพร    แสงนอก
9. นายณัฐวุฒิ    ทองดีนอก
10. นายสมหมาย    แคบขุนทด
11. นางสาวจิราภรณ์    เตื่อยจันทึก
12. นางสาวรุ่งนภา    หอมมาลา
13. นางสาวลีลาวดี    จานนอก
14. นางสาวศิรินภา    อ่วมสันเทียะ
15. นางสาวทยิดา    พยุงสันเทียะ
16. นางสาวสุพัตรา    ริมไธสง
17. นางสาวณัฐริกา    บรรลุสันต์
18. นางสาวมนทิชา    โพธิ์นอก
19. นางสาวสิริกัญญา    เกตุศิริ
20. นางสาวสายทอง    เมฆขุนทด
1. นายสกุลชาย    สุขเกษม
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพัฒนพงษ์    พิทักษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์    ทองเหล็ก
3. นายจีรศักดิ์    นาคร้าย
4. นางสาวฤทัยชนก    ปานทองสุข
5. นางสาวเบญจมาศ    บุญชำนิ
6. นางสาวเบญจมาศ    พลีดี
7. นายสหรัฐ    บุญนอก
8. นายพงศธร    อ่ำกลาง
9. นางสาวพรทิมา    สนิทชอบ
10. นางสาวศดานันท์    ช่างบุ
11. นางสาวการุณย์    พลองพิมาย
12. นางสาวกฤติยาภรณ์    เพลินจันทึก
13. นางสาวกัลยพัชร    จ่ายจันทร์
14. นางสาวปภัสสร    อินทร์จอหอ
15. นายอานันทภูมิ    ขานกระโทก
16. นางสาวภูศนิษา    ชมกลาง
17. นางสาวพีรพร    เพียงพิมาย
18. นางสาวณัฐกานต์    พูลขวัญ
19. นางสาวพนิตสุภา    เลิศกมลสิน
20. นางสาวจิตรธิดา    สุดแสนยา
21. นางสาวพรพิมล    ชินกลาง
22. นายนนทวัฒน์    ทองแดง
23. นางสาวกนกภรณ์    วัตสันกรึก
24. นางสาววรัญญา    ถมกลาง
25. นางสาวอารยา    ถือความซื่อ
26. นายอิศรา    ศิลลา
27. นายวงศกรณ์    ชุ่มฟักกิจ
28. นายสหรัถ    วรรณะ
29. นางสาวสุดารัตน์    สุขบุญ
30. นางสาวสุพรรสา    ชาสำโรง
31. นางสาวณัฐธิชา    เข็มพิมาย
32. นางสาวอัมพุชินี    ชัยฤทธิ์
33. นางสาวกมลชนก    ศรีสุข
34. นางสาวเจนจิรา    รักษาวัด
35. นายทิวัฒน์    อาจปรุ
36. นางสาวกิตติยาภรณ์    ถนัดไร่
37. นายอภิวัฒน์    สุนทะวงศ์
38. นายณัฐพงศ์    อถมพรมราช
39. นางสาวเกวลิน    โพธิ์ใหญ่
40. นางสาวนิภาพร    สมน้อย
1. จ.ส.อ.ทวี    ทนาวร
2. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
3. นายรขต    วรรณศิลปะ
4. นางวิไลพร    จงกล
5. นายสรชัย    จงกล
6. นางสาวสิรินดา    สีสันท์
7. นางสาวอลิษา    อุตรดิษฐ์
8. นางสาวอำภา    บุตรทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................