งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 258
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายดานุพร    พรมภีร์
3. เด็กชายทินภัทร    ชื่นชม
4. เด็กหญิงรักษิตา    พรหมทา
5. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา    จัดหงษา
6. เด็กหญิงสุชาวดี    มะลิทา
7. เด็กหญิงภัทรวดี    คล้ายแท้
8. เด็กชายณัฐดนัย    อ่วมในเมือง
9. เด็กชายสรวิชญ์    เปไธสง
10. เด็กชายพงศกร    พลายหมื่นไวย
11. เด็กชายภคนัน    รังษีวัฒนานนท์
12. เด็กหญิงญาณภัค    พินิจมนตรี
13. เด็กหญิงสโรชา    ชุ่มหมื่นไวย
14. เด็กชายอรรถพล    จันทร์หมื่นไวย
15. เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู    ซึมกลาง
16. เด็กหญิงจารุพร    ศรีเนตรกูล
17. เด็กหญิงธัญชนก    บัวจันทร์
18. เด็กหญิงมณีรัตน์    จันทร
19. เด็กหญิงรัญชิดา    ก้อนในเมือง
20. เด็กหญิงอรอนงค์    คัทเนตร
21. เด็กหญิงพิชญาภา    นามเนียม
22. เด็กชายพลพล    นาคา
23. เด็กหญิงกิตติญา    นวลมะเริง
24. เด็กหญิงแก้วอารีย์    จิตต์สาตา
25. เด็กหญิงจิราพร    จรโคกกรวด
26. เด็กหญิงชันณิสา    นามพุดซา
27. เด็กหญิงฐิตารีย์    กั๊กสูงเนิน
28. เด็กหญิงณัฏฐนิช    นาดี
29. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ศีลวรรณ์
30. เด็กหญิงธัญท์นภัส    ขามเกาะ
31. เด็กหญิงภัทรธิดา    นพภักดี
32. เด็กหญิงรวิสรา    หลอดคำ
33. เด็กหญิงสุชาธินี    คุ้มวงษ์
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ศรีหมื่นไวย
35. เด็กหญิงไอริน    ศรีหมื่นไวย
36. เด็กหญิงจิรภัทร    สำราญดี
37. เด็กหญิงสิริคะนึง    มอญไหม
38. เด็กหญิงศุวพิชฌา    พรมผัน
39. เด็กชายพัทธพล    หนูเมือง
40. เด็กหญิงนภกมล    ต้นทับไทย
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
2. นางดวงกมล    เกิดทะเล
3. นางนริศรา    อินสูงเนิน
4. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
5. นายมานะ    เอื้อเฟื้อ
6. นางวันเฉลิม    วังสำเภา
7. นางสมจิต    มุ่งกลาง
8. นายสมภพ    ชาญสูงเนิน
2 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวิโรจน์    สิงห์พรม
2. เด็กชายรังสิมันตุ์    พุ่มจันทร์
3. เด็กชายณัฐวัตร    เทินสะเกษ
4. เด็กชายเตชสิทธิ์    ตระการวณิชยกุล
5. เด็กหญิงพัชรพร    บอกขุนทด
6. เด็กหญิงสกาวเดือน    ทิพเนตร์
7. เด็กชายจักรี    ประจิตร์
8. เด็กชายอนุพงศ์    บินขุนทด
9. เด็กชายอริชย์    ชีวาจร
10. เด็กชายกานณรงค์    ใจดี
11. เด็กชายภานุพงษ์    ปอสูงเนิน
12. เด็กหญิงกิตติวรา    วรรณพงษ์
13. เด็กหญิงจริยา    เกิดทรัพย์
14. เด็กชายเฉลิมชัย    พะลี
15. เด็กชายชยณัฐ    ลพพื้น
16. เด็กชายภูธเนศ    คงนาลึก
17. เด็กหญิงจันทกานต์    หาญสูงเนิน
18. เด็กหญิงปณิดา    ภูพันดุง
19. เด็กหญิงเกศรินทร์    ม่วงเรือน
20. เด็กหญิงจอยรุจี    แก้วเรือง
21. เด็กหญิงอนันตญา    หุ่มขุนทด
22. เด็กหญิงพรธิดา    พรมพันธ์ใจ
23. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แฟนพิมาย
24. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ตาติย์
25. เด็กหญิงธนพร    รักชาติ
26. เด็กหญิงตะวัน    แซ่ตัง
27. เด็กหญิงรจนา    เสาสิริ
28. เด็กหญิงพิมพ์วิกา    แมมขุนทด
29. เด็กหญิงสุวรรณา    การสร้าง
30. เด็กหญิงหาดทราย    โกลนโคกกรวด
31. เด็กหญิงวรัญญา    ผึ่งสูงเนิน
32. เด็กหญิงสุพัตรา    วงษ์ชาติ
33. เด็กชายสุริยา    ฝาชัยภูมิ
34. เด็กหญิงธนภรณ์    เสนสกุล
35. เด็กชายอนุวัฒน์    กสิประกอบ
36. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แก้วจันอัด
37. เด็กหญิงทยิดา    ไปไหน
38. เด็กหญิงปณิตา    อินทร์กิ่ง
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ประเสริฐจันทึก
40. เด็กหญิงศศิธร    แตงสูงเนิน
1. นายสกุลชาย    สุขเกษม
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    เลียมรัตน์
2. เด็กชายปฐมทองทรรศ    รักขาว
3. เด็กหญิงอาภัสรา    พิลาคำ
4. เด็กชายสิทธินนท์    สุขะเดชะ
5. เด็กหญิงสายทิพย์    แมดพิมาย
6. เด็กหญิงปานตะวัน    ชุ่มทองหลาง
7. เด็กหญิงพิมพ์ภร    กันทับ
8. เด็กหญิงยลลดา    แตบไธสง
9. เด็กหญิงรัชชานันท์    จี่พิมาย
10. เด็กหญิงปณิตา    พุ่มพฤกษา
11. เด็กหญิงปพิชญา    สำเร็จงาน
12. เด็กหญิงฐิติมา    คงดี
13. เด็กชายเพชรพิษณุ    เซอร์เดอโกรส
14. เด็กหญิงกรนันท์    พยัคฆ์กุล
15. เด็กหญิงเกวลิน    ฤทธิ์ปราสาท
16. เด็กหญิงจีรสนันท์    นานอก
17. เด็กหญิงจุฬามณี    หมายเทียมกลาง
18. เด็กชายสุทธิพงศ์    คุณาจารย์
19. เด็กหญิงลลิตา    สมนิยม
20. เด็กหญิงธนพร    ดีจริง
21. เด็กหญิงธัญจิรา    ช่อบุญกลาง
22. เด็กชายธนากร    หมายส่องกลาง
23. เด็กหญิงลำพู    แก้วกลาง
24. เด็กหญิงอนงค์ลักณ์    เพชรตะกั่ว
25. เด็กหญิงสวรส    ไกรนิตย์
26. เด็กชายวุฒิชัย    ตามกระโทก
27. เด็กหญิงสุพรรษา    ผินกลาง
28. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    คร่ำสุข
29. เด็กชายเศวตโชติ    มนกลาง
30. เด็กหญิงธารารัตน์    สำราญ
31. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ใบโพธิ์
32. เด็กหญิงสิริกร    อยู่สุข
33. เด็กหญิงขวัญชนก    มนต์ช่วย
34. เด็กชายเมธี    มีสุข
35. เด็กชายณัฐวุฒิ    รุ่งสันเทียะ
36. เด็กชายณัฐดนัย    หาญชนะ
37. เด็กหญิงณัฐวรรณ    จงกล
1. นายกฤษดา    ราชสีทา
2. จ.ส.อ.ทวี    ทนาวร
3. นายธิรศิลป์    นิยมสุข
4. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
5. นางวิไลพร    จงกล
6. นายสรชัย    จงกล
7. นางสาวสิรินดา    สีสันท์
8. นายเอกรัฐ    ดมใหม่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................