งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนวพล    ลีวิวัฒน์วงศ์
2. นายนพวรรณ    นิลสงค์
1. นางประสพ    ธนะสูตร
2. นางภัทรา    เทียมเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวรภพ    ซื่อสัตย์
2. นายสกุลเดช    ขอทับกลาง
1. นายชยาพล    ความดี
2. นายปริฉัตร    สัจจา
3 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    แทนวัน
2. เด็กชายศุภเชนทร์    อินทร์มา
1. นางธันยชนก    แก้ววิเศษ
2. นางสาววรัติญา    ไพลกลาง
4 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกฤษณะ    เทือกสม
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    แก่นดี
1. นางสาวนุชชาวีฐ์    โมงขุนทด
2. นางสุพรรณี    โพธิ์บุตรดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................