งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอรปรียา    อาบสุวรรณ์
2. นายณรงค์ฺชัย    สุขศรี
3. นางสาวกัลยา    คึขุนทด
1. นายพิศนุกรณ์    โพงขุนทด
2. นางสมคิด    พืชทองหลาง
2 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภา    เลิศขุนทด
2. นางสาวพิลดา    ชูใจ
3. นางสาวชนกชนม์    รุ่งกลาง
1. นางสาวชฎาพร    ผิวงาม
3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    มุ่งเอื้อมกลาง
2. นางสาววีรัญญา    สิงห์ไทยสงค์
3. นางสาวอพัชชา    ไกรกลาง
1. นางนิยม    มัจฉาชาติ
2. นางนิละนัน    ดอนสว่าง
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลศิริ    สินศุภรัตน์
2. นางสาวชิดชนก    สินธิทา
3. นางสาวพีรญา    ชิดโคกกรวด
1. นางมัทนียา    กลิ่นประเสริฐ
2. นางสุภาวดี    ลารินทา
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชพร    วรธงไชย
2. นางสาวปณิดา    ดูพันดุง
3. นางสาวฮันนา    ชัง
1. นางสาวณัฐวดี    กูละพัฒน์
2. นางอรพิน    ประกาลัง
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริวิมล    ด่านทองหลาง
2. นางสาวบัณฑิตา    จำกลาง
3. นางสาวดวงพร    ปิ่นแคน
1. นางประภาศรี    ขาขุนทด
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนัชชา    เอื้อสุวรรณา
2. นางสาวณัฐนิชา    ชัยศรีพิพัฒน์
3. นางสาวอินทิรา    วุสันเทียะ
1. นางสาวไหมหมูล    เทพทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชริกา    ลาภบุญเรื่อง
2. นางสาวอรุโณทัย    เถียนสูงเนิน
3. นางสาวอาศิรา    เรี่ยวแรง
1. นางสาวกาญจนา    แสนมี
2. นายธีระกุล    นนกระโทก
11 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวโสรยา    ขาวมะเริง
2. นางสาวสุพรรณนิภา    คงสนิท
3. นางสาวกรรณนิการ์    ด้านกระโทก
1. นางสาวมยุลี    นันดี
2. นางสายทิพย์    ทิพย์รักษ์
12 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววริณชญา    ฤทธิ์สันเทียะ
2. นางสาววารุณี    ถอยกระโทก
3. นางสาวเกวลี    ชัยฤทธิ์
1. นางสาววัชรี    บุญชุมวงศ์
2. นางเพ็ญศิริ    เศรษฐชัย
13 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภดา    ดวดกระโทก
2. นางสาวจิรารัตน์    ตุ๋ยแก้วพะเนาว์
3. นางสาวชุติกาญจน์    เนื่องกระโทก
1. นางสาวกฤติกา    เขียวแก้ว
2. นางสมบูรณ์    กมขุนทด
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวตะวัน    ขอนทอง
2. นางสาวปาริดา    จันทีนอก
3. นางสาวปภัสรา    คาวะโล
1. นางสาวนาถนารี    นรินทร์นอก
2. นางประสพ    ธนะสูตร
15 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชุณหปักษ์    เทียมทะนงค์
2. นายยุทธพิชัย    แก้วพรม
3. นางสาวภัททิยา    ทุมมี
1. นางสาวธัญพร    แสงคำ
2. นางรุ่งนภา    รมยาคม
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายตะวัน    ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา    เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี    ตากระโทก
1. นางสาวผกาวรรณ    สุวรรณภูมานนท์
2. นางสาวแทบทอง    ชื่นกระโทก
17 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    พึ่งครบุรี
2. นางสาวฉันทนา    ไผผักแว่น
3. นางสาวจันทร์กานต์    ขีดดอน
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา    เชยครบุรี
18 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอโรชา    พริ้งเพริด
2. นายพิพัฒน์    ลัดสูงเนิน
3. นางสาวสุวิมล    เจริญดี
1. นางนพมาศ    คลังชำนาญ
2. นางสาวพัชรินทร์    เวฬุวนารักษ์
19 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยมาส    ทองอ่อน
2. นางสาวปณิดา    นามวงษ์
3. นางสาวอรสา    คำภิรมย์
1. นางสาวนันทัชพร    จงปลื้มปิติ
2. นางสาวเขมณัฏฐ์    กอสมานชัยกิจ
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทราพร    กายเมืองปัก
2. นางสาวภิญญดา    กาลศิลป์
3. นางสาวนภัสสร    ใจไธสง
1. นายทำนุ    พ่วงภู่
2. นางสาวศิวากร    กิติลือ
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษ    เฉื่อยไธสง
2. นางสาวปิยฉัตร    เวินเสียง
3. นางสาวเมษาธนารัตน์    ขาวพิมาย
1. นางญาณันธร    ปัดสาโก
2. นางสุวรรณี    อินธิแสง
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอทิตยา    เชาชลาด
2. นางสาวพรธิตา    ซึมกระโทก
3. นายศุภชัย    บุตรทศรี
1. นางจิรภา    ใจตรง
2. นายศิริชัย    หาคุ้มคลัง
23 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนันทา    แขมเกษม
2. นางสาวพรชิตา    พราห์มใหญ่
3. นางสาววิภาวัน    มิกขุนทด
1. นางภัทรา    บูชา
2. นางสาวรัศมี    ปิยะพรหมศิริ
24 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัตนาภรณ์    บุตรวงษ์
2. นางสาวธนพร    กุหลาบ
3. นางสาวสตรีรัตน์    ขันติ
1. นางสาวธัญญารัตน์    ไทยเดิม
2. นายรุ่งโรจน์    อ่อนศรี
25 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุทธิดา    กลิ่นภู่
2. นางสาวอรดา    ประเสริฐวงศ์
3. นางสาวอารดา    ขาวพิมาย
1. นางสาวสุธาทิพย์    เกตุก่อ
26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอักษร    พือสันเทียะ
2. นางสาววนาลี    หกขุนทด
3. นางสาวนริศรา    แก่นชัย
1. นางสาวศศิพร    สัญญาถนอมรัช
2. นางสาวสุภัสรา    ประดุจชน
27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพรนิภา    ภูฆัง
2. นางสาวปวีณ์นุช    หวานสูงเนิน
3. นายสุริยะ    ประเสริฐจันทึก
1. นางตรีชฎา    เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย    สุวะพัฒน์
28 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาพร    ทาจันทึก
2. นางสาวกาญจนา    อ้วดจันทึก
3. นายไชยยา    น้อยจันทึก
1. นายจรูญ    เผือดจันทึก
2. นายสุพจน์    โตจะโปะ
29 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววารุณี    นรารัตน์
2. นางสาวจุฑาพร    กุ้ยประเสริฐ
3. นางสาวศิรินยา    เปียสูงเนิน
1. นางพัชนี    บริบูรณ์
2. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
30 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชุติมา    เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์    ศรีชัย
3. นางสาวสุชาดา    เปียมิน
1. นางคำสอน    เขจรลัย
31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสุรชาติ    ลุนพุฒ
2. นางสาวภาวิดา    ทองรังศรี
3. นางสาวนันธิยา    หวินสันเทียะ
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
2. นายศุภฤกษ์    อุปมา
32 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชาลิสา    นาบำรุง
2. นางสาวณัฐริกา    เวสูงเนิน
3. นางสาวขวัญฤดี    โชติสูงเนิน
1. นางสาวปราณี    งามดี
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเบญจวรรณ    ปิตะคุ
2. นางสาวธัญชนก    จันทะโก
3. นางสาวชฎาพร    อวบสันเทียะ
1. นายฉัตรชัย    บุญมาก
2. นางสาวชาณิดา    ปนันท์ธนา
34 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเทวราช    ทองสายออ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    ประสมทรัพย์
3. นางสาวอินทิรา    แซะจอหอ
1. นางทศพรรณ    จันทา
2. นางสาวสุรางคณา    จงปั้น
35 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอธิติยา    มอมขุนทด
2. นางสาวกมลวรลักษณ์    มณีมนัฐธนโชค
3. นางสาวปัทม์ศุภางค์    พืบขุนทด
1. นางกนกพร    อินรัมย์
2. นายสมชาติ    ไทยปราณีต
36 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกวินธิดา    หวังประสพกลาง
2. นางสาวจุรีรัตน์    พรมจันทึก
3. นายปริญญากร    ฤทธิ์กลาง
1. นางสาววัฒนา    คุณทะวงษ์
2. นางสาวอัญชลี    คงชุ่มชื่น
37 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววันศิริ    ขอช่วยกลาง
2. นางสาวพัชรี    อักษรเสือ
3. นางสาวรุ่งนภา    เสิบขุนทด
1. นางสาวปัณณภัสร์    ศอกกำปัง
2. นายสมควร    ต้ายไธสง
38 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสาวิตรี    ปวงขุนทด
2. นางสาวอัมรินทร์    หาญขุนทด
3. นายชาคริต    ม่วงนาค
1. นางสาวเสาวภา    หมวดสันเทียะ
2. นางสาวแสงเดือน    นิลศรี
39 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนันทิชา    เลิกนอก
2. นางสาวพรพิมล    สุดมี
3. นางสาวอภิภาวดี    สีสงัด
1. นางสาวปณิตา    แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี    หลายทวีวัฒน์
40 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุวิมล    แก้วดอนรี
2. นางสาวสาวิตรี    พร้อมจิต
3. นางสาวกรองแก้ว    บัวสาลี
1. นางสาวกนกกาญจน์    ภักดีวิวรรธ
2. นางสาวศรีวรรณ    แฉขุนทด
41 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนิษฐา    อวบสันเทียะ
2. นางสาววิจิตรา    หวังดีกลาง
3. นางสาวกานต์ญารัตน์    บุตรสะอาด
1. นางสาวสมาพร    สืบค้า
42 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอัฉราภรณ์    ไวสูงเนิน
2. นางสาววิภาวดี    ไวนนท์
3. นางสาวชญาดา    ตากิ่มนอก
1. นางนางเยาวลักษณ์    สมนอก
2. นางสาวสุพรรณี    บัวสาลี
43 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววนิดา    ยอดนิล
2. นางสาวสุพัตรา    เจือจันทึก
3. นางสาววารุณี    ดำคำ
1. นางสาวศิรินภา    จีนกลาง
44 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปรียาภรณ์    ศิริวัฒน์
2. นางสาวสุพรรษา    ดาราคำ
3. นางสาวตะวันฉาย    ปลั่งกลาง
1. นางสาวอรฤดี    ผู้นอก
2. นางสาวเพชรี    ภูแสงศรี
45 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายนันทนนท์    ทึมหวาย
2. นางสาวสโรชา    แก้วมณี
3. นางสาวสุภาภรณ์    ชุ่มใหญ่
1. นางณัฐทพัสส์    จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ    มะลัยไทยสงค์
46 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจันทิมา    ชนะดี
2. นางสาวทิพยาภรณ์    ไลนอก
3. นางสาวอภิญญา    วันสา
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
47 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวขวัญนภา    กอกลาง
2. นางสาวพัชรพร    หร่ายณรงค์
3. นางสาวสุพรรณษา    นิ่มละมูล
1. นางธิดารัตน์    เอมวงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์    เดือนกลาง
48 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฐนิตา    ทนน้ำ
2. นางสาวพัชริดา    ปัญญา
3. นางสาวสุชาดา    ปลั่งกลาง
1. นางญาณิศาพัฒน์    อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช    สุขศิริพาณิชย์
49 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพล    สุกแก้ว
2. นางสาวชฎาธาร    ขุงสันเทียะ
3. นางสาวดารารัตน์    หมวกพิมาย
1. นางสาวกัญจนพร    ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา    ศรีสวัสดิ์
50 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธิดารัตน์    สำโรง
2. นางสาวกิตติมา    มุ่งสอนกลาง
3. นางสาวสิริภัทร์    ช่างเกรียน
1. นางมลฑิรา    สงกรานต์
51 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายทรงยศ    พิมอุบล
2. นางสาวปิยะธิดา    จันทรเนตร
3. นางสาวรสสุคนธ์    ชิดนอก
1. นางกมลชนก    คล่องขยัน
2. นางสาวณัฐพร    มงคล
52 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอิสรภาพ    บุญหอม
2. นางสาวภาวิณี    คอกสี
3. นางสาวมัณฑนา    แผติตะ
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
53 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจีรพร    ชัยเสน
2. นางสาวจารุวรรณ    แทนไธสง
3. นางสาวชริตา    อักษาษร
1. นางสาวอนัญญา    รอดชื่น
54 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศุจิภา    ล้ำเลิศ
2. นางสาวศุภานัน    ล้ำเลิศ
3. นางสาวณัฐชริกา    ถิรพรเอกศิษฐ์
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
2. นางสาวอัญชลี    บุราคร
55 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววันเพ็ญ    เทียนพิมาย
2. นางสาวธันย์ชนก    สุขกำเนิด
3. นางสาวชุติกาญจน์    แสนพันธ์
1. นางฐิติภา    ผึ่งไธสง
2. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
56 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธนพร    ตั้งไว้รัมย์
2. นางสาวธัญยพร    ตั้งไว้รัมย์
3. นางสาววัลยา    ต่วนกระโทก
1. นางประทุม    แทวกระโทก
2. นางวสิธร    เอี่ยมละออ
57 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐกฤตา    ดีสา
2. นางสาววัสสิกา    แสงแก้ว
3. นางสาววรรณภา    ต้นสูง
1. นางสาวชาลิสา    วะโรรัมย์
2. นายวัชชิระ    วรรณปะเข
58 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภคพร    ศรีวัฒนพงศ์
2. นางสาวกฤติยา    พรมทอง
3. นางสาวฟ้าใส    หมายดี
1. นางสาวกรวยทอง    แย้มศรี
2. นางสาวสมหมาย    อุตส่าห์การ
59 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนันทิขา    อยู่โยธา
2. นางสาวอธิชา    กองเกิด
3. นางสาวศิรินันท์    หาญโกรธา
1. นางสาวประสงค์    โพยนอก
60 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอังสุมาลี    ยางนอก
2. นางสาวปัทมา    ดีชัยชนะ
3. นางสาวนภาพร    เรืองเสนา
1. นางสาวศิรินภา    ฝาไธสง
2. นางสาวอุลัยภรณ์    แสนนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................