งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาสินี    สังทองห้าว
2. เด็กหญิงสุพิชชา    มีชัย
3. เด็กหญิงจิรัชยา    สูตรพจนารักษ์
1. นายพยุง    ครากกระโทก
2. นางสมคิด    พืชทองหลาง
2 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    สุทินเผือก
2. เด็กหญิงวีรพัทรา    รักษ์ชน
3. เด็กหญิงชนาพร    สนิทจันทร์
1. นางสาวชฎาพร    ผิวงาม
3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภาพร    ลำพาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ปัญญา
3. เด็กหญิงอลิษา    ขอใหญ่กลาง
1. นางนิละนัน    ดอนสว่าง
2. นายบุญยาธร    ทะยอมใหม่
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุกร    วงษ์กันทะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พานุช
3. เด็กหญิงชลธิชา    สร้อยสมุทร
1. นางดลหทัย    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัชดาวรรณ    ทอนเกาะ
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภัคสิริ    อัครไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนาภา    ฤทธิขันธ์
3. เด็กหญิงสิริชาภา    ภู่รุ่ง
1. นางรัชนีวรรณ    ฐานะวัน
2. นางโสพรรณวดี    เมธาวุฒินันท์
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แสนสุข
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สวัสดี
3. เด็กหญิงนิกนาถ    สกุลอิสระธรรม
1. นายมานะ    เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสมคิด    เกวขุนทด
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนารียา    เปลี่ยนขุนทด
2. เด็กหญิงมัณฑนา    วานิชกลาง
3. เด็กหญิงศิริพร    น่วมกลาง
1. นางสาวรำไพ    สีเนตรหอย
2. นางอรอนงค์    สีวัง
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชนิภา    วรกิตสิทธิสาธร
2. เด็กหญิงรินรดา    รอดพ้น
3. เด็กหญิงฐิติยา    คูประทุมศิริ
1. นางสาวไหมหมูล    เทพทอง
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปุณยนุช    ชาวไทย
3. เด็กหญิงณิชกมล    วัฒนชัยประสิทธิ์
1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรเจริญ
2. นายธีระกุล    นนกระโทก
10 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำบาง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงรุจิรา    บุญเรือน
1. นายวิโรจน์    อาจอำนวย
2. นายศุภณัฏฐ์    หงษ์วิจิตปรีชา
11 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ใจศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เถระวัน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    พินิจชัย
1. นางสาวเบญจวรรณ    ด่านกระโทก
12 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุสรา    มีเกาะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา    ดาสูงเนิน
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์    อาษาภักดิ์
1. นางสาววัชรี    บุญชุมวงศ์
2. นางเพ็ญศิริ    เศรษฐชัย
13 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเชฐฐา    สิมศิริวัต
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงนัทกานต์    โผงาม
1. นางทิพย์ภา    ยันสูงเนิน
2. นายมานพ    ศรีสวัสดิ์
14 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วสีทา
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    กลางสวัสดิ์
1. นางสาวธัญพร    แสงคำ
2. นางรุ่งนภา    รมยาคม
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายประเสริฐ    ปลักกระโทก
2. เด็กหญิงปาณวี    ชุนครบุรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ช้างอินทร์
1. นางสาวผกาวรรณ    สุวรรณภูมานนท์
2. นางสาวแทบทอง    ชื่นกระโทก
16 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสโรชา    นามเกษม
2. เด็กชายวีรภัทร    ชาญกระโทก
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เกตุงาม
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา    เชยครบุรี
17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอินทร์ธุมาท    แผนพิมาย
2. เด็กหญิงเขมิกา    หมายยอดกลาง
3. เด็กหญิงจามรี    ชิดจ้อย
1. นางสาวจินตนา    นุ่มนวลศรี
2. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
18 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    แสนหิน
2. เด็กหญิงขวัญเรือน    กุดสระน้อย
3. เด็กชายอาทิตย์    ทองจันทร์
1. นางนพมาศ    คลังชำนาญ
2. นางพัชรินทร์    เวฬุวนารักษ์
19 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรภัทร    วิลัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่ตัน
3. เด็กหญิงปรีญา    กล้าจอหอ
1. นางสาวนันทัชพร    จงปลื้มปิติ
2. นางสาวพิจักขณา    บัญญัติวงศ์
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทีปกร    สีสุวัฒน์
2. เด็กหญิงภาณุมาศ    สาระสระน้อย
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ตระกูลจันทร์
1. นางสาวดวงใจ    เยื่องกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชุกรณ์    ฉิมญานุวัฒน์
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    เตาตะขบ
2. เด็กชายศักรินทร์    แหวกแสวง
3. เด็กหญิงยูถิกา    โยงกระโทก
1. นายณัฐวุฒิ    อนุกูล
2. นางนิชา    แสงกระโทก
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนลินี    ปาลา
2. เด็กหญิงมัสธุรส    เนินทอง
3. เด็กหญิงธีมาพร    สิทธินอก
1. นางสาวภัทราวรรณ    ปาประโคน
2. นายสนอง    ผะเดียงครบุรี
23 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาราดร    ปราศกระโทก
2. เด็กหญิงอรวรรยาพร    ขันธะหัตถ์
3. เด็กหญิงลลิตา    เกตุสูงเนิน
1. นางภัทรา    บูชา
2. นางสาวรัศมี    ปิยะพรหมศิริ
24 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุนิสา    เอกบุตร
2. เด็กหญิงพรพิไล    ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกศินี    ชุมศรี
1. นางสาวธัญญารัตน์    ไทยเดิม
2. นายรุ่งโรจน์    อ่อนศรี
25 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ยอดรัก
2. เด็กหญิงนันทิดา    พรรณภักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ยอดรัก
1. นางสาวบุญญานี    ใจสูงเนิน
2. นางสาววราลักษณ์    รัตนสมบัติ
26 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงธารทิพย์    นาคคำ
3. เด็กหญิงอนุธิดา    อยู่สันเทียะ
1. นางสาวดวงเดือน    วิริยะ
2. นางสาวเกษร    แคนสิงห์
27 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนวลอนงค์    รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สมสร้าง
3. เด็กหญิงนันทพร    พรหมมาโนช
1. นายสุระชัย    เวียงดินดำ
2. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
28 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐวรา    ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงชนกษวรรณ    ฉาบพิมาย
3. เด็กหญิงวรินทร์    เข็มมี
1. นางสาวอัจฉรา    บุกขุนทด
2. นางสาวโสรญา    ศรีบำรุง
29 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรพินธ์    จันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์    จำปาจีน
3. เด็กหญิงอรวรรณ    หวังเอื้อกลาง
1. นางสาวปาณิสรา    เณรทอง
2. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
30 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปณิดา    บุตรพรม
2. เด็กหญิงธนัชชา    สำราญ
3. เด็กหญิงประภัสสร    พรไพศาล
1. นางสาวสุรางคณา    จงปั้น
2. นายอณุลักษ์    เพียดขุนทด
31 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรริสรา    สายจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช    แคบขุนทด
1. นางกนกพร    อินรัมย์
2. นายสมชาติ    ไทยปราณีต
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุวคนธ์    ทับกลาง
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ภู่ระดา
3. เด็กหญิงสุนัฐฐา    พรมตะพาน
1. นางสาวศิลป์สุภา    ขอชมกลาง
2. นางสาวอัญชลี    คงชุ่มชื่น
33 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายรุ่งนิรันดร์    จันทร์นิมิตร
2. เด็กหญิงปณิตา    นันทชัยศรี
3. เด็กหญิงนิสรา    นวลสันเทียะ
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุธินันท์    พันบุตร
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา    เดชขุนทด
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กราบขุนทด
1. นางสาวปัณณภัสร์    ศอกกำปัง
2. นางวิภาริณี    สมบัติสิน
35 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนลพรรณ    สุดมี
2. เด็กหญิงญาณนารี    ศรีมีงาม
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    จัตุชัย
1. นางสาวปณิตา    แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี    หลายทวีวัฒน์
36 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐพร    ประทุมแสง
2. เด็กหญิงพัทธีรา    เล่ห์กล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    หวังสิวกลาง
1. นางสาวอัจฉรา    ประจง
37 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปรานต์ศิรี    ภักดีสถิตธรรม
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    จงนอก
3. เด็กหญิงศศิธร    สนสมบัติ
1. นางสาวศรีวรรณ    แฉขุนทด
2. นางสุภรัตน์    ศรีบุณยมาลา
38 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลนภา    ภิรมย์ไทย
2. เด็กหญิงจีรนันท์    รันสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรวิพา    มนกลาง
1. นางสาวสมาพร    สืบค้า
39 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอริยา    พระประฐม
2. เด็กหญิงชาลิสา    วังสังยาว
3. เด็กหญิงปิยธิดา    จันหอม
1. นางสาวศิรินภา    จีนกลาง
40 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมินตรา    พลทามูล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เทินสระเกษ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    เอี่ยมนอก
1. นางณัฐทพัสส์    จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายสุรชาติ    มะลัยไทยสงค์
41 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์    ยางคำ
2. เด็กชายสุรชาติ    ภูมิแกดำ
3. เด็กหญิงชุติยา    มณีทัพ
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
2. นายสมพร    กล้าหาญ
42 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศักรินทร์    ผลกลาง
2. นางสาวธนภรณ์    ชีวะไชยวรรณ
3. เด็กหญิงกมลชนก    โลหากาศ
1. นางธิดารัตน์    เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว    แก้วกล้า
43 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐพล    กมลภพ
2. เด็กหญิงมาริษา    ครูทองอินทร์
3. เด็กหญิงปณิดา    บันดิษเสน
1. นางสาวพรนภา    พลเจริญ
44 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชาลิสา    สังข์สุข
2. เด็กหญิงชญานิศ    ชาวสวน
3. เด็กหญิงธีรนุช    พรมแก้ว
1. นายบรรพต    พลยุทธภูมิ
2. นางปทุมวดี    ดอกพยอม
45 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธนิชา    ซ้ายศรี
2. เด็กหญิงหงษ์หยก    รวยดี
3. เด็กหญิงอรพินท์    อยู่สบาย
1. นางญาณิศาพัฒน์    อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช    สุขศิริพาณิชย์
46 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุภัสสรา    เคหาบาล
2. เด็กหญิงธิติยาพร    การพันธุนิจ
3. เด็กหญิงสิรภัทร    เจริญศิริ
1. นางสาวกัญจนพร    ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา    ศรีสวัสดิ์
47 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอนัญญา    พลอยเงิน
2. เด็กหญิงอริษา    พิลาลี
3. เด็กหญิงอาภัสรา    เทินสระเกษ
1. นางมลฑิรา    สงกรานต์
48 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายคงฤทธิ์    ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ขำตาเถร
3. เด็กหญิงอมรวรรณ    คนหลัก
1. นางกมลชนก    คล่องขยัน
2. นางสาวรัชนี    ปาปะเก
49 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    กลางรัมย์
2. เด็กหญิงนฤดี    สุระพินิจ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แหลมทองอยู่
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
50 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศาลามาตร
2. เด็กหญิงภาสินี    จันทะกล
3. เด็กหญิงฐิติพร    พรานไพร
1. นางสาวอนัญญา    รอดชื่น
51 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ประดาอินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ลีสม
3. เด็กหญิงวาสนา    อุทัยแสน
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
2. นางอัญชลี    บุราคร
52 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวิจิตตรา    เหล่ามา
2. เด็กหญิงปณิดา    จันทร์หอม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    คุ้มขัง
1. นางสมพิศ    ตุ้มนอก
2. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
53 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงญาณิศา    นรเชษฐกุล
2. เด็กหญิงลลนา    สุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงลลิตา    สุวรรณบุตร
1. นางนิภา    อาลัยรัมย์
2. นางมณีรัตน์    ปาปะโต
54 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงญาณินี    เดื่อไธสง
2. เด็กหญิงสุมลมาลย์    ผาดไธสง
3. เด็กหญิงอาภัสรา    โสระเม็ก
1. นางนารี    แก้วหานาท
2. นางวรรณภา    ทองนำ
55 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนพรัตน์    วงศ์ชู
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์    อ้วนสุนัม
3. เด็กหญิงปภัสสร    เรืองเวหา
1. นางสาวประสงค์    โพยนอก
56 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอารียา    สงรัมย์
2. เด็กหญิงกนกพร    พลลาภ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    กลีบกลาง
1. นางสาวศิรินภา    ฝาไธสง
2. นางสาวอัจฉรา    จันเขียด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................