งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 203
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนิโลบล    คงแก้วพะเนา
2. นางสาวบุษกร    คงสามสี
3. นางสาวจิดาภา    สุนย์ทอง
4. นายฐาปนา    จิกกระโทก
5. นางสาวสมฤทัย    เพ็ญทองสุข
1. นายณัฐพงษ์    ขุดโพธิ์
2. นายพิชัย    เกงขุนทด
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนา    นพพลกรัง
2. นางสาวปภัสสร    สิทธิศรีไพศาล
3. นางสาวพิยดา    แสงคำ
4. นางสาวเมพรรณวิษา    เกิดกาหลง
5. นายจึงสกุล    จันทะหาร
1. นางจิราพรรณ    เพียนอก
2. นางทวีสิน    กฤษสุวรรณ์
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีญาพร    พ่วงทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา    คำมา
3. นางสาวธนัชชา    ฉันทะกลาง
4. นางสาวดวงกมล    สังข์ทองหลาง
5. นางสาวกฤติกา    จันทร
1. นางจรินทณ์    ภิรมย์กิจ
2. นางวิศณี    ชนะวงศ์
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมิกา    ดีกระโทก
2. นางสาวบุศรา    จิตติเรือง
3. นางสาวบุษญา    นันทไพร
4. นางสาวจีราภา    เงินโพธิ์
5. นางสาวเมธาวี    แซงกระโทก
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์    งามสวย
2. นางสาวกุลธิดา    จันทป
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเพลิน    เพราะผักแว่น
2. นางสาวสุดารัตน์    ขันเกษม
3. นางสาวโศภิตา    เนียมเมืองปัก
4. นางสาวระพีพรรณ    รุมฉิมพลี
5. นายนพวิทย์    สอนพรมราช
1. นางสาววัลชลี    เกียรติสิลังกุล
2. นางสายโรส    วงษาสืบ
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวฐิรญา    หวังแลกลาง
2. นางสาวกัญจนาพร    หงษ์สาวดี
3. นางสาวศนิตา    รัตนกุล
4. นางสาวพศิกา    หวังรักกลาง
5. นางสาวสุกัญญา    ด่านสันเทียะ
1. นางสาวณัฏฐกันย์    ดอกสันเทียะ
2. นายพชรกฤต    เกี้ยวกลาง
7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชลธิชา    ดวดไธสง
2. นายธนาวุฒิ    โพธิ์นอก
3. นางสาววชิราภรณ์    ทำดี
4. นางสาวสุวนันท์    พิมพ์สา
5. นายณัฐวัช    เปรมศิริวงศ์
1. นางชนากานต์    ไวยขุนทด
2. นายชิษณุพงศ์    ทวีเสริญมีเหง้า
8 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกิตติศักดิ์    นามพุทรา
2. นายสุภัค    มอญใหม่
3. นายสุธินันท์    แสนขยัน
4. นายอภิชัย    แกล้วกล้า
5. นายธนาธร    เพชรดี
1. นางมัณฑนา    สีมงคุณ
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................