งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    จิตต์สูงเนิน
2. เด็กหญิงกฤติญา    อินกลาง
3. เด็กหญิงณัฐวิมล    อ่อนโคกสูง
4. เด็กหญิงสุพิชญา    ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงพิศสมัย    ภู่จินดา
1. นางปราณี    เดชบุญ
2. นางสาวอภิรดี    จันทน์หอม
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริสรา    ฉันทะกลาง
2. เด็กหญิงไพจิตรา    ประสารวัน
3. เด็กหญิงวิกาญดา    มนทองหลาง
4. เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์    แทนกระโทก
5. เด็กหญิงพิมผกา    สะทักรัมย์
1. นางวิศณี    ชนะวงศ์
2. นางสาวสรัญญา    ยางนอก
3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริธิดา    ขุนศักดา
2. เด็กหญิงพัชรธิดา    ออมกระโทก
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ฉัตรวชิระพฤกษ์
4. เด็กหญิงเมธาวดี    เศรษฐ์กระโทก
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    อาบครบุรี
1. นางรุ่งนภา    พุตจันทึก
2. นางสาวรุ่งอรุณ    โพธา
4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชนิภา    คุ้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    รมยาคม
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    พึ่งพัฒน์
4. เด็กหญิงณัฐริการ์    แซ่ลี้
5. เด็กหญิงทวินันท์    ไกรสูงเนิน
1. นางสาววัลชลี    เกียรติสิลังกุล
2. นางอรนุช    นิธิการุณย์เลิศ
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์    นิตย์ภักดี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    นานอก
3. เด็กหญิงภัทร์อาภรณ์    สุวรรณาโค
4. เด็กหญิงจอมขวัญ    หวังฟังกลาง
5. เด็กหญิงพรพหรม    แอบจันอัด
1. นางสาวณัฏฐกันย์    ดอกสันเทียะ
2. นายพชรกฤต    เกี้ยวกลาง
6 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรสิตา    เขตสันเทียะ
2. เด็กหญิงสลิลรัตน์    แสนกลาง
3. เด็กหญิงตะวัน    คงสมพร
4. เด็กหญิงศิรินภา    ทานอก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    มูลยราษฎร์
1. นางชนากานต์    ไวยขุนทด
2. นายชิษณุพงศ์    ทวีเสริญมีเหง้า
7 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวัศยา    มณีทัพ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทวยไธสง
3. เด็กหญิงกชกร    รอรักกลาง
4. เด็กหญิงอลิษา    กลางโสภา
5. เด็กหญิงกัญญา    มะเมีย
1. นางมัณฑนา    สีมงคุณ
2. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................