งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐนิชา    ทรวงโพธิ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    เอกอัจฉริยา
3. นางสาวพนิดา    ช่างทอง
4. นางสาวสิริกร    ระวังสำโรง
5. นางสาวภัทราพร    ศุภเมธานนท์
6. นางสาววนิชา    ชูพลกรัง
7. นางสาวสุธินี    รักกุศล
8. นางสาวพิมญดา    ทะนันชัย
9. นางสาวกิตติยา    นิติธรธรรมกุล
10. นางสาวกัญญาณัฐ    เอื้อศิลามงคล
1. นางสาวกนกลักษณ์    รวมภักดี
2. นางอัญชณา    ศุภกุลสิริ
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายไพศาล    วงษาไชย
2. นายญาณวัฒน์    กองแก้ว
3. นางสาวพิยดา    พุทธิพันธ์
4. นางสาววิลาวรรณ์    เฉียงกลาง
5. นางสาววรนิษฐา    จุ้ยทองหลาง
6. นางสาวพิมลวรรณ    ศรีอภัย
7. นางสาวกมลลักษณ    จงรักกลาง
8. นายธีระพงษ์    สิงไทสง
9. นางสาวอภิสรา    พุฒนอก
10. นางสาวมุทิตา    อิ่มเจริญผล
1. นางสาวนาราชนก    กองทองหลาง
3 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชฎาพร    นึกกระโทก
2. นางสาวอรุณ    ต้นกระโทก
3. นางสาวจิรภิญญา    หนุนกระโทก
4. นางสาวพรรภัทรษา    เนินกระโทก
5. นายนวพล    ชำนาญพุดซา
6. นางสาวอริสรา    เนียดกระโทก
7. นางสาวมิริน    ปีกกระโทก
8. นางสาวสุดารัตน์    ดีสันเทียะ
1. นายนัทธี    สมทอง
2. นางสาวมยุลี    นันดี
3. นางสายทิพย์    ทิพย์รักษ์
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิมลรัตน์    แก่นกระโทก
2. นางสาวปรารถนา    สาดมะเริง
3. นางสาวมินตรา    กูบกระโทก
4. นางสาวสโรชา    เกาะกระโทก
5. นางสาวยศวดี    ทองดี
6. นายธนกร    ก่ำกระโทก
7. นางสาวจุฑารัตน์    แปะกระโทก
8. นายธนพล    ไชยกระโทก
9. นางสาวศุนิสา    ขัดคำ
10. นางสาวธัญชนก    รากผักแว่น
1. นางภิรมย์จิต    ฉิมโห้
2. นายวิวัช    ด่านกระโทก
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวชิรวิทย์    สืบจากน้อย
2. นายชินภัทร    เทียนพรมราช
3. นายจิระวัฒน์    สอนสำโรง
4. นายไชยเชษฐ์    ฉายสำโรง
5. นางสาวมาณียา    ยุพดี
6. นางสาวชลมาศ    พุ่มเกาะ
7. นางสาวอมรรัตน์    แสงปัก
8. นางสาวหนึ่งฤทัย    เนียมสำโรง
9. นางสาวศศิธร    สะโมสูงเนิน
10. นางสาวสุชัญญา    โภชจะโปะ
1. นายพงศธร    กาศพรมราช
2. นางสาวอังสนา    อุดแจ่ม
3. นางสาวแพรวพรรณ    แก้วประเสริฐ
6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเกียรติศักดิ์    ไขแสง
2. นายอนุรักษ์    อาศัย
3. นางสาวกานต์ธีรา    เสนาพันธ์
4. นางสาวบุญนพิน    กวนบ้านสุ่ย
5. นางสาวลลิตา    สูญนะรา
6. นางสาวสุดธิดา    ทาตะนะ
7. นางสาวณัฐนันท์    ทรวงโพธิ์
8. นางสาวฐิตาพร    แสงบึง
9. นางสาวยลดา    ศรียางนอก
1. นายธนวัฒน์    เหลืองกิ่ง
2. นางสาวรพีพรรณ    ปิ่นแคน
3. นายศักดิ์ชัย    คำยืน
7 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราลักษ์    ทาสันเทียะ
2. นางสาวพรธิดา    เนตรพลกลาง
3. นายวุฒิชัย    ใจนวล
4. นายธนกฤต    เตือนขุนทด
5. นางสาวปณาลี    ท้าวเพชร
6. นายราเชนทร์    นาคเขียว
7. นางสาวพรพรรณ    แก้วกันไชย
8. นางสาวปรารถนา    เครือเหล็ก
9. นางสาวพิมพ์พีรกานต์    สดใส
10. นางสาวศศิกานต์    สร้างแก้ว
1. นางสาวพัชรินทร์    สพฤกษ์
2. นายรุ่งโรจน์    อ่อนศรี
3. นางสาวสุดา    จันทราช
8 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภูดิศ    สกุลทัศนบรรจง
2. นายศุภชัย    กมขุนทด
3. นางสาววริญญ์รภัส    หมายมั่น
4. นางสาวชนนิกานต์    กฤษสุวรรณ
5. นางสาววริศรา    ศรีลมุล
6. นางสาวกานต์ระพี    ดวงสุดา
7. นางสาวธัญพิชชา    แขนสูงเนิน
8. นางสาววรรณิภา    เบ้าจันทึก
9. นางสาวปานทิพย์    พูดจันทึก
10. นางสาวภวรัญชน์    ธนรุจไพศาล
1. นายพิเชษฐ    หวนสันเทียะ
2. นายวรวุฒิ    สงวนพิมพ์
3. นางสาววิภารัตน์    แสงสุวรรณ
9 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชนิกานต์    ไพเราะ
2. นางสาวกัญญาภัคร์    เศียรขุนทด
3. นางสาววรดา    กามขุนทด
4. นางสาวศิรประภา    หงษ์ทอง
5. นางสาวณัฐชา    กมขุนทด
6. นางสาวพวงผกา    ดุกขุนทด
7. นายเอกรัตน์    อาบสุวรรณ์
8. นายเขมราช    ศรีแย้ม
9. นางสาวภูชนิษา    ไกรสำโรง
10. นางสาวธนัชชพร    ไพสันเทียะ
1. นายนิรันดร์    ลอยจันทึก
2. นายภิญโญ    มากขุนทด
3. นายสมเจต    ไตรวัชรนนท์
10 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจิรยุทธ    สุขนิล
2. นางสาวพิยดา    เงินอุดม
3. นางสาวทรรศญานีย์    อาพัดนอก
4. นางสาวจิดาภา    สีเนย์
5. นายยุทธศาสตร์    แท่นนอก
6. นางสาวชนิดา    ทานอก
7. นายจุลพงษ์    สุขนิล
8. นายเจษฎากร    สุขนิล
9. นางสาวสิริมา    อุตส่าห์
10. นางสาวภัทร์ธระพร    เพียนอก
1. นางชนากานต์    ไวยขุนทด
2. นายชิษณุพงศ์    ทวีเสริญมีเหง้า
3. นางสาววิรากานต์    นนกระโทก
11 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวภัทรวดี    หรี่ไธสง
2. นายสราวุฒิ    กะกุลพิมพ์
3. นายสุวรรณ    ประวันนา
4. นายธีรเดช    ศรีวิเศษ
5. นางสาววิภารัตน์    มะนาวนอก
6. นางสาวเบญจมาศ    ปะวะขัง
7. นางสาววรรณวิศา    ศรีนวล
8. นางสาวธัญญลักษณ์    บรรดาศักดิ์
9. นางสาวพรนภา    พิมพ์ประโคน
1. นายนพพร    เสนีย์คุปต์
12 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธีรนุช    ยับจอหอ
2. นายภาคภูมิ    นิติสิทธิ์
3. นางสาวศรสวรรค์    หีบพิมาย
4. นางสาวศุภาพิชญ์    หินดง
5. นางสาวมาริณี    นุ่มกำเนิด
6. นางสาวมาลัยรัตน์    เพ็งไธสง
7. นางสาวแพรพลอย    เที่ยงธรรม
8. นางสาวชลิตา    อยู่นา
9. นางสาววานุมาศ    เพ็งไธสง
10. นางสาวพิมพ์นภา    บำรุงนา
1. นางสาวกัญญาณัฐ    สันเต
2. นางธมนณพัฒศ์    หร่ายพิมาย
3. นางสมจิตร    แหวนพิมาย
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปภาวี    บุญฉ่ำ
2. นางสาววรรณภา    บ่าพิมาย
3. นางสาวรวิภา    นาเดช
4. นายศิลปกัณต์    เพ็ญสุข
5. นายภูริทัต    ค้าคล่อง
6. นางสาวสุพิชชา    คิดพ่อค้า
7. นางสาวณัฐจุรา    ทะเลดอน
8. นางสาวพรรณษา    มานะดี
9. นางสาวจารุภา    น้ำนิล
10. นางสาวศศิธร    บ่อพิมาย
1. นายจรัญ    เข็มพิมาย
2. นางสาวบุณฑริกา    วัชระไชยคุปต์
3. นายพีรพล    พวงทวี
14 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายขวัญชัย    สุดรัมย์
2. นายชัยวัฒน์    หงษ์ทอง
3. นายตะวัน    จิตไธสง
4. นายธนวัฒน์    แย้มศรี
5. นายพรหมมินทร์    ดอกเขารัมย์
6. นางสาวอิชยา    นาคนุช
7. นางสาวปิยธิดา    ศรีคำมาย
8. นางสาวธัญลักษณ์    จันทบุรี
9. นายสุริยัณต์    สุดรัมย์
10. นายรัฐปรีชานนท์    กลางพิมาย
1. นางมัณฑนา    สีมงคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์    บุญซำ
3. นางสาวหยาดพิรุณ    หนุนกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................