งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภูมินทร์    วนสันเทียะ
2. นายไกรวิชญ์    อินมะณี
3. นายถิระเทพ    สิทธิ์ขุนทด
4. นายนฤบดี    ปลั่งกลาง
5. นายนิติสิรภัทร    ปรุงโพธิ์
6. นายอนาคิน    ฤทธิ์เดช
1. นายภูริชา    เพ็ชรสุข
2. นายสุบิณ    โปร่งกระโทก
3. นายอำนวย    ทวี
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัญธพัส    ชนะภัย
2. นายธนทัต    โปร่งสันเทียะ
3. นายนภัสกร    ไกยชาติ
4. นายพงศธร    มะเรืองศูนย์
5. นายมรกต    กองเกาะ
6. นายวรชัย    ภักดีจอหอ
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
2. นายฐาปนพงศ์    วิเศษชาติ
3. นายสมกิจ    ผดุงสุนทร
3 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    กระจายพะเนา
2. นายวีรภัทร    ใจจินา
3. นายปฎิพล    ศรีทัด
4. นายธนพงษ์    บรรจงฤทธิ์
5. นายพิสุทธิ์    ฉันงูเหลือม
6. นางสาวสมิตา    อินทร์มะดัน
1. นายภิรวัฒน์    นะรีรัมย์
2. นายเสถียร    สืบม่วงไทย
4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    ข่ายกระโทก
2. นายณัฐวุฒิ    คุณแสน
3. นายวัชรา    การะเกษ
4. นายสิทธิโชค    คงป้อม
5. นายศิวกร    ดาวไธสง
6. นายสุรเชษฐ์    สอลอ
1. นายมนตรี    ปนสันเทียะ
2. นายสมปอง    ทะยอมใหม่
3. นายไกรสร    เรืองเวชภักดี
5 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนวพล    ไทยศรี
2. นายธนกฤต    พรศักดิ์หาร
3. นายวันเฉลิม    มีศรี
4. นายณัฐพงษ์    เซนนอก
5. นายอธิษฐ    สีหอมกลิ่น
6. นายพิทักษ์    ท้วมเลี้ยง
1. นายสุรสิทธิ์    ยอดชลูด
2. นายสุวพันธ์    เสาวโชติ
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมวรรณ    กระจงกลาง
2. นางสาวฐิติชญา    ครุฑวิชิต
3. นางสาวจิรพร    ทาสีดา
4. นางสาวจิตรา    ภู่พลัย
5. นายวิษณุวัฒน์    ภูผานี
6. นายธีรศักดิ์    จอมเกษม
1. นายศรีคิง    แสงพรม
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
3. นายเกียรติศักดิ์    กุนดี
7 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเพชรสุรบดี    โพธิสาร
2. นางสาวภัทราวดี    พันลาว
3. นายมนตรี    แรมกระโทก
4. นายปภัสพงษ์    ซ่อนกลิ่น
5. นายธนพนธ์    แยกกระโทก
6. นายกฤศนวัต    ธรรมกาโร
1. นายปัญญา    สิทธิเสือ
2. นายสพโชค    โตเหมือน
3. นายอดิศักดิ์    มือขุนทด
8 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์    สีทากุล
2. นายณัฐพล    บุรีสูงเนิน
3. นายธนภัทร์    จิตต์หลัง
4. นายภูวดล    เหลืองจันทึก
5. นายปราณ    เสารยะวิเศษณฺ์
6. นายเชษฐ์ดนัย    ปาจรียานนท์
1. นายชัยวัฒน์    พงศ์ภูพนา
2. นายนันทวัฒน์    จิระวัฒนพงศ์
3. นายบุญโย    มัดทะปะนัง
9 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเกียรติพงษ์    ขออยู่กลาง
2. นายนำชัย    วัชระโกมล
3. นายบุญมา    ดวงแก้ว
4. นายเกียรติเพชร    ขออยู่กลาง
5. นายเมธี    เม้าขุนทด
6. นายพิทักษ์    นาถมทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์    ลองจำนงค์
10 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกษิดิศ    หาญขุนทด
2. นายภครพล    กันตุ่ม
3. นายรัตนกุล    เรืองสันเทียะ
4. นายวุฒิพร    ศรีทอง
5. นายนวภูมิ    แสนพันธุ์
6. นายทิวานนท์    นาเจริญ
1. นายติณณภพ    หมายเจริญ
2. นางนิตย์    หมายเจริญ
3. นางนิตย์ธีรา    ประจะนัง
11 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวัชระ    มาปะเข
2. นายเปี่ยมโชค    ธรรมลี
3. นายพงษ์ศิริ    ชาติทอง
4. นายศรายุทธ    เพียนอก
5. นายนาวิน    หมั่นสระเกษ
6. นายมินทะดา    เจนใจ
1. นายณัฏฐกิตติ์    จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์    ภักดีราช
12 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอภิวัฒน์    พานิชนอก
2. นายคงชนะ    จอดนอก
3. นายอนุชา    ศิลารัง
4. นายอภิสิทธิ์    สิทธิคำ
5. นายวีระพันธ์    มาลา
6. นายสุทธิชาติ    ซื่อสัตย์
1. นายธัชกร    ชนม์นภัทร
2. นายพีรัช    เกียรติพัฒนธาดา
3. นายเกรียงเดช    จันคำ
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศุภกร    พัชรมุสิก
2. นายพันวรรษา    แสงศาลา
3. นายอมรเทพ    อูปแก้ว
4. นายภาคภูมิ    กุนอก
5. นายทักษิณ    จูงกลาง
6. นายพัชรวิทย์    ปาปะเก
1. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์    ชมภู่
2. นายบุญยวัตร    คำศิริ
3. นายศราวุธ    คนสนิท
14 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธวัชชัย    สรสิทธิ์
2. นายปฏิภาณ    พูนดี
3. นายเพชรภูผา    พิลาลี
4. นายภัทรพงษ์    อินทรกำแหง
5. นายธีรพัฒน์    วิงไธสงค์
6. นายปริญญา    กนก
1. นายประสาน    เสถียร
2. นายพงศ์ธนากร    ไกรสน
3. นายสรายุทธ    ทิพย์กระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................