งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวลิต    กลึงกลางดอน
2. เด็กชายอิทธิเชษฐ์    โตสนั่น
3. เด็กชายจิรวัฒน์    คงสุนทรเจริญ
4. เด็กชายภูเบศ    ตระกูลกิจไพศาล
5. เด็กชายอัมรินทร์    เรืองมะเริง
6. เด็กชายอรรคเดช    ปานอุทัย
7. เด็กชายธนชิต    บุญรัตน์
8. เด็กชายสืบสกุล    แซ่ลิ้ม
1. นายภูมิ    เพ็ชรสุข
2. นายอำนวย    ทวี
3. นางโสภา    เพ็ชรสุข
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายไตรตรีภพ    ระนามกลาง
2. เด็กชายอนุชา    อุ่นบุญ
3. เด็กชายจักริน    คิดรอบ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    รักด่านกลาง
5. เด็กชายกรวิสุทธิ์    ศักดา
6. เด็กชายชนะชัย    รุททองจันทร์
7. เด็กชายเปรมศักดิ์    พึ่งกลาง
8. เด็กชายบูรพา    ปลั่งกลาง
1. นายวัชรินทร์    อุตรา
2. นายวิทยา    ตุ่นกลาง
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพันธ์    แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์    ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์    เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร    บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร    โล่สุวรรณ
6. เด็กชายล้อมพงษ์    อุยนา
7. เด็กชายศุภณัฏฐ์    โพธิ์บุดดี
8. เด็กชายภูริภัทร    ไชยขันธุ์
1. นายพานเงิน    ศรีสุข
2. นายมนตรี    ปนสันเทียะ
3. นายอำนาจ    ปัจจัยตา
4 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายยุติวิชญ์    นินทราช
2. เด็กชายนิติภูมิ    แสงสี
3. เด็กชายณัฐภูมิ    ลู่กระโทก
4. เด็กชายชินวุฒิ    ยุระชัย
5. เด็กชายศุภกร    สอนจันทร์
6. เด็กชายพิชัย    เนรมิตครบุรี
7. เด็กชายธวัชชัย    ใหยปะ
8. เด็กชายเอกรินทร์    เพชรอ่อน
1. นายธีระวัฒน์    ดีสวัสดิ์
2. นายประเสริฐ    แก้วหาญ
3. นายวัชรินทร์    ซอมขุนทด
5 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ    คุ้มหน่าย
2. เด็กชายธนากร    วงษ์เลิศ
3. เด็กชายนันทวัฒน์    ศรีสูงเนิน
4. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สุขประเสริฐ
5. เด็กชายนิติธร    จุ้ยจันทึก
6. เด็กชายนาธาร    อินทร์จันทึก
7. เด็กชายสถาพร    อึดจันทึก
8. เด็กชายกิตินันท์    ออสูงเนิน
1. นายกำพล    ซอสูงเนิน
2. นางสาวปวีณา    มีชูสม
3. นายเด่นชัย    เมิดจันทึก
6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    สอบขุนทด
2. เด็กชายอภิลักษณ์    ศรัทธาธรรม
3. เด็กชายวิริยะ    เกี๊ยะขุนทด
4. เด็กชายเนติพงษ์    อ่อนใจ
5. เด็กชายสาธิต    ใจชอบ
6. เด็กชายเจษฎา    งิมขุนทด
7. เด็กชายรฐนนท์    คูณขุนทด
8. เด็กชายฐิติกร    ด่านขุนทด
1. นายติณณภพ    หมายเจริญ
2. นางนิตย์    หมายเจริญ
3. นายสมชาย    หมายเจริญ
7 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภัทรธร    ประจิตร
2. เด็กชายปฏิภาณ    สำอาง
3. เด็กชายพีรพัฒน์    คำสมัย
4. เด็กชายวรทัศน์    เทาศิริ
5. เด็กชายน้ำพุ    เพิ่มพูล
6. เด็กชายสหรัฐ    ออซิน
7. เด็กชายพันยุทธ    เวชยันต์
8. เด็กชายวาทิน    สังสถาพร
1. นายณัฏฐกิตติ์    จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์    ภักดีราช
3. นายสมหมาย    ศรีโย
8 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอิทธิพล    ชัยเสนา
2. เด็กชายคฑาวุธ    ยั่งยืน
3. เด็กชายธีรพล    พันธุ์พยัคฆ์
4. เด็กชายพีระพัฒน์    บุตรชานนต์
5. เด็กชายวีระวัฒน์    บุตรชานนต์
6. เด็กชายประวัติ    วงษ์ชาลี
7. เด็กชายแสนภูมิ    ดาปุย
8. เด็กชายอนุชิต    เสนาราช
1. นายธัชกร    ชนม์นภัทร
2. นายพีรัช    เกียรติพัฒนธาดา
3. นายเกรียงเดช    จันคำ
9 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสรชัช    กิจไธสง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    กล้าหาญ
3. เด็กชายสหรัฐ    คงนอก
4. เด็กชายพีรพัฒน์    วงษ์บุญมี
5. เด็กชายธีรัตม์    เกียรติเกาะ
6. เด็กชายณัฐภัทร    ร่มพฤกษ์
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์    มือขุนทด
8. เด็กชายภัทรภณ    พานิชนอก
1. นายประสาน    เสถียร
2. นายพงศ์ธนากร    ไกรสน
3. นายสมบัติ    กล้าหาญ
10 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    พิมพ์เงิน
2. เด็กชายรัชกาล    ประสังคะเต
3. เด็กชายณัฐกานต์    มอญใหม
4. เด็กชายสิงหา    เพียกโว
5. เด็กชายศิวกร    เอียนรัมย์
6. เด็กชายวัชรชัย    ชีพไธสง
7. เด็กชายศุภโชค    ฉอดนอก
8. เด็กชายเทิดศักดิ์    ค้นค้า
1. นายจักรพันธ์    เขียวสวาท
2. นายสิทธิพล    รักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................