งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศิวกรณ์    ตันติวัฒนศักดิ์
2. นายกฤษณพงศ์    เจริญจรรย์พร
3. นายชุติชัย    พอกพูนดี
1. นางสาวกัลยารัตน์    ศิริมาเทพ
2. นางสาวจริยา    ชัยประเสริฐ
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอุทิตย์    ตั้งเศวตชัย
2. นายณัฐชนนท์    เทิดเกียรติภูมิ
3. นายวิทยากร    พงศ์แผนศรี
1. นายขัตติย    แปลนดี
2. นางณิชาภา    เจนจาคะ
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ตั้งชาลี
2. นายสุภัทร    พิมพ์วัน
3. นายวงศกร    นูนกระโทก
1. นายมณเฑียร    งามแก้ว
2. นายวินัย    หนุนกระโทก
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอานนท์    เจิมกระโทก
2. นายณัฐมิพล    เจือกระโทก
3. นายศักดิ์ณรงค์    การกระโทก
1. นายศรีคิง    แสงพรม
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
5 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจรรยา    รักษาสุวรรณ
2. นางสาวชลธิชา    หวังเฝ้ากลาง
3. นางสาวญาดา    พนอนุอุดมสุข
1. นายจิรวัฒน์    สีปากดี
2. นายชาตรี    ตรวจนอก
6 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายชโลมศักดิ์    ชาลี
2. นายวสุธร    เทียบขุนทด
3. นายชินวัตร    ชนขุนทด
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธัญญาทิตย์    เติมสันเทียะ
2. นายภานุพงศ์    สัมมาแก้ว
3. นายวีรพล    ศิริวัฒน์
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
8 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจตุุรนต์    วงศ์จันทร์
2. นายวราวุฒิ    สารชมพู
3. นายอภิสิทธิ์    ปราบนอก
1. นางสาวกาญจนา    มีเสมอ
2. นางสาวเพ็ญจิตรี    จิตมณ๊
9 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจิรโชติ    คำมะปะนา
2. นายปริวรรษ    สุขแม้น
3. นายอภิรักษ์    ศรีก้อม
1. นายบุญยวัตร​    คำศิริ
2. นายมานะ    แพร่งสุวรรณ​
10 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธีรเดช    ทาวัน
2. นายศิวะ    ภูมิกระจ่าง
3. นายเอกวัฒน์    แสนโยธา
1. นางสาวสุมามาลย์    ทะวาปี
2. นายสุรชัย    โชติกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................