งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์    กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายภูวิช    มากชุมแสง
3. เด็กชายณัฐกฤต    สุ่นจันทร์
1. นางสาวบุญญารินทร์    อ่อนนุ่ม
2. นายอุเทน    เจริญภูมิ
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    ขออ่อนกลาง
2. เด็กชายสมบูรณ์    ฤทธิรงค์
3. เด็กชายชุติพันธ์    ขอนัดกลาง
1. นายขัตติย    แปลนดี
2. นางสาวณิชาภา    เจนจาคะ
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพันธ์    จูงกลาง
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ประทุมแฝง
3. เด็กหญิงชลธิชา    สารนอก
1. นายธัญพิสิษฐ์    อ่อนศรี
2. นายมณเฑียร    งามแก้ว
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิริชัย    โค้งนอก
2. เด็กชายเอกรัตน์    พิมไทย
3. เด็กชายพิสิษฐ์    พรมกระโทก
1. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี    รัตนนท์
5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูพิรัฐ    วิเศษสมบูรณ์
2. เด็กชายอุดมเดช    ทองแข่
3. เด็กชายวรวุฒิ    ลอยกระโทก
1. นายธีรศักดิ์    ตรีชะลา
2. นายสุรศักดิ์    ขามก้อน
6 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวรเชษฐ์    ศรีหาบัว
2. เด็กหญิงปิยาพัชร    จริรัมย์
3. เด็กหญิงอรทัย    กิจขุนทด
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
7 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภัทรพงศ์    หวังรวมกลาง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    หวังรักกลาง
3. เด็กชายสุปวีณ์    มันสันเทียะ
1. นายชาญชัย    พิงขุนทด
2. นายบำรุง    สุวรรณาจารย์
8 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกฤติพงศ์    ไวแก้วศูนย์
2. เด็กชายอายุทัย    ครรัมย์
3. เด็กชายกิติศักดิ์    อุ่นใจ
1. นางสาวกาญจนา    มีเสมอ
2. นางสาวเพ็ญจิตรี    จิตมณ๊
9 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธรรเทพ    เชื้อจันอัด
2. นายธนวัฒน์    ไทยธานี
3. นายนิธิกร    มุ่งเอื้อมกลาง
1. นายบุญยวัตร​    คำศิริ
2. นายูมานะ​    แพร่งสุวรรณ​
10 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนภัทร    ภู่ชัย
2. เด็กชายธนวรรธก์    ขอพิมาย
3. เด็กชายพีรวัฒน์    พลนรา
1. นางสาวสุมามาลย์    ทะวาปี
2. นางสุรัส    สายโต
11 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายตระการ    บุษบรรณ
2. เด็กชายภัทรพล    ดวงกมล
3. เด็กชายสุริยะ    บุญหอม
1. นายธเนศ    พรมโชติ
2. นายยุทธชัย    กาญจนตันติกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................