งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์สิทธิ์    จรมั่งนอก
1. นายโชคชัย    สินใหม่
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอธิชา    เทศไธสง
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    บุญเชิด
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    ก้อนคำ
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิโรดม    ศรีพลายงาม
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายมาโนช    โนนสูงเนิน
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐวิชญ์    ปลื้มมะลัง
1. นายวรรณชัย    ศิริปรุ
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพีรวัส    เข็มทิศ
1. นายนภัศกร    ชัยสุรชำนาญกุล
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายศรันยู    วงศ์เชวงทรัพย์
1. นายวชิระ    จำปาหอม
10 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวีรากร    ทะมะรมณ์
1. นายเกียรติศักดิ์    แก้วเด่น
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภัคพงษ์    เครือผือ
1. นายณัชพล    ชัยมีแรง
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต    สุริยะ
1. สิบเอกสมเกียรติ    ดุริยศาสตร์
13 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนวิชญ์    ลาภกระโทก
1. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวัชรชัย    น้อยหนองสรวง
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
15 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายคชากรณ์    ยิบกระโทก
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายจีรศักดิ์    ยอดเยี่ยม
1. นายอัครเดช    แดนงูเหลือม
17 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวิษณุพงษ์    เผ่าเต็ม
1. นายสุวิทย์    บุญบำเรอ
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธีรภัทร์    ประชากลาง
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
19 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธนาคาร    มณีจันทร์
1. นายธวัชชัย    ศิริการ
20 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายคีตกวี    สามารถ
1. นายนิทัศน์    สายสังข์
21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพีระพัฒน์    ปะนาโท
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
22 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนคร    ทองมูล
1. นายพงศกร    ขุนสูงเนิน
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายดนุสรณ์    หาญขุนทด
1. นายเกรียงศักดิ์    เลือดขุนทด
24 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐกานต์    แจ้งไพร
1. นายยุรนันท์    จรสายออ
25 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายปิยวัฒน์    สายจันทร์
1. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
26 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐพงษ์    ออมวิหาร
1. นายภาณุพงศ์    เผ่าหัวสระ
27 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวุฒิพงษ์    บุษราคัม
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
28 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายมงคล    สุขการ
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
29 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวรุฒ    แพนไธสงค์
1. นายไพรัช    เชื้อประทุม
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสหรัถ    วรรณะ
1. นายสรชัย    จงกล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................