งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 160
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพสุธร    ปรุงเกียรติ
1. นางสาวภูษณิศา    ตั้งสกุล
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภสิทธิ์    ล้วนศรี
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุเดช    อินทร์สด
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนธรณ์    เจริญเดช
1. นางสาวชัญญานุช    วรรณวิจิตร
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายดานุพร    พรมภีร์
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณาธิป    ขันทอง
1. นายนริศพันธุ์    วงศ์แก้ว
7 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชลสิทธิ์    รามศรี
1. นางศุภานัน    ตันกระโทก
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    ดำสนวน
1. นายศุภชัย    แคลนกระโทก
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกษม    เชาว์ยอ
1. สิบเอกสมเกียรติ    ดุริยศาสตร์
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ธีระรังสิกุล
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
11 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    บุญบำเรอ
1. นายสุวิทย์    บุญบำเรอ
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชินภัทร    กลางสอน
1. นายไสว    ดลพิมาย
13 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภาคิน    โยลัย
1. นายวัฒนปริญญ์    ช่างเกวียน
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายก่อเกียรติ    ปะวันนัง
1. นางสาววรัสยาพร    ธนศักดิ์ธีรโชติ
15 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศิลากรณ์    กุลสันเทียะ
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
16 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    แซ่ปึง
1. นายอำนาจ    แสนศิริ
17 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายยศพัฒน์    สุมงคล
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
18 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสฤษฏ์เกียรติ    ขอเชื้อกลาง
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
19 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์    แก้วสมสิน
1. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
20 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปิยังกูร    งามทอง
1. นางสาวสิทธิวรรณ    บุญยะมาลิก
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสนธยา    ครองไธสง
1. นางสาววรานุช    เพียตารัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................