งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธภรณ์    บานเย็น
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    ถนอมพุดซา
1. นางนวพร    อมรวิภา
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิรา    ฟอมกระโทก
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรินรดา    เจตน์นอก
1. นางพรทิพย์    โดมขุนทด
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติยา    พึ่งย้อย
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริศรา    พลอยประดับ
1. นายสุรัตน์    ประคำ
7 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสาวิตรี    ถอยกระโทก
1. นายวัลลภ    ด้วงมุขพะเนา
8 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    แบนขุนทด
1. นางสาววิไลจิตร    ศรีพาณิชย์
9 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัฒตรา    ดวงกระโทก
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิยะดา    เกตุไชย
1. นายณัชพล    ชัยมีแรง
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    อ่อนไธสง
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
12 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวนันท์    เวกระโทก
1. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอริชา    มุ่งกรุงกลาง
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววีณา    อาสานอก
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจินตนา    ใหญ่กระโทก
1. นายอัครเดช    แดนงูเหลือม
16 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววรัญญา    วัฒถียะ
1. นายสุวิทย์    บุญบำเรอ
17 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอริศรา    ธรรมเกาะ
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
18 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภาวิณี    รักการดี
1. นางพูนทรัพย์    สงคราม
19 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชลิตา    ภักดีนอก
1. นางรสสุคนธ์    จันทน์หอม
20 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริภัสสร    จรรยาศิริ
1. นางเกตนิกา    อมร
21 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนิยตา    สีกำปัง
1. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
22 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเบญจรินทร์    แก่นใส
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
23 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญญารัตน์    ทรงประโคน
1. นายสกุลชาย    สุขเกษม
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    พินจันทึก
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
25 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนุชนารถ    ชาติวงศ์
1. นายภูวดิษฐ์    เกิดทรง
26 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์    คำไทยกลาง
1. นางสาวจิดาภา    ศรีสังข์
27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปารีณา    พรมวิโรจน์
1. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
28 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐชยา    สัมฤทธิ์นอก
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
29 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวบุษยารัตน์    ชูเนตร
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
30 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐชยา    เก่งนอก
1. นางอรัญญา    เชื้อประทุม
31 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชลกานต์    แก้วอำนวยจิตร
1. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
32 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธิติยา    พบเกาะ
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
33 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิวนารถ    พานสถิต
1. นางเยาวลักษณ์    สอนสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................