งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก    ขอผลกลาง
1. นางสุภาพิชญ์    ยุทธอาสา
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฏาพร    จุตติกรี
1. นายโชคชัย    สินใหม่
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาตาตรี    นากุลนอก
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุคนธา    สังข์สุข
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    จีบกระโทก
1. นายดนุชศาสตร์    ศรีพล
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    ก้องเสียง
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรีธร    ทิพย์ทำมา
1. นางพรทิพย์    โดมขุนทด
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุพร    ศรีเนตรกูล
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอ็มมี่    ดอนกระสินธุ์
1. นายนริศพันธุ์    วงศ์แก้ว
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เพร็ชหมื่นไวย
1. นายศตพล    จิรกฤตกุลธน
11 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาดา    ศิลสวัสดิ์
1. นายอนันต์    ดามะดัน
12 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ    เขียนโคกกรวด
1. นายวชิระ    จำปาหอม
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลนา    อินณรงค์
1. นายธีรศักดิ์    รักษาสร้อย
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์    ดุลย์ไธสง
1. นายเจษฎา    หมั่นพยายาม
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    เทพน้อย
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พานิช
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
17 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์    นาบำรุง
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
18 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ไวยพิธี
1. นายอัครเดช    แดนงูเหลือม
19 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนัญญา    ตอพิมาย
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
20 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
21 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริกร    คำบาง
1. นางสาววรัสยาพร    ธนศักดิ์ธีรโชติ
22 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    กล่อมจอหอ
1. นางรสสุคนธ์    จันทน์หอม
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แสนกล้า
1. นางเกตนิกา    อมร
24 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    พุทธา
1. นายขัตติยะ    สมบัติสิน
25 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทัศมาลี    งีสันเทียะ
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
26 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลาษา    หอมขุนทด
1. นางอรัญ    ปิยปริญญา
27 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปัญจมาพร    ยงทองหลาง
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
28 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพินกญาณัฐ    เกียรติจีรกุล
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    คนสันเทียะ
1. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
30 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    มันตะเภา
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
31 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ไทยแท้
1. นางสาวเกศรา    บุษราคำ
32 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา    จิรวงศ์วิชญ์
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
33 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา    นาทรัพย์
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ม่วงกลาง
1. นางอรัญญา    เชื้อประทุม
35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธีรนุช    บัวสำราญ
1. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
36 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอุสารวี    ภมร
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
37 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอริสา    ประพล
1. นางสาวจันทร์ทิวา    เผือกมูล
38 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    คงเดิม
1. นางสาววริฎฐา    อ่อนลมูล
39 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา    พาพร
1. นางรื่นนิรา    ศรีขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................