งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนิติธร    หวดขุนทด
1. นายธีรศักดิ์    เกาะกลาง
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายคมกริช    ทองสุข
1. นางนวพร    อมรวิภา
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    บุษราผู้พึ่งธรรม
1. นายดนุชศาสตร์    ศรีพล
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร์    มั่นเขียว
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพีรวิชญ์    ไชยเดชาธร
1. นายวรรณชัย    ศิริปรุ
7 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนันทวัฒน์    รัตนรักษ์
1. นายธีรศักดิ์    รักษาสร้อย
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุพงศ์    ลีสม
1. นายศุภชัย    แคลนกระโทก
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    เมินกระโทก
1. สิบเอกสมเกียรติ    ดุริยศาสตร์
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภคินทร์    นิธิทรัพย์
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
11 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอนุชิต    กลิ่นจันทร์
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
12 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพลฤทธิ์    ฉิมพลี
1. นายสุวิทย์    บุญบำเรอ
13 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสมบูรณ์    เมาจันทึก
1. นายธวัชชัย    ศิริการ
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเกรียงไกร    ทุ่งไธสง
1. นางพูนทรัพย์    สงคราม
15 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฏฐกิตติ์    ศรีจันทึก
1. นางเกตนิกา    อมร
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสรฉัตร    ชาญธัญการ
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัฐภูมิ    มากขุนทด
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
18 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภัทรพล    โรมโคกสูง
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
19 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวุฒิพงษ์    บุษราคัม
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
20 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายปารเมศ    โมทองศรี
1. นางอรัญญา    เชื้อประทุม
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสหรัถ    วรรณะ
1. นางวิไลพร    จงกล
22 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐนันท์    จันทวารีย์
1. นางเยาวลักษณ์    สอนสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................